mededinging

Resultaat 13–22 van de 22 resultaten wordt getoond

juni 2000

Katern 75: Europees recht

- UL Europa Instituut

maart 2006

Katern 98: Europees recht

- UL Europa Instituut

Klokkenluiden: tussen zelfregulering en Amerikaanse toestanden

F. van Uden

Bedrijfsleven moet zelf klokkenluiders beschermen, aldus een brief van de ministers Brinkhorst, De Geus en Donner aan de Tweede Kamer in april 2005.1 De ministers spraken zich daarnaast uit tegen het belonen van klokkenluiders. Dit zou een verkeerd signaal zijn omdat een klokkenluider een zuiver en moreel motief moet hebben. Terwijl men in Nederland veel heil verwacht van zelfregulering, riskeren Amerikaanse werkgevers gevangenisstraf als zij klokkenluiders benadelen en kunnen werknemers die fraude aan het licht brengen voor enorme beloningen in aanmerking komen. Een groter verschil in benadering is nauwelijks denkbaar. Na een overzicht van de stand van zaken in Nederland, beoogt deze bijdrage in een notendop uiteen te zetten welke regels in de VS gelden en te bezien of uit de Amerikaanse ervaringen (enige) lering kan worden getrokken.

Verdieping | Verdiepend artikel
januari 2006
AA20060033

Markt, concurrentie en mededingingsbeleid: een economisch perspectief

E.E.C. van Damme

Post thumbnail Economisch bezien zijn markten mechanismen voor wereldwijde samenwerking en bepaalt concurrentie hoe de daaruit resulterende winst verdeeld wordt. Goede marktwerking vereist een juridisch fundament en adequate marktordening. Het mededingingsrecht dient om concurrentie levend te houden. De overheid moet bijsturen, maar hoe meer zij doet, hoe groter de kans op overheidsfalen.

Bijzonder nummer | Concurrentie
juli 2020
AA20200663

Mededinging in de Kanaaltunnel? De Europese Commissie is ontspoord!

E.M.H. Loozen, K.J.M. Mortelmans

Hof van Justitie Europese Gemeenschappen (HvJ EG) 15 september 1998, ECLI:EU:T:1998:198, gevoegde zaken T-374/94, T-375/94, T-384/94 en T-388/94, (European Night Services (ENS) en Eurostar (voorheen European Passenger Services, EPS), Union internationale des chemins de fer, NS en SNCF, ondersteund door het Verenigd Koninkrijk tegen de Commissie van de Europese Gemeenschappen) Dit arrest behandeld de vragen die opkomen bij het privatiseren van de spoorwegen. Zo hebben enkele vervoerders een gezamenlijke onderneming opgericht voor het vervoer van reizigers van het vaste land naar het Verenigd Koninkrijk, welke is aangemeld bij De Commissie. De bij deze aanvraag van belang zijnde afwegingen, zoals Gemeenschappelijke onderneming, Coöperatieve joint venture, Relevante markt, merkbaarheid, bagatel, Mededinging, Rule of reason en ontheffing, komen in dit arrest aan de orde.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
maart 1999
AA19990177

Meer ‘comfort’ gewenst van wetgever en NMa

D.J.M. de Grave

Sinds 1 januari kent Nederland een eigen volwaardig nationaal mededingingsregime in de vorm van de Mededingingswet. Auteur heeft deze wetgeving ingekleed door het te vergelijken met het Europese mededingingsrecht.

Opinie | Opiniërend artikel
september 1999
AA19990039

Misbruik van economische machtspositie onder de nieuwe Mededingingswet

J. Langer, W. Sauter

In haar eerste zaak stelde de Nederlandse Mededingingsautoriteit vast dat de NOS en de Holland Media Groep hun monopolie op programmagegevens misbruiken. Aan de hand van dit oordeel wordt ingegaan op de nieuwe Mededingingswet en in het bijzonder op het leerstuk van misbruik van een economische machtspositie.

Verdieping | Verdiepend artikel
februari 1999
AA19990088

Privaatrecht & Boete

Over double damages bij privaatrechtelijke handhaving van mededinging

J.G. Boot

Post thumbnail In Nederland vindt beboeting traditioneel in een strafrechtelijk kader plaats. Dit geldt ook indien daarbij feitelijk het bestuursrecht wordt ingezet. In Europees verband is geopperd een boete te introduceren in het aansprakelijkheidsrecht. Dergelijke privaatrechtelijke boetes impliceren mijns inziens geen criminal charge in de zin van het EVRM. Dit heeft consequenties voor de waarborgen waarop de gedaagde zich zal kunnen beroepen. Ook zal een beroep op ne bis in idem bij samenloop van bestraffing in het privaatrecht enerzijds en het straf- en bestuursrecht anderzijds niet slagen.

Verdieping | Studentartikel
maart 2008
AA20080200

Sport en Europees recht

H.A.G. Temmink

Dit artikel is een aanvulling op het in maart verschenen commentaar bij het arrest Bosman.' De bijdrage beoogt een overzicht te geven van de invloed die het recht en het beleid van de Europese Unie hebben op regels en praktijken in de sportwereld.

Overig | Rode draad | Sport en recht
april 1996
AA19960235

Woord vooraf

J. van Dijk, E.E. Nauta, T.A. van Polanen, M.D. Reijneveld, D.B. Sander

Dit is het Woord Vooraf van de redactiecommissie bij het Bijzonder Nummer 2020 van Ars Aequi over 'Concurrentie'.

Bijzonder nummer | Concurrentie
juli 2020
AA20200650

Resultaat 13–22 van de 22 resultaten wordt getoond