Privaatrechtelijke handhaving van mededingingsrecht


Ondernemers en consumenten die het slachtoffer zijn van een inbreuk op de mededingingsregels lijden vaak schade. De eventuele boetes of dwangsommen die de Europese Commissie en de Nederlandse Mededingingsautoriteit (verder: NMa) kunnen opleggen aan overtreders verdwijnen direct naar ‘Brussel’ of de Staat en komen niet terecht in de portemonnee van de gedupeerde ondernemers en consumenten. Naast de publiekrechtelijke handhaving door de Commissie en de NMa bestaat ook de privaatrechtelijke handhaving van het mededingingsrecht. Ondernemers en consumenten die het slachtoffer zijn van een mededingingsinbreuk kunnen bij de civiele rechter proberen hun schade vergoed te krijgen. In deze bijdrage worden de recente ontwikkelingen besproken met betrekking tot de privaatrechtelijke handhaving van het mededingingsrecht. Deze recente ontwikkelingen worden besproken aan de hand van de volgende vragen. Hebben ondernemingen en consumenten die het slachtoffer zijn van een inbreuk op de mededingingsregels een recht op schadevergoeding? Zo ja, welke obstakels vinden ondernemingen en consumenten op hun weg bij het instellen van een actie tot verkrijging van schadevergoeding op grond van schending van het mededingingsrecht? Wat zijn mogelijke oplossingen om deze obstakels te verkleinen en een doeltreffender systeem van privaatrechtelijke handhaving van mededingingsrecht te creëren?


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): E.J. Zippro

Verschijning: September 2006

Archiefcode: AA20060598

kartel monopolie privaatrechtelijke handhaving schadevergoeding

Burgerlijk recht VermogensrechtSociaal-economisch recht Mededingingsrecht

Verdieping Verdiepend artikel

U heeft geen toegang tot de download(s) van dit product.

Login of bekijk onze abonnementen