De inningsbevoegdheid van de pandhouder van een vordering


Hoge Raad 21 januari 2014, nr. 13/02185, ECLI:NL:HR:2014:415 (Immun Age/Neo-River)