privacy

Resultaat 25–36 van de 89 resultaten wordt getoond

Drones, grondeigendom en de luchtkolom van artikel 5:21 BW

E. Koops

Post thumbnail Kan ik verbieden dat drones boven mijn tuin vliegen? In deze bijdrage wordt betoogd dat de ‘vlieguitzondering’ van artikel 5:21 lid 3 BW geen betrekking heeft op drones. Dit betekent dat een grondeigenaar met voldoende belang het gebruik van zijn luchtkolom aan dronebestuurders mag ontzeggen. Sterker nog, er zijn redenen om drones op dezelfde manier te behandelen als overhangende takken, zodat zij na een aanmaning eigenmachtig mogen worden verwijderd (art. 5:44 lid 1 BW). De luchtbuks lijkt daarvoor het aangewezen instrument.

Opinie | Opiniërend artikel
september 2014
AA20140610

Europa en het privaatrecht

De doorwerking van fundamentele rechten in de civiele rechtspraak

C. Mak

Post thumbnail Chantal Mak behandelt de doorwerking van fundamentele rechten in civiele rechtspraak, tegen de achtergrond van de Europeanisering van het privaatrecht.

Verdieping | Verdiepend artikel
oktober 2011
AA20110696

Europese bescherming persoonsgegevens is geen one-shop-stop

A.C.M. Meuwese

Hof van Justitie Europese Unie (HvJ EU) 1 oktober 2015, zaak C-230/14, ECLI:EU:C:2015:639 (Weltimmo sro/Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság)
Bescherming persoonsgegevens; prejudiciële verwijzing; Richtlijn 95/46/EG – Artikelen 4, lid 1, en 28, leden 1, 3 en 6; vaststelling van het toepasselijke nationale recht; grensoverschrijdende samenwerking bestuursorganen.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
december 2015
AA20150998

Gegevensbescherming in gezondheidscrises in de EU: apps in de strijd tegen COVID-19

H.B. van Kolfschooten

Post thumbnail In crisissituaties – waaronder de coronacrisis – wordt steeds meer gebruik gemaakt van mobiele technologie. Apps verwerken grote hoeveelheden persoonsgegevens van individuen, met gevolgen voor het grondrecht op gegevensbescherming. Deze bijdrage gaat in op de rol van gegevensbescherming in crisisbeheersing en -bestrijding in de EU en bespreekt in hoeverre het recht op gegevensbescherming kan worden ingeperkt in het kader van een gezondheidscrisis.

Bijzonder nummer | Crisis!
juli 2021
AA20210766

Het ijzeren geheugen van internet

A.W. Hins

Wil je weten wat er terecht gekomen is van een ex-klasgenoot? Een voor de hand liggende methode om daar achter te komen is het inschakelen van een zoekmachine op het internet. Binnen enkele seconden ontdek je dat hij vorig jaar als tweede is geëindigd bij een zeilwedstrijd op de Loosdrechtse Plassen. Of je vindt tal van brieven die hij heeft ondertekend als secretaris van een actiegroep tegen de bioindustrie. Voor het recht om ongehinderd inlichtingen en denkbeelden te ontvangen (art. 10 EVRM) is deze gemakkelijke toegang tot informatie natuurlijk gunstig. Er is echter ook een keerzijde.

Bijzonder nummer | Internet & recht | Verdieping | Studentartikel
juli 2008
AA20080558

Het ontwerp wetsvoorstel computercriminaliteit III

M.E. Buwalda, N.J.M. Kwakman

Post thumbnail De samenleving wordt steeds vaker geconfronteerd met ernstige vormen van computercriminaliteit. Dat vraagt om nieuwe, speciaal daarop toegesneden, straf(proces)rechtelijke instrumenten. Daartoe worden in het ontwerp wetsvoorstel Computercriminaliteit III verstrekkende bevoegdheden toegekend aan politie en justitie. De vraag is of een doelmatige bestrijding van ernstige computercriminaliteit de daarmee gepaard gaande inbreuken op fundamentele rechten, zoals het nemo tenetur-beginsel, voldoende rechtvaardigt.

Verdieping | Verdiepend artikel
januari 2014
AA20140009

Het recht op de persona

J.C.S. Pinckaers

Mensen worden herkend aan hun uiterlijk, portret, naam, bijnaam, stem, handtekening en andere kenmerkende symbolen. Deze elementen worden gezamenlijk aangeduid met het begrip 'persona'. Ieder mens heeft een persona. De persona van vooral bekende personen kan een grote commerciële waarde hebben. Personen kunnen zich tegen het ongeautoriseerde gebruik van hun persona verzetten op grond van privacy belangen op basis van het recht op eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer. Het is echter ook mogelijk dat personen zich willen verzetten tegen de openbaarmaking van hun persona op grond van commerciële belangen. Voor dit geval wordt een nieuw overdraagbaar en vererfbaar intellectueel eigendomsrecht bepleit: het recht op de persona.

Literatuur | Proefschriftbijdrage
maart 1997
AA19970178

Het verwerken van gegevens in het kader van de opsporing

R. Sietsma

Gegevensverwerking is van essentieel belang voor de (justitile) politietaak. Maatschappelijke en technologische ontwikkelingen nopen de wetgever tot het vinden van een balans tussen het effectief waarborgen van de veiligheid van de burger enerzijds en de bescherming van de privacy van diezelfde burger anderzijds. Dit vraagt om duidelijkheid omtrent de juridische en maatschappelijke mogelijkheden en onmogelijkheden van de verwerking van gegevens in het kader van de opsporingstaak. Wat is de behoefte, wat is er mogelijk en waar liggen de grenzen aan het verwerken van privacygevoelige informatie?

Literatuur | Proefschriftbijdrage
juni 2007
AA20070534

Hoezo, veranderde opvatting van privacy?

W.M.P. Steijn, A.H. Anton Vedder

Post thumbnail

Sociaal netwerksites zijn in korte tijd razend populair geworden. Met de populariteit onder gebruikers steeg de ongerustheid over allerlei privacyrisico’s waaraan de gebruikers zich zouden blootstellen. Relatieve buitenstaanders waaronder sociologen, juristen en ethici, wijzen in toenemende mate op de gevaren van verspreiding en (her-)gebruik van beschikbaar gestelde informatie voor andere doeleinden dan die welke door de gebruikers zijn beoogd. In discussies wordt nog regelmatig betoogd dat de ongerustheid overdreven is omdat de opvatting van privacy nu eenmaal aan veranderingen onderhevig zou zijn. Daarmee bedoelt men dan dat de grootgebruikers van de sites – met oververtegenwoordiging van jongeren en jongvolwassenen – kennelijk anders denken over privacy en dat zij bijgevolg de vermeende privacyrisico’s anders zouden inschatten. Het idee dat de opvatting van privacy door de tijd heen – als het ware per generatie – verandert, is interessant. De stelling verdient nader onderzoek.

Blauwe pagina's | Recht en Media
december 2011
AA20110854

Hoofdstukken grondrechten

M. den Heijer, A.W. Hins, A.J. Nieuwenhuis

Post thumbnail Dit boek behandelt de zogeheten algemene leerstukken van grondrechten en laat de lezer kennismaken met de afzonderlijke grondrechten.

9789493199217 - 22-02-2021

Infiltratie of informatie?

M. Bosch

Volkert van der G. doet er sinds 6 mei het zwijgen toe. Dat is zijn goed recht. Hebben justitie en politie dan helemaal niets om er achter te komen wat hem heeft bewogen? Sinds 1 februari 2000 kent het Wetboek van strafvordering een aantal undercovermethoden. In deze bijdrage komen twee van deze methoden aan bod: het inzetten van een infiltrant en het inzetten van een informant. Deze kan ongemerkt de verdachte benaderen en hem uithoren. Welke van deze twee methoden komt bij uitstek in aanmerking en past het justitie en politie eigenlijk wel op dergelijke misleidende manieren aan hun informatie te komen?

Verdieping | Verdiepend artikel
september 2002
AA20020604

Intieme zaken

R.H. Haveman

Dit artikel behandeld de vraag hoe men om dient te gaan met een politieman die een portier van een auto met aangeslagen ruiten opent om de inzittende aan te spreken en dan drugs ziet liggen. Had deze politieman het portier mogen openen of is dit in strijd met het privacyrecht?

Opinie | Amuse
september 2004
AA20040592

Resultaat 25–36 van de 89 resultaten wordt getoond