Resultaat 1–12 van de 14 resultaten wordt getoond

Beantwoording rechtsvraag (267) Subsidierecht

De elkaar beconcurrerende huurdersverenigingen in Genehuizen

L.J.A. Damen

Beantwoording van een rechtsvraag waarbij subsidies aan de orde zijn. Ook wordt er in gegaan op verschillende bestuursprocesrechtelijke aspecten.

Perspectief | Rechtsvraag
April 1998
AA19980330

De agrariër die te snel verkocht

L.J.A. Damen

Afdeling rechtspraak Raad van State (ARRvS) 4 november 1993, ECLI:NL:RVS:1993:AQ0404, ROI.92.2202, AB kort 1993, 1195. Deze zaak betreft een procedure die nog valt onder het pre-Awb-recht waarbij de intrekking van een subsidie in geding is. De Afdeling Rechtspraak van de Raad van State overweegt dat besluit tot intrekken van een subsidie complementair is aan een besluit tot subsidieverlening en dus onder het beschikkingsbegrip uit de Wet Arob valt waarmee de administratieve rechter bevoegd is. Verder wordt er ook nog ingegaan op de boete die hiermee samenhangt. In de noot wordt ook ingegaan op het Awb-recht.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
April 1994
AA19940231

De onvolledig ingevulde subsidie-aanvraag

L.J.A. Damen

Afdeling rechtspraak Raad van State (ARRvS) 18 augustus 1993, ECLI:NL:RVS:1993:AQ0607, R01.91.1682, ABkort 1993, 961. Dit is een uitspraak van de Afdeling Rechtspraak van de Raad van State onderhevig aan het pre-Awb-recht. In de zaak is sprake van een niet-volledig ingevulde subsidie-aanvraag. De ARRvS doet nog uitspraak naar het oude recht en anticipeert niet op de destijds nog niet geldende Awb. In de noot wordt ingegaan op de komst van de Awb, de anticipatie en de casus zelf.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
Januari 1994
AA19940029

De SGP, subsidie en vrouwen

C.A.J.M. Kortmann

Afdeling Bestuursrechtspraak Raad van State (ABRvS) 5 december 2007, ECLI:NL:RVS:2007:BB9493, LJN: BB9493, nr. 200609224/1 Kortmann gaat bij deze uitspraak van de Afdeling Bestuursrechtspraak Raad van State in op een tweetal kwesties uit de SGP-zaak, te weten de de afstand van grondrechten en de subsidiëring van politieke partijen.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
April 2008
AA20080291

De Subsidieregeling beroepsopleiding sociaal advocaten: een goed begin, maar half werk

Y.E.M. Cremers, L.G.L. Hartman-Ohnesorge

Steeds minder jonge meesters kiezen voor een baan in de sociale advocatuur. Niet alleen is de forfaitair vastgestelde vergoeding die sociaal advocaten ontvangen op zichzelf genomen laag, maar ook dienen zij vaak zelf de kosten van hun beroepsopleiding te dragen. Hoewel de per 1 december 2020 in werking getreden Subsidieregeling beroepsopleiding sociaal advocaten aan dit laatste punt enigszins tegemoet komt, blijft structurele verbetering voor de sociale advocatuur uit.

Opinie | Redactioneel
September 2021
AA20210787

Het nieuwe LGO-besluit

F.A.N.J. Goudappel

Post thumbnail Het nieuwe LGO-besluit inzake de Landen en Gebieden Overzee herdefinieert de relatie die de Europese Unie heeft met de overzeese gebieden van de lidstaten. De overzeese gebieden krijgen meer inspraak, er zijn nieuwe subsidiemogelijkheden maar ook worden er strengere eisen gesteld aan in- en export.

Verdieping | Verdiepend artikel
Juni 2014
AA20140452

Hoe leidt de kinderopvangtoeslagaffaire naar een maatschappelijk relevante en kritische rechtswetenschap?

J.E. van den Brink, R. Ortlep

Post thumbnail

De huidige waardering van rechtswetenschappelijk onderzoek op de hoofdgebieden van het Nederlandse recht en de financiering van (rechts)wetenschappelijk onderzoek werken in de hand dat misstanden, zoals de kinderopvangtoeslagaffaire, in de rechtswetenschap niet (direct) de aandacht krijgen die zij verdienen. Tijd om daarin verandering te brengen.

Perspectief | Perspectiefartikel
Januari 2022
AA20220058

September 1992

Katern 44: Bestuursrecht

R.L. Vucsán

December 1997

Katern 65: Gezondheidsrecht

G.A. van Eikema Hommes

Prestatiebekostiging in het hoger onderwijs

P.J.J. Zoontjens

Post thumbnail De vorig jaar ingevoerde prestatiebekostiging van hogescholen en universiteiten wordt als een belangrijke stap gezien om ons stelsel klaar te maken voor de 21e eeuw. Zij vloeit voort uit de voorstellen van de commissie Veerman. Maar de prestatiebekostiging is ongrondwettig, nu elementaire regels van rechtszekerheid en van gelijkheid voor de instellingen niet in acht worden genomen.

Perspectief | Perspectiefartikel
Januari 2014
AA20140066

Rechtsvraag (267) Subsidierecht

De elkaar beconcurrerede huurdersverenigingen in Genehuizen

L.J.A. Damen

Rechtsvraag op het gebied van het subsidierecht waarbij ingegaan wordt op het bezwaarschrift en het belanghebbende begrip.

Perspectief | Rechtsvraag
December 1997
AA19970895

Van websites tot wc-papier

Over de subsidiëring van publiek debat

A. Blomberg, W. den Ouden

Post thumbnail

De amuse draait om de vraag of en hoe het publieke debat voorafgaand aan een referendum moet worden gestimuleerd en gefaciliteerd met subsidies. 

Opinie | Amuse
Juni 2016
AA20160422

Resultaat 1–12 van de 14 resultaten wordt getoond