Resultaat 1–12 van de 24 resultaten wordt getoond

Beantwoording rechtsvraag (223) samenloop van sancties

A.F.M. Brenninkmeijer

Beantwoording van een rechtsvraag op het gebied van het ambtenarenrecht waarbij een ambtenaar verdacht wordt en daardoor sancties krijgt opgelegd.

Perspectief | Rechtsvraag
september 1993
AA19930694

Beantwoording rechtsvraag (263) bestuursrecht handhaving

Het dossier 'Lucky Boy'

C.P.J. Goorden

Beantwoording van een rechtsvraag in het kader van de Rode draad 'Sancties' waarbij bestuursrechtelijke rechtshandhaving aan de orde komt. Besproken worden het besluitbegrip, last onder dwangsom, bestuursdwang en een gedoogverklaring.

Perspectief | Rechtsvraag
oktober 1997
AA19970751

Bestuursstrafrecht in perspectief

A.R. Hartmann, P.M. van Russen Groen

Zowel op communautair niveau als op het nationale niveau van de lidstaten van de Europese Unie (EU), is een toename te constateren van de toepassing van de bestuurlijke boete. Ook in Nederland vindt deze ontwikkeling plaats als een gevolg van een veranderend rechtshandhavingsbeleid, dat mede wordt veroorzaakt door groeiende communautaire regelgeving. Door het opleggen van bestuurlijke boetes worden in een bestuursrechtelijke context straffen opgelegd. De toepassing van de bestuurlijke boete wordt daarom beheerst door regels en beginselen van zowel bestuursrechtelijke als strafrechtelijke aard. Dit straffen in een bestuurlijke context wordt omschreven als 'bestuursstrafrecht'.

Literatuur | Proefschriftbijdrage
juni 1997
AA19970461

Consensualiteit en strafsancties

G.J.M. Corstens

Strafrechtelijke sancties staan vandaag de dag vaak in het teken van de consensualiteit. De verdachte stemt toe in een bepaalde wijze van afdoening, de sancties worden niet meer eenzijdig door de rechter opgelegd. In dit artikel wordt ingegaan op verschillende vormen van consensuele afdoening van strafbare feiten. Daarnaast wordt een waardering gegeven van deze wijze van afdoening ten opzichte van klassieke uitgangspunten van het strafrecht.

Overig | Rode draad | Sancties
maart 1997
AA19970133

De bestuurlijke dwangsom in de Algemene wet bestuursrecht

P.J.J. van Buuren

In dit artikel bij de Rode draad 'Sancties' wordt ingegaan op de administratiefrechtelijke handhaving door middel van de bestuurlijke dwangsom. Er wordt dieper ingegaan op dit instrument en er worden een aantal vragen die rijzen rondom dit mechanisme van handhaving beantwoordt

Overig | Rode draad | Sancties
november 1997
AA19970776

De tragiek van toezichthouders

H.G. van de Bunt

Post thumbnail Toezichthouders kunnen het nooit goed doen. In een periode van crisis wordt er op gewezen dat zij gefaald hebben. Zij zouden de crisis te laat onderkend hebben,waardoor de risico’s niet tijdig gepareerd zijn. In goede tijden worden toezichthouders bekritiseerd door organisaties en burgers die de regeldruk te hoog vinden en de controles meer dan beu zijn.

Opinie | Amuse
februari 2009
AA20090088

Herziening jeugdstraf(proces)recht

G.A.L. Staring

Op 21 september 1989 is wetsvoorstel 21327 aangeboden aan de Tweede Kamer. Met dit wetsvoorstel wordt beoogd de herziening van het jeugdstraf(proces)recht. Hoewel dit voorstel bijdraagt aan een verbeterde rechtspositie van de minderjarige in het jeugdstraf(proces)recht, is er ook kritiek geuit. In dit artikel wordt op onderdelen van het wetsvoorstel nader ingegaan. Zo komen aan bod: het vervolgingscriterium, de dubbelrol van de kinderrechter, het driehoeksoverleg, de verplichte verschijning, de openbaarheid van de zitting, het sanctiepakket en alternatieve sancties.

Verdieping | Studentartikel
juni 1990
AA19900365

Het nut van sancties

H. Elffers, D.J. Hessing

De vraag die in dit artikel behandeld wordt: Zien mensen onder invloed van een sanctiedreiging af van het overtreden van wettelijke voorschriften? Er wordt gekeken naar de rol van sancties en de werking van sancties op belastingontduiking wordt nader bekeken.

Overig | Rode draad | Sancties
juli 1997
AA19970490

Inleiding rode draad ‘Sancties’

Ars Aequi Libri, J. Bockwinkel, M. Scheffers, P. de Vries

Inleiding bij de Rode draad `sancties´ waarbij er naast het strafrecht ook aandacht wordt besteed aan andere rechtsgebieden zoals civiel recht bestuursrecht om zo het brede karakter van de sanctie te illustreren.

Overig | Rode draad | Sancties
januari 1997
AA19970005

Milieubescherming door aanpsrakelijkheidsrecht of regulering?

M. Faure

De economische analyse van het recht heeft veel aandacht besteed aan de vraag of efficiëntie kan worden bereikt door een marktoplossing of door regulerend ingrijpen door de overheid. Meer in het bijzonder werd onderzocht of schade verwekkende activiteiten kunnen worden vermeden door via aansprakelijkheidsregels de potentiële dader een prikkel te geven efficiënte zorg aan te wenden dan wel door via veiligheidsregulering een bepaalde standaard van zorg wettelijk voor te schrijven. In deze bijdrage zullen de economische grondslagen voor veiligheidsregulering worden beschreven. Daarbij zal de problematiek van de milieuverontreiniging als voorbeeld worden gebruikt om de respectievelijke voor- en nadelen van regulering versus aansprakelijkheidsregels te illustreren. Onderzocht zal worden of milieuverontreiniging louter door civielrechtelijke handhavingsmechanismen kan worden bestreden of dat rechtstreeks wetgevend optreden, bijvoorbeeld door het vastleggen van emissienormen, noodzakelijk is om bepaalde milieukwaliteitsdoelstellingen te verwezenlijken. Ook de in dit themanummer opgenomen bijdrage van Nentjens wordt de milieuproblematiek aangesneden. Daarin staat evenwel een andere vraag centraal, namelijk of milieubescherming door een vergunningsstelsel, dan wel door een systeem van heffingen dient te worden gerealiseerd.

Bijzonder nummer | Rechtseconomie
oktober 1990
AA19900759

Naar een geïntegreerd sanctierecht

J.F.L. Roording

Strafrecht en administratief recht werden tot voor kort gezien als twee 'gescheiden werelden'. In zijn proefschrift 'Sanctierecht in de belastingen en de sociale zekerheid' (Ars Aequi Libri, Nijmegen) concludeert Jaap Roording dat er sprake is van een integratie van het administratieve en het strafrechtelijke sanctiestelsel in één (bestuurlijk) sanctierecht.

Literatuur | Proefschriftbijdrage
januari 1995
AA19950082

Nadere regeling van de omgang in verband met scheiding

Wet van 13 september 1990, Stb. 482

S.F.M. Wortmann

In dit artikel wordt de Wet houdende nadere regeling van de omgang in verband met scheiding besproken. De materie die wet regelt, de omgang van de gescheiden voormalige echtelieden met hun gemeenschappelijke nageslacht, is al door de rechtspraak geplaveid. In dit artikel wordt eerst de voorgeschiedenis van de wet besproken. Vervolgens wordt de jurisprudentie besproken en daarna de wet zelf. Bij dit laatste onderdeel van het artikel wordt ingegaan op bijzondere onderdelen zoals de informele rechtsgang van de minderjarige.

Annotaties en wetgeving | Wetgeving
februari 1991
AA19910150

Resultaat 1–12 van de 24 resultaten wordt getoond