privacy

Resultaat 13–24 van de 89 resultaten wordt getoond

Dataopslag: centraal maar veilig?

C.E. Ruers, J.J. Wolfhagen

Opinie | Redactioneel
oktober 2010
AA20100677

David en Goliath in cyberspace: de kruistocht van Max Schrems en het Europees bevoegdheidsrecht

None of your business: een studentenuitwisseling met grote gevolgen

A.A.H. van Hoek

Hof van Justitie Europese Unie (HvJ EU) 25 januari 2018, C-498/16, ECLI:​EU:​C:​2018:​37 (Schrems/Facebook Ireland Ltd.) Justitiële samenwerking in burgerlijke zaken.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
december 2018
AA20181028

De candid camera van Crime Time

De verborgen camera van Crime Time in juridisch zoeklicht

J.A.W. Knoester

In dit artikel wordt ingegaan op een casus waarbij door een gevangene in samenwerking met mediagiganten een cipier in de val lokt tot overdragen van een wapen. Is er sprake van strafbare uitlokking en pleegt de de gevangene een onrechtmatige daad jegens de gefilmde cipier.

Verdieping | Studentartikel
september 1994
AA19940562

De cryptocontroverse. Een sleutelconflict in de informatiemaatschappij

B.J. Koops

In de informatiemaatschappij wordt informatie en daarmee informatiebeveiliging steeds belangrijker. Dit kan door middel van cryptografie, echter dit levert een spanningsveld op tussen enerzijds informatiebeveiliging en anderszijds privacy.

Literatuur | Proefschriftbijdrage
juni 1999
AA19990496

De gulden regel voor persoonsgegevens

B.H.M. Custers

Post thumbnail Sinds de invoering van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in 2018 zijn bedrijven in rep en roer, want als zij niet zorgvuldig met persoonsgegevens omgaan, kan hen dit op hoge boetes komen te staan. Maar door de complexiteit en de open normen in de AVG, weet niemand werkelijk wanneer écht aan de regels is voldaan. In deze amuse stelt Bart Custers voor de AVG in te vullen aan de hand van de ‘gulden regel voor persoonsgegevens’.

Opinie | Amuse
september 2022
AA20220614

De mobiele telefoon als peilbaken. Mag dat?

B. de Boer

Enige tijd geleden stond in de De Volkskrant van 26 mei 1999 het bericht dat de verdachten van de moord op de prefect van Corsica hadden bekend de moord te hebben gepleegd nadat zij waren geconfronteerd met gegevens waaruit bleek dat de mobiele telefoons van de verdachten zich allemaal op het tijdstip van de moord in de buurt van het theater hadden bevonden, waar de moord zich had voltrokken. Ook in Nederland heeft zich enige tijd geleden een zaak voorgedaan waarbij een verdachte werd verraden door zijn mobiele telefoon. In dit artikel wordt de vraag aan de orde gesteld of de wijze waarop dit is gebeurd wel gelegitimeerd is.

Verdieping | Studentartikel
september 1999
AA19990608

De positie van openbare registers in het privacyrecht

A. Berlee

Op verschillende plaatsen in het Burgerlijk Wetboek wordt gesproken over ‘de openbare registers’ zonder dat duidelijk is wat de definitie daarvan is. Duidelijkheid hierover is van belang omdat deze registers, die veelal vol staan met persoonsgegevens, lange tijd volledig waren uitgezonderd van het gegevensbeschermingsrecht, immers ze waren ‘openbaar’. Waarom was dat zo, en is dat anders onder de AVG? In deze bijdrage wordt aan de hand van een zoektocht naar een (eenduidige) definitie van het begrip ‘openbare registers’ in het Burgerlijk Wetboek en het gegevensbeschermingsrecht de positie van deze registers in het privacyrecht besproken.

Literatuur | Proefschriftbijdrage
november 2018
AA20180954

De splitsing van privacy

Advies over het grondrecht op privacy in het digitale tijdperk

P.H. Blok

In dit opiniërende artikel betoogt de auteur dat er bij de bescherming van de persoonlijke levenssfeer een apart artikel moet komen voor behoorlijk gegegevensbeheer en een apart artikel voor de persoonlijke levenssfeer.

Opinie | Opiniërend artikel
juni 2001
AA20010435

De Wet omtrent de overeenkomst inzake geneeskundige behandeling

I. Jansen

In dit artikel wordt de Wet omtrent de geneeskundige behandeling besproken. Deze wet, die wijziging brengt in het BW en bepaalde wetten reguleert de bijzondere verhouding tussen medisch hulpverlener en de patiënt. In dit artikel worden alle bijzondere facetten van de wet en de geneeskundige behandelingsovereenkomst besproken.

Annotaties en wetgeving | Wetgeving
april 1995
AA19950264

De Wet persoonsregistraties

P.J. Hustinx

Op 1 juli 1989 treedt in werking de Wet van 28 december 1988, Stb. 665, houdende regels ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer in verband met persoonsregistraties, beter bekend als de Wet persoonsregistraties (WPR). In deze wet wordt de aanleg en het gebruik van bestanden met persoonsgegevens voor het eerst aan algemene regels gebonden. Met deze regeling heeft de wetgever een nieuw terrein betreden, waarop zich de komende jaren nog wel meer interessante ontwikkelingen zullen voordoen. Voor een goed begrip van de wet is enig inzicht in haar voorgeschiedenis en verdere achtergronden onontbeerlijk. Na een uiteenzetting daarvan zullen in dit artikel de hoofdlijnen van de wet de revue laten passeren.

Annotaties en wetgeving | Wetgeving
juli 1989
AA19890669

Digitaal identiteitsmanagement

M. van der Linden

Post thumbnail

We hebben bijna allemaal wel eens ’s nachts dronken over straat gezwalkt, of gaan dat nog doen. Een enkeling heeft dan de pech tegen iemand aan te lopen die daar een leuk filmpje van maakt en dat op internet zet. Daar kun je dan enorm veel last van hebben, bijvoorbeeld als je gaat solliciteren. En het wordt nog erger als je een juridische procedure start. Dat levert alleen maar meer publiciteit op, en jouw zaak wordt dan ook nog eens als voorbeeld gebruikt, zoals in dit stukje. Als voorbeeld van hoe het niet moet, wel te verstaan. Maar hoe moet het dan wel?

Blauwe pagina's | Recht en Media
september 2011
AA20110606

Digital cloud services and higher education: the quest for data autonomy

O.J. Gstrein

Post thumbnail Universities are increasingly dependent on cloud-based data infrastructure and services. They have been migrating ‘their local data’ now for more than a decade. We need a profound discussion about this paradigmatic shift, which heavily affects the autonomy of students, staff, and higher education as such. AI-based inferences might deprive students and institutions of fundamental choices, the data generated with public money is volatile for extraction by powerful actors and there is a lack of exit-strategies.

Opinie | Opiniërend artikel
april 2023
AA20230266

Resultaat 13–24 van de 89 resultaten wordt getoond