Europese Unie

Resultaat 13–24 van de 63 resultaten wordt getoond

De opstanding van Europa (Digitaal boek)

J.W. Sap

Post thumbnail Door gerommel aan de grenzen, nationale reflexen en aanslagen blijkt Europa kwetsbaarder dan gedacht. Interne en externe dreiging drijft de Europese Unie uit elkaar. Heeft Europa de kracht om weer op te staan?

9789069168142 - 12-05-2016

De ratificatie en de inwerkingtreding van het Verdrag van Lissabon

W.C.E. Rasing, H.C.F.J.A. de Waele

Post thumbnail

Het Verdrag van Lissabon beoogt de Europese Unie transparanter, efficiënter en democratischer te maken. Vanwege de negatieve uitslag van het referendum in Ierland in juni 2008, zal het met vertraging in werking treden, op zijn vroegst begin 2010. Omdat Ierland echter niet het enige ‘probleemland’ is, bestaat er een kans dat het Verdrag helemaal niet meer in werking treedt. Dit artikel zoomt in op de juridische en politieke complicaties bij het ratificatieproces in Ierland, Tsjechië, Duitsland en Polen. Daarnaast wordt stilgestaan bij de concessies die de Ierse regering heeft losgeweekt van de EU, als wisselgeld voor het houden van een tweede referendum. We stuiten op een aantal merkwaardige paradoxen, onder meer omdat deze concessies pas bij een volgende toetredingsronde bindend worden. Ten slotte bezien we kort hoe de EU nog uit de impasse kan komen als de Ierse bevolking later dit jaar opnieuw ‘nee’ zegt, of als het Verdrag in een andere lidstaat schipbreuk lijdt. Daarbij komt niets meer of minder op het spel te staan dan het voortbestaan van de Unie zoals we die vandaag de dag kennen.

maart 2009
AA20090166

De toekomst van het Europees recht

R. Barents, L.J. Brinkhorst

Ondanks dat toekomstvoorspellingen altijd moeilijk te geven zijn, probeert de auteur hier een weerspiegeling te geven van de toekomst van de Europese Unie.

Rode draad | Milleniumrubriek
juni 1999
AA19990455

De trias politica in de gelaagde EU-rechtsorde

H.C.F.J.A. de Waele

Post thumbnail Nederland maakt deel uit van de gelaagde rechtsorde die Europese Unie heet. In hoeverre krijgt de trias politica daarbinnen nog een zuivere plaats, welke implicaties heeft een dergelijke gelaagdheid voor de machtenscheiding in Nederland, en welke rol speelt het Hof van Justitie precies? Dit artikel geeft antwoord op deze vragen, waarbij het aan de hand van actuele voorbeelden inzicht verschaft in hoe de nationale en supranationale actoren zich tot elkaar verhouden. Het intensief met elkaar verknoopt zijn maakt dat ongerijmdheden op het ene niveau soms tot knelpunten en verzet leiden op het andere. Zoals recente ontwikkelingen suggereren, kan wrijving tussen de verschillende publieke sferen zorgen voor prachtige glans, maar riskeert die tevens te leiden tot krassen op beider blazoen.

Verdieping | Verdiepend artikel
oktober 2020
AA20200891

De wonderbaarlijke wedergeboorte(n) van de cosument

E.H. Hondius

In deze column gaat Hondius in op het succes van de Europese Unie dat het heeft gehad op het consumentenrecht en de (moderne) bedreigingen die er uit voortvloeiden.

Opinie | Column
juni 2009
AA20090379

De zeer tijdelijke bescherming van derdelanders uit Oekraïne

C.A.F.M. Grütters

Post thumbnail Na de inval op 24 februari 2022 van Rusland in Oekraïne verklaarde de Raad van de Europese Unie de Tijdelijke Beschermingsrichtlijn van toepassing op degenen die de oorlog ontvluchtten. Nederland verklaarde in eerste instantie die bescherming ruimhartig toe te zullen passen. Desalniettemin werd die bescherming al binnen een paar maanden weer beëindigd voor de categorie derdelanders die geen permanente verblijfsvergunning hadden in Oekraïne. In dit artikel onderzoekt Carolus Grütters of de Staatssecretaris van Justitie & Veiligheid die bevoegdheid wel heeft. Uitgelegd wordt wat de Tijdelijke Beschermingsrichtlijn van de EU precies inhoudt en wie daaronder vallen. Daarnaast wordt aandacht besteed aan de merkwaardige wijze waarop een groep van derdelanders, die niet de Oekraïense nationaliteit hebben, in Nederland is behandeld en hoe verschillende vreemdelingenrechters daarover hebben geoordeeld.

Verdieping | Verdiepend artikel
mei 2024
AA20240385

Demirkan t. Duitsland

P.J. Slot

Hof van Justitie van de Europese Unie (HvJ EU) (Grote Kamer 15 rechters) 24 september 2013, ECLI:EU:C:2013:583, zaak C-221/11 (Leyla Ecem Demirkan/Bundesrepublik Deutschland)

Annotaties en wetgeving | Annotatie
februari 2014
AA20140125

Doel, gebruik en betekenis van de considerans in richtlijnen van de Europese Unie

Een Algemeen Reis- en Verblijfsrecht van de Unieburger: Quo Vadis?

Naar aanleiding van de baanbrekende conclusie van Advocaat-Generaal Cosmas in de zaak Wijsenbeek doet zich de vraag voor of artikel 18 EG-verdrag rechten verleent aan subjecten die geen beroep op het acquis communautaire hebben. In deze 'mening' beziet de schrijver de gevoelige problematiek van de toekenning van rechtstreekse werking aan artikel 18 EG-Verdrag.

Opinie | Opiniërend artikel
juli 1999
AA19990532

Eén Europa: utopia?

J. Melis, J.F.L. Roording

In dit redactionele artikel wordt ingegaan op de staatsrechtelijke implicaties van de Europese Gemeenschap en wordt ingegaan op de `staatsvorm´ en de overdracht van bevoegdheden van nationale overheden aan een supranationale overheid.

Opinie | Redactioneel
april 1988
AA19880220

Een klein stapje in de richting van echte ‘Europese’ juristen?

H.E.G.S. Schneider

In dit artikel wordt ingegaan op Europa na 1992 voor wat betreft het optreden als advocaat in de Europese Gemeenschap. Daarbij komen de volgende vragen aan de orde: Wie zal er in Europa als advocaat mogen optreden?; Hoe zal een advocaat zijn beroep kunnen uitoefenen?; en waar zal hij zijn beroep mogen uitoefenen? Daartoe wordt een richtlijn die deze vragen beantwoordt besproken. Daarna komen de consequenties van vrije vestigingsmogelijkheden van advocaten aan de orde.

Bijzonder nummer | Europa 1992
mei 1989
AA19890368

Europa 1992

P. van Themaat

In dit artikel wordt ingegaan op de inwerkingtreding van de Europese Akte in 1987 en wat dit voor gevolgen heeft voor Europa vanaf 1992.

Bijzonder nummer | Europa 1992
mei 1989
AA19890323

Resultaat 13–24 van de 63 resultaten wordt getoond