Politiek en Samenleving en de rol van het Recht


Opvallend genoeg wordt er in de politicologie weinig aandacht besteed aan de rol van het recht. Dit is des te opmerkelijker als men kan waarnemen dat in de opvattingen van de meeste politi¬cologen over politiek en samenleving de samenhang tussen maatschappelijke conflicten en het bereiken van een werkbare consensus wordt benadrukt. Een aantal van deze omschrijvingen worden kort behandeld en tevens wordt een eigen uitwerking van politiek geïntroduceerd. Hier¬bij spelen drie elementen een rol (bovenindividuele conflicten, de rol van instituties en het over¬heidsbeleid als 'oplossing'). Vanuit deze visie lijkt het mogelijk om vanuit de politicologie de re¬latie tussen politiek, maatschappij en het recht te leggen en te bediscussiëren.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): J.E. Keman

Verschijning: november 1992

Archiefcode: AA19920663

maatschappij politicologie recht recht en politiek

Metajuridica RechtsfilosofieStaats- en bestuursrecht

Bijzonder nummer Rechter en politiek