ruimtelijke ordening

Toont alle 7 resultaten

Contrair KB Lickebaert

Th.G. Drupsteen

Contrair KB 13 juli 1992, Stb. 405 Provinciale aanwijzing ex artikel 37, vierde lid, Wet op de Ruimtelijke Ordening. Bovengemeentelijke belangen. Voldoende grondslag. Voldoende duidelijkheid. Relatie met Afvalstoffenwet Noot bij een KB waarin een planologische aanwijzing wordt gegeven die niet in lijn is met aanwijzingen van lagere overheden.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
maart 1993
AA19930194

Het systeem van het ruimtelijke ordeningsrecht (Digitaal boek)

J. Struiksma

Post thumbnail Bij de opbouw van dit boek is uitgegaan van een beschrijving van de ontwikkeling van het ruimtelijk ordeningsrecht. De tweede druk verschijnt op een moment waarop dit recht volop in beweging is. De gewijzigde WRO is per 3 april 2000 in werking getreden, er komen wijzigingen van de Woningwet aan, er is snelheidswetgeving in ontwikkeling […]

9789069163932 - 01-08-2000

maart 2006

Katern 98: Milieurecht en recht van de ruimtelijke ordening

F. de Lange

Streekplan Zuid-Holland Oost; besluiten in de zin van de Awb

Th.G. Drupsteen

Afdeling bestuursrechtspraak Raad van State (ABRvS) 15 december 1995, ECLI:NL:RVS:1995:AN5094, nr. FO 1.95.0203 (mr. De Vries), AB 1996, 303, m.nt. PvB, Gem. Stem 1996, 7037, nr. 4, m.nt. HH. In deze uitspraak van de ABRvS en de daarbij behorende noot wordt ingegaan op de rechtsbescherming bij besluiten en plannen die genomen en gemaakt worden op basis van de WRO.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
december 1996
AA19960768

Waarom zijn milieurechters noodzakelijk?

F. Bouquelle , L. Lavrysen

Post thumbnail Op internationaal vlak is het aantal gespecialiseerde milieurechtbanken geëxplodeerd. In tegenstelling tot de globale trend zijn er in Europa geen onafhankelijke, op zichzelf staande, gespecialiseerde milieurechtbanken met uitgebreide jurisdictie. Er zijn wel de facto gespecialiseerde kamers of afdelingen binnen de algemene en, voornamelijk, administratieve rechtbanken, omdat milieuzaken systematisch naar die kamers onderscheidenlijk afdelingen worden verwezen. Specialisatie binnen de bestaande rechtbanken kan alleen structureel en op de lange termijn worden gewaarborgd als zij in de wet wordt verankerd en verplicht is.

Bijzonder nummer | Recht & Natuur
juli 2022
AA20220556

Water als ordenend beginsel

A. van Hall

De kernvraag van dit artikel luidt: in hoeverre vereist de ordeningsregelgeving, zoals die anno 1997 nog vrij sectoraal is ingericht, bij¬stelling in het licht van te verwachten maatschap¬pelijke ontwikkelingen, zowel bij de overheden, de markt, particuliere belangenorganisaties als ten aanzien van de individuele burgers?

Opinie | Opiniërend artikel
november 1997
AA19970786

Wordt wetgeving de bottleneck van ons klimaat- en energiebeleid?

M.A.M. Dieperink

Post thumbnail

Om de klimaatdoelstellingen te realiseren is effectieve klimaat- en energiewetgeving, die bijdraagt aan een tijdige reductie van CO2-emissies, essentieel. De huidige en in de pijplijn zittende wetgeving schiet hierin tekort. In dit artikel wordt verkend hoe de wetgever op een betere manier zijn essentiële rol op het vlak van klimaat en energie kan waarmaken. Daartoe wordt ingegaan op een projectgerichte aanpak, het creëren van samenhang door het benoemen van overkoepelende principes en het maken van maatwerkafspraken als tussenoplossing.

Bijzonder nummer | Recht & Natuur
juli 2022
AA20220544

Toont alle 7 resultaten