Resultaat 1–12 van de 22 resultaten wordt getoond

Big data en mededingingsrecht: is artikel 102 VWEU op tijd klaar voor de uitdaging?

J.W. van de Gronden

Post thumbnail De onstuitbare opkomst van big data noodzaakt de Europese Commissie en de nationale mededingingsautoriteiten ertoe snel meer werk te maken van het verbod op misbruik van een machtspositie. De toepassing van artikel 102 VWEU en diens ‘evenknie’ in het nationale recht (in Nederland art. 24 Mededingingswet) op big data brengt met zich dat bepaalde doctrines en benaderingen met de vereiste voortvarendheid geschikt gemaakt moeten worden voor deze nieuwe uitdagingen. Daarover gaat deze amuse.

Opinie | Amuse
mei 2019
AA20190342

Criminalisering van het mededingingsrecht: trendy of noodzaak?

F.O.W. Vogelaar

Dit artikel gaat in op de strafrechtelijke aanpak van overtredingen van het mededingingsrecht uit artikel 81 en 82 EG-verdrag.

Opinie | Opiniërend artikel
december 2005
AA20051015

De beoordeling van het communautair belang bij het afwijzen van een klacht wegens misbruik van machtspositie in de postsector

De Europese Commissie en het Gerecht vatten hun taak te licht op

E.M.H. Loozen, K.J.M. Mortelmans

Hof van Justitie Europese Gemeenschappen (HvJ EU) 4 maart 1999, ECLI:EU:C:1999:116, zaak C-119/97P (Union française de l’express (UFEX), voorheen Syndicat français de l’express international (SFEI) tegen Commissie van de EG) Onderstaand arrest gaat over de klacht die een organisatie van Franse koeriersdiensten heeft ingediend tegen de Franse Post. Aan bod in dit arrest komen onder andere de misbruik die Franse Post zou maken van zijn machtspositie, kruissubsidiëring.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
juli 1999
AA19990573

De Europese Commissie op dit moment en in de toekomst

H.B.B. Vedder

‘Brussel verbiedt steun aan noodlijdende voetbalclubs’. Soortgelijke koppen waren de laatste tijd te lezen in de Nederlandse media. Met ‘Brussel’ blijkt bij nadere bestudering meer dan één ding te worden bedoeld. Vaak doelt men op de Europese Gemeenschap of Europese Unie als geheel. Minstens even vaak blijkt dat eigenlijk wordt gesproken over de Europese Commissie. Wat is nu deze Europese Commissie, wat is haar rol en hoe functioneert zij? Op deze en andere vragen zal hieronder worden ingegaan.

Verdieping | Verdiepend artikel
april 2003
AA20030266

De invloed van politiek-economische voorkeuren op de besluitvorming van het Gerecht inzake EU-mededingingsrecht

W. Wijtvliet

Dit artikel bespreekt een nieuwe methode om politiek-economische voorkeuren van EU-rechters te meten, analyseert de invloed van deze voorkeuren op de rechtspraak van het Gerecht inzake EU mededingings- en staatssteunrecht en gaat kort in op een mogelijke normatieve implicatie van statistisch onderzoek naar rechterlijke besluitvorming.

Verdieping | Verdiepend artikel
januari 2020
AA20200037

De juiste stand van zaken rondom fusiecontrole in Engeland, Frankrijk en West-Duitsland

J.J. Knol, A.P.J.M. van Loon

In het septembernummer van Ars Aequi besteedt Jan Jacques Knol, in zijn artikel over de stand van zaken rond de fusiecontrole,1 ondermeer ook aandacht aan de fusiecontroleregelingen in Groot-Brittanië, Frankrijk en de Bondsrepubliek Duitsland (BRD). Mr. A.P.J.M, van Loon betoogt in dit artikel dat in die beschrijvingen een aantal onjuistheden staan.

Verdieping | Studentartikel
januari 1989
AA19890018

Grensoverschrijdende reclame en oneerlijke mededinging

J.J.C. Kabel

Bijdrage bij de rode draad 'Recht en reclame' waarbij er wordt ingegaan op de spanning tussen het toelaten van reclame in andere landen dan waar de adverteerder vandaan komt en de bescherming van de nationale adverteerders en diens belangen. In het artikel komen aspecten van internationaal privaatrecht en harmonisering van nationale wetgeving aan de orde om antwoord te geven op de probleemstellingen.

Overig | Rode draad | Recht en reclame
oktober 1993
AA19930714

Het Ministerie van de Economische Zaken: gasbeleid en EEG-mededingingsrecht

K.J.M. Mortelmans

Hof van Justitie Europese Gemeenschap (HvJ EG) 12 december 1991, zaak T 39/90, ECLI:EU:T:1991:71 (NV Samenwerkende Elektriciteits-Produktiebedrijven (SEP) tegen Commissie van de Europese Gemeenschappen) In dit arrest is aan de orde in hoeverre de gegevens uit een contract en gedragsregels tussen de Nederlandse Gasunie en een andere gasleverancier verstrekt moeten worden en hoe een directoraat van de EC met deze gegevens moet omgaan. In de noot wordt daar verder op ingegaan. Ook wordt in de noot aandacht besteed aan de werkzaamheden door het Gerecht van Eerste Aanleg.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
mei 1992
AA19920276

Is een inkoper van medische hulpmiddelen een onderneming in de zin van het EG-mededingingsrecht?

J.W. van de Gronden, K.J.M. Mortelmans

Hof van Justitie Europese Gemeenschappen (HvJ EG) 4 maart 2003, zaak T-319/99, ECLI:EU:T:2003:50 (FENIN t. Commissie van de Europese Gemeenschappen) In deze noot bij dit arrest van het Gerecht van Eerste Aanleg wordt ingegaan op het feit of een inkoper van medische hulpmiddelen onder het EG-mededingingsrecht valt en welke regels op haar van toepassing zijn.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
juni 2003
AA20030464

maart 1988

Katern 26: Europees recht

- UL Europa Instituut

december 1996

Katern 61: Economisch recht en intellectuele eigendom

A.A. Quaedvlieg

september 1999

Katern 72: Europees recht

- UL Europa Instituut

Resultaat 1–12 van de 22 resultaten wordt getoond