Streekplan Zuid-Holland Oost; besluiten in de zin van de Awb


Afdeling bestuursrechtspraak Raad van State (ABRvS) 15 december 1995, ECLI:NL:RVS:1995:AN5094, nr. FO 1.95.0203 (mr. De Vries), AB 1996, 303, m.nt. PvB, Gem. Stem 1996, 7037, nr. 4, m.nt. HH.

In deze uitspraak van de ABRvS en de daarbij behorende noot wordt ingegaan op de rechtsbescherming bij besluiten en plannen die genomen en gemaakt worden op basis van de WRO.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): Th.G. Drupsteen

Verschijning: december 1996

Archiefcode: AA19960768

Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State 15-12-1996 (ECLI:NL:RVS:1995:AN5094) zaaknummer: FO 1.95.0203

beroep besluit bestemmingsplan bezwaar rechtsbescherming ruimtelijke ordening streekplan

Staats- en bestuursrecht Milieurecht en ruimtelijke ordening

Annotaties en wetgeving Annotatie