privacy

Resultaat 61–72 van de 89 resultaten wordt getoond

Machtsstrijd over persoonsgegevens

De zaak Schrems v. Data Protection Commissioner van het Europees Hof van Justitie

B. van der Sloot

Post thumbnail

Op 6 oktober 2015 heeft het Hof van Justitie Europese Unie (HvJ EU) uitspraak gedaan in de zaak Maximillian Schrems tegen Data Protection Commissioner. De zaak betrof de legitimiteit van de doorvoer van persoonsgegevens van Europese burgers naar landen buiten de EU, in het bijzonder de Verenigde Staten. De Richtlijn bescherming persoonsgegevens stelt dat persoonsgegevens alleen naar derde landen mogen worden doorgevoerd als daar een passend beschermingsniveau wordt gewaarborgd. De Europese Commissie had in een beschikking vastgesteld dat de Verenigde Staten inderdaad een dergelijk beschermingsniveau kent. Het Hof van Justitie heeft deze beschikking echter ongeldig verklaard.

Opinie | Opiniërend artikel
april 2016
AA20160248

Met de billen bloot

De (grensoverschrijdende) informatieplicht in het beslag- en executierecht

K.J. Krzeminski

Post thumbnail

Een schuldeiser moet soms zelf op zoek naar voor verhaal vatbare vermogensbestanddelen van een schuldenaar. De vraag dringt zich op of het niet veel makkelijker is als de schuldenaar wordt verplicht te vertellen of, en zo ja, waar hij bronnen van inkomsten en vermogen heeft. Kan een schuldenaar worden verplicht openheid te geven over zijn inkomens- en vermogenspositie in Nederland en daarbuiten? Of mag de schuldenaar dit weigeren met een beroep op privacy of een variant op het nemo-tenetur-beginsel? Deze vragen geven aanleiding voor een korte ronde langs de wettelijke en buitenwettelijke informatieplichten in het Nederlandse beslag- en executierecht.

Opinie | Amuse
mei 2022
AA20220350

Minder registers, meer gegevens

Over gegevensverwerking betreffende zware criminaliteit

H.H. Kielman, W.I. Koelewijn

In dit artikel wordt de na aanleiding van de terroristische dreiging opgestelde wetsvoorstellen inzake Wet politiegegevens vergeleken met de huidige wetgeving hieromtrent.

Verdieping | Verdiepend artikel
juni 2005
AA20050451

Mogen wij u even aanspreken? (Digitaal boek)

Acht aspecten van aansprakelijkheid

C.J.H. Jansen, J.J.J. Sillen

Post thumbnail Onderzoek naar enkele aspecten van aansprakelijkheid vanuit het overheidsaansprakelijkheidsrecht, ondernemingsrecht, financieel recht en vanuit een grondrechtelijk perspectief.

9789069166735 - 28-05-2015

Nee hoor, u wilt helemaal niet naar Den Haag…

Over de techniek, het recht en de toekomst van de zelfrijdende auto

J. Lubbers, C.N.J. de Vey Mestdagh

Post thumbnail De techniek van de zelfrijdende auto is al behoorlijk ver ontwikkeld. De eerste proeven op de openbare weg staan op stapel. Als deze techniek veilig blijkt te zijn leveren we dan onze bewegingsvrijheid in? Is er niemand verantwoordelijk voor ongevallen als de computer de auto bestuurt? Eindigen we met een volledig autonoom verkeerssysteem?

Verdieping | Verdiepend artikel
april 2015
AA20150267

Nooit meer slapen in de Nachtwakerstaat

L. Kaemingk, M.J. Kroeze

Redactioneel artikel waarin wordt ingegaan op de steeds grotere controle van burgers en de inperking van grondrechten en privacy die daarmee gepaard gaan.

Opinie | Redactioneel
maart 1993
AA19930156

Over de wapenwedloop tussen opsporingsinstanties en de

A.C.M. Spapens

Houden criminelen de politie beter in de gaten dan anderom? Als dit zo is, mag dan de privacy worden ingeperkt om dit te ondervangen?

Opinie | Opiniërend artikel
maart 2007
AA20070225

Particuliere handhaving van de openbare orde

Over schadevoorkoming, goed beheerderschap en de bescherming van de toegankelijkheid van het semipublieke domein

A.E. van Rooij

Bij de overlastbestrijding in winkels, horecagelegenheden en andere semipublieke plaatsen en evenementen staan verschillende private en publieke belangen in een complexe verhouding tot elkaar. Particuliere beheerders mengen zich met hun gedragsregels, toezicht en sancties in persoonlijke, fundamentele vrijheden van hun publiek. Toezicht met behulp van fouillering en cameratoezicht raakt bijvoorbeeld de privacy van bezoekers. Uitsluitingssancties hebben gevolgen voor de bewegingsvrijheid. Geldboetes worden als leedtoevoegend ervaren. Het publiek krijgt hier wel iets voor terug: de genoemde maatregelen moeten overlast voorkomen en dat draagt weer bij aan een groter genot van de goederen en diensten die daar worden aangeboden. Deze bijdrage gaat in op deze juridische belangen bij de private handhaving van de orde in het semipublieke domein. Zijn die particuliere beheerders bij de bestrijding van overlast nu te beschouwen als een verlengstuk van de overheid of handelen zij primair uit eigen belang? En blijft de toegankelijkheid van het semipublieke domein wel voldoende gewaarborgd?

Literatuur | Proefschriftbijdrage
februari 2018
AA20180174

Preventief fouilleren en de ontwijkingsmanoeuvre van de wetgever

P.H. Blok

Onlangs is een wet in werking getreden die de politie de bevoegdheid geeft om in veiligheidsrisicogebieden preventief te fouilleren. De wetgever achtte deze bevoegdheid noodzakelijk in verband met de toenemende geweldscriminaliteit, maar hoe verhoudt deze bevoegdheid zich tot het fundamentele recht op privacy en tot de scheiding tussen opsporing en toezicht?

Verdieping | Verdiepend artikel
mei 2003
AA20030375

Privacy is nog steeds een grondrecht

Pleidooi voor de uitsluiting van onrechtmatig bewijs

P. de Hert, B.J. Koops

In dit opiniërende artikel wordt betoogd waarom privacy een grondrecht is. Dit wordt onderbouwd meet jurisprudentie.

Opinie | Opiniërend artikel
december 2001
AA20010972

Privacy- & telecommunicatierecht 2020 (Digitaal boek)

Ars Aequi Libri

Post thumbnail Alle relevante wet- regelgeving op het gebied van privacy en telecommunicatie. Teksten zoals deze gelden op 1 juli 2020.

9789493199101 - 07-09-2020

Privacybescherming en ‘Caller ID’

A.C.M. Nugter

Dit artikel handelt over ‘Caller ID’, een nieuwe ontwikkeling is telefoons. Deze extra faciliteit houdt in dat degene die wordt gebeld op zijn toestel het nummer ziet verschijnen van degene die hem belt. Een ongecensureerde invoering van van Caller ID kan op gespannen voet staan met de bescherming van de privacy in het telefoonverkeer. In dit artikel wil ik met name aandacht schenken aan de relatie Caller ID - privacybescherming. Daartoe wordt in dit artikel allereerst nader omschreven wat Caller ID nu eigenlijk inhoudt en wat de introductie van deze techniek betekent voor de privacy van de burger. Vervolgens wordt ingegaan op de wijze waarop in de Verenigde Staten en in Frankrijk met deze problematiek wordt omgegaan. Daarna worden de mogelijkheden tot bescherming naar huidig Nederlands recht besproken. Tot slot komt een recent verschenen Ontwerp Richtlijn van de EEG aan de orde.

Opinie | Column
december 1990
AA19900945

Resultaat 61–72 van de 89 resultaten wordt getoond