Showing 85–96 of 98 results

Seksuele intimidatie

Disciplinaire maatregelen tegen schuldige, desnoods op last van de rechter

A.Th. Bramer

In dit artikel wordt uitgegaan van de situatie dat een mannelijke werknemer zich ten opzichte van een vrouwelijke collega heeft schuldig gemaakt aan seksuele intimidatie. Bekeken wordt in hoeverre de werkgever op grond van de arbeidsovereenkomst gerechtigd is disciplinaire maatregelen als met name schorsing, overplaatsing en ontslag op staande voet tegen hem te nemen. Vervolgens wordt nagegaan of en zo ja met welke argumenten de lastig gevallen vrouw deze sancties voor de rechter kan afdwingen. Tenslotte wordt ingegaan op de bewijsproblematiek.

Verdieping | Studentartikel
November 1991
AA19910983

Stelselherziening en een arbeidsongeschikte werknemer

E.P. de Jong

Centrale Raad van Beroep 1984-02-29, WAO 1982/B 157, ECLI:NL:CRVB:1984:AM7716.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
September 1986
AA19860558

Stichting Reclassering Nederland-X

T. Hartlief

Hoge Raad 22 januari 1999, RvdW 1999, 17 (Stichting Reclassering Nederland-X) Dit arrest geeft aan tot hoe ver de aansprakelijkheid van de werkgever voor arbeidsongevallen en beroepsziekte reikt.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
April 1999
AA19990275

Stress en eigen schuld

A. Bouichi, M. de Jonge, M. Nolen

Dit redactioneel behandelt de vraag in welke mate een werkgever aansprakelijk kan zijn indien een van zijn werknemers psychische of lichamelijke schade lijdt als gevolg van stress op de werkvloer.

Opinie | Redactioneel
December 2002
AA20020867

Vakantie en ziekte

W.H.A.C.M Bouwens

Hof van Justitie Europese Unie (HvJ EU) 24 januari 2012, ECLI:EU:C:2012:33, zaak. C-282/10 (Dominguez)

Annotaties en wetgeving | Annotatie
Mei 2012
AA20120385

Versoepeling van het ontslagrecht onder de Wet Werk en Zekerheid?

A. van Zanten-Baris

Een veelgehoorde vraag is of het ontslagrecht met de invoering van de Wet Werk en Zekerheid soepeler wordt. Hiervan lijkt geen sprake te zijn. Ook wordt in de memorie van toelichting beloofd dat de Wet Werk en Zekerheid het ontslagrecht eenvoudiger, sneller, eerlijker en goedkoper maakt. De vraag is of deze belofte wordt waargemaakt. Verder is de vraag van belang of het ontslagrecht door de Wet Werk en Zekerheid rechtvaardiger wordt. Aan deze punten wordt in deze bijdrage aandacht besteed aan de hand van de meest relevante wijzigingen.

Opinie | Opiniërend artikel
Oktober 2014
AA20140717

Vrij verkeer(d)

L. van Langen, A.M. Overheul

Europese lidstaten hebben steeds minder controle over de toegang tot hun arbeidsmarkten. Recentelijk heeft het Hof van Justitie beslist dat de tewerkstellingsvergunning die wordt vereist voor vreemdelingen die via een inleenconstructie werkzaam zijn in Nederland, een ongerechtvaardigde beperking vormt op de vrijheid van diensten. Zijn de zorgen van minister Asscher over oneerlijke concurrentie en sociale bescherming van werknemers op zijn plaats?

Opinie | Redactioneel
April 2015
AA20150251

Vrouwen in juridische beroepen blijven te veel in de marge

H.F.P. Ietswaart

Ondanks alle pogingen van de overheid om het gelijk te trekken blijven vrouwen nog altijd achter op de arbeidsmarkt, vooral wanneer men kijkt naar hogere posities zijn vrouwen in de minderheid. Binnen de juridische beroepen is dit zeker niet minder, zowel in Nederland als in andere landen is het juridische beroep tamelijk conservatief en daardoor blijven vrouwen hier ook achter bij mannen.

Opinie | Opiniërend artikel
November 2006
AA20060818

Werk aan de winkel

M.V. Polak

Er is werk aan de winkel voor onze nieuwe columnist Martijn Polak, en ook voor de Hoge Raad waar hij in zetelt, in het bijzonder op het gebied van het arbeidsrecht.

Opinie | Column
Januari 2019
AA20190043

Werken met behoud van uitkering in de Participatiewet en in de werknemers­verzekeringen

Een analyse van de rechtsbescherming van de re-integrerende uitkerings­gerechtigde aan de hand van de concepten ‘exit’ en ‘voice’

A. Eleveld

Dit artikel onderzoekt, aan de hand van een vergelijking tussen enerzijds de werknemers­verzekeringen en anderzijds de Participatiewet, hoe de rechtsbescherming van de uitkerings­gerechtigde die krachtens de Participatiewet arbeid met behoud van uitkering verricht, kan worden verbeterd.

Verdieping | Verdiepend artikel
Februari 2019
AA20190109

Werken op zondag

P.J. Boon

Centrale Raad van Beroep (CRvB) 17 november 1994, 1993/234, NJB-katern 1995, p. 119 nr. 4 In deze uitspraak en de noot staat de botsing tussen werknemersplichten het geweten van de werknemer centraal. I.c. gaat het om werken op zondag. In de noot worden meer voorbeelden gegegeven van de problematiek.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
Juli 1995
AA19950612

Werkgeversaansprakelijkheid bij burnout

S.D. Lindenbergh

Op 11 maart 2005 heeft de Hoge Raad besloten dat een werkgever aansprakelijk kan zijn voor een burnout van zijn werknemer. Dit artikel behandelt de recente ontwikkelingen en de nieuwe zaken omtrent deze problematiek.

Opinie | Opiniërend artikel
September 2005
AA20050722

Showing 85–96 of 98 results