Op hoeveel pensioen kunnen we straks nog rekenen?


In dit artikel schetst Kees Goudswaard (oud-voorzitter van de commissie Toekomstbestendigheid aanvullende pensioenregelingen) een beeld van de pensioenhervormingen die nu worden ingezet en analyseert de consequenties daarvan voor het pensioen dat mensen in de toekomst kunnen verwachten. Allereerst worden de achtergronden van de hervormingen geschetst. Vervolgens komen de belangrijkste veranderingen aan de orde, waarbij ook een analyse wordt gegeven van kritiekpunten en complicaties, waaronder met name het juridisch vraagstuk van de oude pensioenrechten. Kunnen die worden ingebracht in nieuwe contracten en zo ja, hoe? In de slotbeschouwing wordt een kort toekomstperspectief geschetst.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): K.P. Goudswaard

Verschijning: december 2011

Archiefcode: AA20110905

AOW Commissie Goudswaard pensioenhervormingen pensioenleeftijd pensioenregeling

Sociaal-economisch recht Arbeidsrecht

Perspectief Perspectiefartikel