Toont alle 10 resultaten

Betrokkenheid van banken bbj sterfhuisconstructies

R. van den Bosch

Bij het op stapel zetten en uitvoeren van sterfhuisconstructies spelen de banken een essentiële en onmisbare rol. Niet zelden krijgt deze nadrukkelijke betrokkenheid een dubieus stempel opgedrukt, al is het alleen maar vanwege het feit dat de banken zich dikwijls reeds aan alle kanten hebben ingedekt, op het moment dat 'de reorganisatieplannen' aan de openbaarheid worden prijsgegeven. Het is de vraag of het hierdoor veroorzaakte gevoel van onvrede zich laat vertalen in een juridische aanvechtbaarheid. In het nu volgende betoog zal de positie van (door de constructie benadeelde) schuldeisers van de in het sterfhuis achterblijvende werkmaatschappijen centraal staan, waarbij in het bijzonder aandacht besteed zal worden aan de vraag in hoeverre de handelwijze van de bank jegens hen als paulianeus of (anderszins) onrechtmatig kan worden aangemerkt.

Overig | Rode draad | Financiële markten en instellingen
december 1988
AA19880828

De inningsbevoegdheid van de pandhouder van een vordering

R.M. Wibier

Hoge Raad 21 januari 2014, nr. 13/02185, ECLI:NL:HR:2014:415 (Immun Age/Neo-River)

Annotaties en wetgeving | Annotatie
februari 2015
AA20150126

Een ander verhaal

Goederen van derden als verhaalsobject

K.J. Krzeminski

Post thumbnail In deze oratie worden verschillende routes voor beslag en verhaal op goederen van derden verkent, in het bijzonder in geval van verhaalsontduiking.

9789493333048 - 23-08-2023

Een ander verhaal (Digitaal boek)

Goederen van derden als verhaalsobject

K.J. Krzeminski

Post thumbnail In deze oratie worden verschillende routes voor beslag en verhaal op goederen van derden verkent, in het bijzonder in geval van verhaalsontduiking.

9789493333048 - 23-08-2023

januari 1988

Katern 25: Burgerlijk recht

C.G. Breedveld-de Voogd, A.G. Castermans

december 1989

Katern 33: Burgerlijk recht

M.E. Franke, G.H. Lankhorst, M.A.C. Veeger

september 1990

Katern 36: Ondernemingsrecht

B. Wessels

Loeffen q.q.-Mees & Hope II

S.C.J.J. Kortmann

Hoge Raad 22 maart 1991, nr. 14142, RvdW 1991, ECLI:NL:HR:1991:ZC0182 (Loeffen q.q.-Mees & Hope II) Arrest van de Hoge Raad en daarbij behorende noot over de strekking van art. 47 Fw. De Hoge Raad komt tot het oordeel dat in dit artikel geen weerlegbaar vermoeden van kwader trouw zit. De annotatie is een aanvulling bij een eerdere annotatie in Ars Aequi en is toegespitst op de faillissementspauliana.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
mei 1992
AA19920290

Over stromannen, katvangers en geldezels: beslag in geval van verhaalsontduiking

K.J. Krzeminski

Verhaalsontduiking komt in de praktijk vaker voor dan men zou hopen. Hierbij zijn regelmatig derden betrokken. Een snelle blik op de jurisprudentie levert al een hoop voorbeelden van ‘stromannen’, ‘katvangers’ en ‘geldezels’ op. Schuldeisers hebben een evident belang om tegen schijnconstructies op te komen en beslag te kunnen leggen op goederen die aan hun verhaal zijn onttrokken, ook al staan deze goederen formeel op naam van een derde. In deze bijdrage licht ik enkele mogelijkheden daartoe uit.

Literatuur | Oratie
december 2023
AA20231001

Reactie op: Verkerk-Tiethoff q.q.

N.E.D. Faber, S.C.J.J. Kortmann, R.D. Vriesendorp

In dit artikel wordt een reactie gegeven op de noot die prof. mr. R.D. Vriesendorp schreef bij het arrest van 20 november 1998, beter bekend als Verkerk/Tiethoff.

Opinie | Reactie/nawoord
juli 1999
AA19990538

Toont alle 10 resultaten