Toont alle 6 resultaten

Doorgeschoven kartelschade: schadeberekening of voordeelstoerekening?

W.H. van Boom

Hoge Raad 8 juli 2016, nr. 15/00167, ECLI:NL:HR:2016:1483, RvdW 2016/950 (TenneT Tso BV en Saranne BV/ABB BV en ABB Ltd)

Annotaties en wetgeving | Annotatie
Januari 2017
AA20170041

Een effectief clementiebeleid

B. Braat

De auteur kijkt naar de effectiviteit van het clementiebeleid en naar de vraag hoe dit beleid nog effectiever kan worden. Met de opkomende civiele handhaving in het mededingingsrecht is daarbij van belang dat een juiste balans wordt gevonden waarbij enerzijds slachtoffers van kartels effectief schade kunnen verhalen en anderzijds kartelovertreders geïnteresseerd blijven om het kartel te melden bij de mededingingsautoriteiten.

Literatuur | Proefschriftbijdrage
Februari 2019
AA20190160

September 1997

Katern 64: Europees recht

- UL Europa Instituut

Maart 2006

Katern 98: Mededingingsrecht

J.M.M. van de Hel

Markt, concurrentie en mededingingsbeleid: een economisch perspectief

E.E.C. van Damme

Post thumbnail Economisch bezien zijn markten mechanismen voor wereldwijde samenwerking en bepaalt concurrentie hoe de daaruit resulterende winst verdeeld wordt. Goede marktwerking vereist een juridisch fundament en adequate marktordening. Het mededingingsrecht dient om concurrentie levend te houden. De overheid moet bijsturen, maar hoe meer zij doet, hoe groter de kans op overheidsfalen.

Bijzonder nummer | Concurrentie
Juli 2020
AA20200663

Privaatrechtelijke handhaving van mededingingsrecht

E.J. Zippro

Ondernemers en consumenten die het slachtoffer zijn van een inbreuk op de mededingingsregels lijden vaak schade. De eventuele boetes of dwangsommen die de Europese Commissie en de Nederlandse Mededingingsautoriteit (verder: NMa) kunnen opleggen aan overtreders verdwijnen direct naar ‘Brussel’ of de Staat en komen niet terecht in de portemonnee van de gedupeerde ondernemers en consumenten. Naast de publiekrechtelijke handhaving door de Commissie en de NMa bestaat ook de privaatrechtelijke handhaving van het mededingingsrecht. Ondernemers en consumenten die het slachtoffer zijn van een mededingingsinbreuk kunnen bij de civiele rechter proberen hun schade vergoed te krijgen. In deze bijdrage worden de recente ontwikkelingen besproken met betrekking tot de privaatrechtelijke handhaving van het mededingingsrecht. Deze recente ontwikkelingen worden besproken aan de hand van de volgende vragen. Hebben ondernemingen en consumenten die het slachtoffer zijn van een inbreuk op de mededingingsregels een recht op schadevergoeding? Zo ja, welke obstakels vinden ondernemingen en consumenten op hun weg bij het instellen van een actie tot verkrijging van schadevergoeding op grond van schending van het mededingingsrecht? Wat zijn mogelijke oplossingen om deze obstakels te verkleinen en een doeltreffender systeem van privaatrechtelijke handhaving van mededingingsrecht te creëren?

Verdieping | Verdiepend artikel
September 2006
AA20060598

Toont alle 6 resultaten