Resultaat 73–84 van de 196 resultaten wordt getoond

Erasmianen plaveien weg naar verenigd Europa

E.H. Hondius

Ewoud Hondius schrijft in zijn column over de nadelen, maar vooral ook de voordelen van Erasmus, het inmiddels 30 jaar oude Europese uitwisselingsprogramma voor studenten.

Opinie | Column
Januari 2018
AA20180019

ERASMUS en de OV-studentenkaart

H.S.J. Albers

Met ingang van 1 januari 1991 hebben alle studenten in Nederland die een basisbeurs ontvangen de beschikking gekregen over een OV-studentenkaart. Op vertoon van deze kaart kan de houder in geheel Nederland onbeperkt met het openbaar vervoer reizen. Op het eerste gezicht lijkt het alsof er niets aan de hand is. De studenten reizen, of ze het nu leuk vinden of niet, 'gratis' met het openbaar vervoer, en de minister van O&W bezuinigt met deze actie op de basisbeurzen. Toch kleven er aan deze regeling aspecten die op gespannen voet zouden kunnen staan met het Europese recht. De OV-studentenkaart is in het buitenland immers niet geldig. Wanneer nu een student besluit om een deel van zijn studie in het buitenland te volgen wordt, zodra hij de Nederlandse grens oversteekt, zijn studietoelage als het ware gekort met een bedrag gelijk aan de waarde van zijn OV-studentenkaart. Toen dit probleem in de Tweede Kamer van het Nederlandse Parlement aan de orde werd gesteld, weigerde de minister uitdrukkelijk een regeling te treffen voor de studerenden in het buitenland. De student wordt voor zijn verlies dus niet gecompenseerd. Ook in het Europees Parlement zijn vragen gesteld over deze kwestie. De Commissie werd gevraagd of zij van mening is dat de OV-kaartenregeling discriminerend is en of deze in strijd komt met het Gemeenschappelijk beleid om de mobiliteit van studenten te bevorderen zoals dat is neergelegd in het ERASMUS-besluit. In dit artikel zal onderzocht worden in hoeverre de huidige regeling voor de OV-studentenkaart, waarbij geen compensatie geboden wordt voor de waardevermindering van de studiebeurs bij studie en verblijf in het buitenland, inderdaad in strijd komt met het EG-recht. Hierbij zal met name gelet worden op de bepalingen van het ERASMUS-programma die zijn vervat in Besluit 87/32 van de Raad. Tenslotte zal kort besproken worden in hoeverre het mogelijk is om tegen de beslissing van de minister, indien die inderdaad in strijd mocht blijken te komen met het EG-recht, op te komen.

Perspectief | Perspectiefartikel
Maart 1992
AA19920151

Europees recht en de opleiding Nederlands recht; de Utrechtse variant

K.J.M. Mortelmans

Door de werking van het Europese recht worden nationale barrières - juridische en andere - geslecht en komen Europese regelingen tot stand. Op de Nederlandse arbeidsmarkt bestaat een groeiende vraag naar juristen met een gedegen kennis van het Europese recht. De Nederlandse juridische faculteiten spelen op deze ontwikkelingen in. In deze bijdrage wordt aandacht besteed aan de Utrechtse variant.

Perspectief | Perspectiefartikel
September 1995
AA19950678

Facult Internationale de Droit Comparé

S. Gijsen, C. Oudegeest

De auteurs hebben op aanbeveling van hun docent algemene rechtsvergelijking, mw. prof.dr. K.R.S.D. Boele-Woelki, een beurs toegekend gekregen om deel te nemen aan de eerste cyclus van de opleiding aan de Faculté Internationale de Droit Comparé. Zij volgden deze cyclus van 25 maart tot 13 april 1996 aan de universiteit van Straatsburg. In dit artikel volgt een beschrijving van de universiteit, de toekenning van een beurs, het opleidingsprogramma en het verblijf in Straatsburg.

Perspectief | Perspectiefartikel
Oktober 1996
AA19960622

Gouden tijden voor het volkenrecht

N.J. Schrijver

In de rubriek `onderwijs´ staat deze maand de ontwikkeling van de rechtenstudie en het onderwijs van de verschillende vakgebieden centraal.In dit artikel staat de ontwikkeling in het volkenrecht centraal.

Perspectief | Perspectiefartikel
Oktober 2001
AA20010780

Hamburg: Privaatrecht paradijsje aan de Aussenalster

E.H. Hondius

In deze column gaat Hondius in op het juridisch onderwijs en Hamburg. Hij bespreekt daarbij de Bucerius Law School en de Universiteit van Hamburg. Daarnaast spreekt hij het onderzoeksinstituut voor civilisten: Max Planck.

Opinie | Column
Mei 2005
AA20050330

Hang naar heden

Over het verleden in het geldende recht

J.M. Milo

Post thumbnail

Ons geldende recht is hedendaags recht geworden. In rechtsgeleerde literatuur, rechtspraak en onderwijs wordt minder met behulp van het verleden geargumenteerd dan een halve eeuw en langer geleden. Waaraan ligt dat? Is nieuw recht beter recht? Zijn Nederlandse juristen te volgzaam in wat door wetgever en rechter is uitgesproken? Wanneer is een concept, een regel of een auteur `over de datum’? Er zijn goede redenen om de deur naar het verleden meer open te zetten – in ieder geval in rechtsgeleerd onderwijs en debat.

Perspectief | Perspectiefartikel
Maart 2017
AA20170240

Harmonisatiewet Hoger Onderwijs: een dikke onvoldoende

A. Derks, M.T.J.P. van Oers

In dit artikel wordt ingegaan op de wetsvoorstel Harmonisatiewet hoger onderwijs. Deze wet ondervond eind jaren ´80. In het artikel wordt de voorgestelde regeling besproken en wordt deze in het licht bezien van het internationaal recht en algemene rechtsbeginselen. Verder komen de mogelijkheden aan de orde op welke wijze de rechter zou kunnen ingrijpen tegen een wet en de Harmonisatiewet in het bijzonder. Tenslotte worden er enkele wijzigingsvoorstellen gedaan.

Verdieping | Studentartikel
Mei 1988
AA19880292

Hbo-rechten is volwassen, tijd voor een Netflix-serie?

Over beroepsproducten, preventive law en morele kennis

E. van de Luytgaarden

Post thumbnail Hbo-rechten als volwaardig juridische opleiding bestaat 18 jaar. In dit artikel wordt stilgestaan bij de kern van de opleiding en ook bij drie uitdagingen waar de opleiding voor staat. Die uitdagingen zijn verdere implementatie van beroepsproducten in de opleiding, focussen op preventive law door te werken aan juridische gezondheid en het voorkomen van conflicten en het verdiepen van de morele kennis en vaardigheden van hbo-juristen. Met deze stappen wordt de profilering van de hbo-juristen in de samenleving versterkt.

Perspectief | Perspectiefartikel
September 2020
AA20200830

Het Amerikaanse ‘master of laws’-programma

D. Lemstra

In dit artikel wordt door een ervaringsdeskundige het post-doctorale onderwijs beschreven aan een Amerikaanse universiteit, meer in het bijzonder: Columbia University. Er wordt ingegaan op het onderwijssysteem, -programma en praktische zaken zoals aanmelden en kosten van de opleiding.

Perspectief | Perspectiefartikel
Mei 1991
AA19910396

Het belang van rechtsfilosofie-onderwijs

W.J. Veraart

Een uiteenzetting over het rechtsfilosofisch onderwijs, hoe is het nu en hoe zou het moeten zijn.

Perspectief | Perspectiefartikel
Maart 2004
AA20040210

Het Convenant civiel effect 2016: leidt meer uniformiteit tot meer academische kwaliteit?

M.T.A.B. Laemers

Post thumbnail

In maart 2016 sloten de Raad voor de rechtspraak, het Openbaar Ministerie, de Nederlandse Orde van Advocaten en alle juridische faculteiten in Nederland een convenant over de eisen voor het civiel effect. De programma’s van de juridische opleidingen moeten uiterlijk met ingang van academisch jaar 2017-2018 daaraan zijn aangepast. De vraag is of het convenant grote gevolgen gaat hebben voor de praktijk en voor de kwaliteit van de juridische opleidingen.

Perspectief | Perspectiefartikel
Februari 2017
AA20170155

Resultaat 73–84 van de 196 resultaten wordt getoond