Toont alle 12 resultaten

Autonomie in het gezondheidsrecht

Nawoord op Correct argumenteren in de rechtsethiek, een kwestie van principe

M.A.J.M. Buijsen

Een nawoord bij de reactie op het artikel: 'Een geen-bezwaarsysteem voor post mortem orgaandonatie: een kwestie van principe'.

Opinie | Reactie/nawoord
juni 2004
AA20040425

Autonomie in het socialezekerheidsrecht

F.J.L. Pennings

Post thumbnail

Autonomie in het socialezekerheidsrecht is beperkt, aangezien aan alle uitkeringsregelingen voorwaarden zijn verbonden. De voorwaarden verschillen aanzienlijk van karakter: waar ze in de volksverzekeringen vooral gevolgen verbinden aan samenleven met anderen, zijn ze in de werknemersverzekeringen sterk gericht op terugkeer naar betaalde arbeid. Bij de uitvoeringsorganen zien we dat er een ontwikkeling is van een hoge mate van zelfbestuur naar gebondenheid aan een strikt kader.

Bijzonder nummer | Autonomie
juli 2017
AA20170618

Correct argumenteren in de rechtsethiek, een kwestie van principe

Reactie op ´Een geen-bezwaarsysteem voor post mortem orgaandonatie: een kwestie van principe´

M. Scheele

Een reactie op het artikel: 'Een geen-bezwaarsysteem voor post mortem orgaandonatie: een kwestie van principe'.

Opinie | Reactie/nawoord
juni 2004
AA20040422

De Utrechtse school

J.C.M. Leijten

Opiniërend artikel waarin de auteur betoogt dat drugs gelegaliseerd moet worden. De auteur geeft aan dat zaken die met genot te maken hebben, zoals ook bijvoorbeeld drankgebruik, niet uitgeroeid kunnen worden door middel van het strafrecht. De auteur draagt zeven redenen aan waarom legalisatie plaats moet vinden.

Opinie | Opiniërend artikel
februari 1995
AA19950110

De Wereldconferentie op het gebied van de rechten van de mens van Wenen 1993

P. van Weerelt

Artikel over de Wereldconferentie Mensenrechten in 1993 in Wenen. In het artikel worden drie onderwerpen behandeld die op de conferentie aan de orde kwamen te weten: universaliteit, de relatie mensenrechten, democratie en ontwikkeling en de mogelijke instelling van een Hoge Commissaris voor de Mensenrechten.

Verdieping | Verdiepend artikel
januari 1994
AA19940018

Een streep door financiële autonomie en zelfbeschikking

Criteria voor het instellen van bewind op grond van een geestelijke of lichamelijke toestand

Hulp bij zelfdoding: een zaak voor justitie?

Gedachtes naar aanleiding van de zaak Ton Vink

G.R.M. van Dijk, A.C. Hendriks

Afdeling bestuursrechtspraak Raad van State (ABRvS), 22 januari 2007, ECLI:NL:RBAMS:2007:AZ6713, LJN AZ6713, nr. 13/052076-04 Zelfdoding is volgens het Nederlandse recht niet strafbaar. In geval van hulp bij zelfdoding kan daarentegen wel strafrechtelijk worden opgetreden. Dat de betreffende bepaling in het Wetboek van Strafrecht (art. 294 Sr.) bepaald geen dode letter is, blijkt uit de recente zaak Ton Vink. De uitspraak van de rechter spitst zich toe op de uitleg van het criterium behulpzaam zijn bij en concludeert tot vrijspraak. Principiële vraag blijft echter of een dergelijk verbod nog wel van deze tijd is, waarin de zelfbeschikking van de burger voorop staat. Rb. Amsterdam 22 januari 2006

Verdieping | Verdiepend artikel
april 2007
AA20070323

Kosovo’s onafhankelijkheidsverklaring en het Internationaal Gerechtshof: een onzeker precedent

S.F. van den Driest

Post thumbnail Deze zomer bracht het Internationaal Gerechtshof, het belangrijkste rechterlijke orgaan van de Verenigde Naties, zijn langverwachte advies uit over de vraag of Kosovo’s onafhankelijkheidsverklaring in overeenstemming is met internationaal recht. Het advies, waarin het Internationaal Gerechtshof concludeerde dat Kosovo’s onafhankelijkheidsverklaring niet in strijd is met internationaal recht, is met gemengde gevoelens ontvangen.Rechtsgeleerden hebben over het algemeen een kritische houding aangenomen ten opzichte van de uitspraak, voornamelijk vanwege de beperkte benadering die het Internationaal Gerechtshof heeft gekozen. In dit artikel beoogt Simone van den Driest inzicht te geven in het advies van het Internationaal Gerechtshof, in enkele vraagstukken die hiermee onbeantwoord of zelfs onaangeroerd bleven en in de gevolgen die het advies kan hebben voor separatistische bewegingen wereldwijd.

Verdieping | Verdiepend artikel
januari 2011
AA20110011

Reactie op ‘Het zelfbeschikkingsrecht van de zwangere vrouw’

M.G.J.M. Kortmann

In dit artikel geeft een arts én jurist een reactie op een eerder verschenen artikel in Ars Aequi over abortus.

Opinie | Reactie/nawoord
januari 1993
AA19930023

Staat van verwarring

Over euthanasie, vergevorderde dementie en het recht op leven

B.C. van Beers

Post thumbnail Mag een arts op grond van een eerder opgestelde euthanasieverklaring het leven van haar diep demente patiënt beëindigen, omdat zij meent dat er sprake is van uitzichtloos, ondraaglijk lijden, zelfs als de inmiddels wilsonbekwaam geworden patiënt zelf expliciet zegt (nog) niet dood te willen? Onlangs beantwoordde de rechtbank Den Haag deze vraag bevestigend. Dit artikel biedt een kritische juridische en rechtsfilosofische analyse van het vonnis.

Opinie | Opiniërend artikel
februari 2020
AA20200141

The Unrepresented Nations and Peoples Organization: nieuwe hoop op zelfbeschikkingsrecht van volken?

L.A.M. Sibbel

Een kleine twee jaar voor 1993 werd de Unrepresented Nations and Peoples Organization (UNPO) opgericht. Deze non-goevernementele organisatie behartigt de belangen van door de VN 'vergeten' volken. In dit artikel worden de begrippen volk en zelfbeschikkingsrecht, zoals door de UNPO gehanteerd, aan een nader onderzoek onderworpen.

Verdieping | Studentartikel
januari 1993
AA19930005

Toestemming als rechtvaardiging: zelfbeschikking in het strafrecht?

S.R. Bakker

Post thumbnail

In diverse gevallen kan de strafbaarheid of strafwaardigheid van bepaalde gedragingen worden beïnvloed of weggenomen wegens toestemming van het slachtoffer. Activiteiten in het studentenleven, deelneming aan sportwedstrijden en het ondergaan van medische ingrepen zijn daarvoor illustratief. In deze bijdrage wordt onder andere stilgestaan bij de voorwaarden voor een strafrechtelijk relevante toestemming, de al dan niet rechtvaardigende werking ervan en de ruimte voor zelfbeschikking in het Nederlandse strafrecht.

Verdieping | Verdiepend artikel
maart 2017
AA20170177

Toont alle 12 resultaten