Europese Unie

Resultaat 37–48 van de 63 resultaten wordt getoond

Het nieuwe LGO-besluit

F.A.N.J. Goudappel

Post thumbnail Het nieuwe LGO-besluit inzake de Landen en Gebieden Overzee herdefinieert de relatie die de Europese Unie heeft met de overzeese gebieden van de lidstaten. De overzeese gebieden krijgen meer inspraak, er zijn nieuwe subsidiemogelijkheden maar ook worden er strengere eisen gesteld aan in- en export.

Verdieping | Verdiepend artikel
juni 2014
AA20140452

Het Socrates-Erasmus programma: ‘wie is er aan de beurt…?’

N.I.L. Padberg

In dit artikel wordt ingegaan op het Socrates/ Erasmus programma en de voordelen daarvan voor de rechtenstudent.

Perspectief | Perspectiefartikel
maart 2005
AA20050184

Het Verdrag van Maastricht

K.A.M. Bleeker

In dit artikel wordt het Verdrag van Maastricht besproken dat de Europese Unie voortbrengt. In het verdrag zitten zowel supranationale elementen, de Europese Gemeenschap, als intergouvernementele, de samenwerking op het gemeenschappelijk buitenlands- en veiligheidsbeleid en justitie en binnenlandse zaken. In dit artikel worden de belangrijkste artikelen van het verdrag besproken. Ook komen de institutionele en materiële wijzigingen aan de orde.

Annotaties en wetgeving | Wetgeving
april 1993
AA19930262

Hoe Europees is de Europese ombudsman?

, M.L.M. Hertogh

In dit artikel gaat de auteur in op de instelling van de Europese Ombudsman. De auteur analyseert de regels rondom de instelling van de Europese Ombudsman en vergelijkt deze met de nationale regels rondom de Ombudsman. Over dit alles laat de auteur zijn kritische visie schijnen

Opinie | Opiniërend artikel
januari 1994
AA19940013

Homoseksualiteit en mensenrechten

A. Mattijssen, E. van der Veen

Hoe is het in Europa gesteld met de rechten van de mens met een homoseksuele oriëntatie? Kunnen homoseksuele en lesbische paren een beroep doen op het internationale mensenrecht om een gezin te stichten? Is het verbieden van de 'promotie' van homoseksualiteit in strijd met het recht vrijheid van expressie? In dit artikel beschrijven de auteurs de beginnende erkenning van het bestaan van discriminatie wegens homoseksualiteit door Europese instanties. De schrijvers geven aan welke verdragsbepalingen van toepassing zijn bij discriminatie wegens homoseksualiteit en beschrijven de ontwikkelingen bij de Europese Commissie, het Europese Hof en het VN Comité voor de Rechten van de Mens, in de Europese politiek en bij de VN. De auteurs vangen aan met een inleiding over discriminatie wegens homoseksualiteit en de relatie tussen mensenrechten en homoseksualiteit.

Verdieping | Verdiepend artikel
september 1990
AA19900535

Inleiding

B. Bastein, R.J.Q. Klomp, F.J. van Ommeren, C.E. du Perron, P. Roos

In deze inleiding worden de bijdragen aan dit bijzonder nummer in hun onderlinge samenhang geplaatst in het perspectief van 'Europa 1992'. Daarbij staan het Witboek en de vraag wat er gedaan moet worden om de interne markt eind 1992 te bereiken, centraal. Vervolgens wordt ingegaan op enkele schaduwzijden van de Europese integratie. Tot slot wordt aandacht besteed aan de vraag: bestaat er wel een visie achter het streven naar een verenigd Europa?

Bijzonder nummer | Europa 1992
mei 1989
AA19890315

Institutionele implicaties van de Europese Akte; de Europese Akte en de Instellingen van de EG

J. Korte

In dit artikel wordt ingegaan op de institutionele veranderingen die plaatsvinden met de de invoering van de Europese Akte. Daartoe wordt de structuur en het karakter van de Europese Akte besproken en komen achtereenvolgens de institutionele wijzigingen van de Raad, de Commissie, het Parlement en het Hof van Justitie aan de orde. Er wordt afgesloten met een conclusie.

Bijzonder nummer | Europa 1992
mei 1989
AA19890339

Internationaal en supranationaal op het internet

M. Zwiers

Een blik op de website van de Verenigde Naties en de Europese Unie.

Overig | Website
mei 2003
AA20030403

Internationale fusie als uitoefening van het recht van vrije vestiging (artikel 52 EEG)

C.T. Dekker

Met het oog op de verwezenlijking van de interne markt in de EG, die in 1992 zou moeten plaatsvinden, worden veel fusies verwacht en ook reeds aangegaan. Ook grensoverschrijdende fusies. In dit artikel wordt ingegaan op de vraag hoe die internationale fusie en de rechtsinstrumenten die daarvoor door de Europese Commissie worden voorgesteld (het ontwerp voor een tiende richtlijn inzake het vennootschapsrecht en het ontwerp-Statuut voor de Europese N.V.), moeten worden gezien in het licht van de vrijheid van vestiging, die deel uitmaakt van die tot stand te brengen interne markt.

Bijzonder nummer | Europa 1992
mei 1989
AA19890375

juni 1992

Katern 43: Sociaal recht

G.J.J. Heerma van Voss

Loyale samenwerking na Brexit

C. Eckes

Post thumbnail

Het Brexit-referendum was het startsignaal voor een periode van bezinning over de toekomst van de EU. In deze amuse betoogt de auteur dat het beginsel van loyale samenwerking ingezet zou moeten worden om nationale politici te verplichten politieke verantwoordelijkheid te nemen voor de EU-besluiten waar zij zelf onderdeel van de besluitvorming waren.

Opinie | Amuse
maart 2017
AA20170174

Naar een nieuwe Grondwet? + Een beetje wel, maar verder niet

C.A.J.M. Kortmann, H.R.B.M. Kummeling

In deze brief uit de schrijver zijn bezorgdheden over een aantal ontwikkelingen met betrekking tot de grondrechten van de europese burger. Zowel op het terrein van de informatietechnologie, als dat van het Europees recht ziet hij bedrijgingen en vraagt hij zich af of de grondrechten hun waarde zullen behouden. In het tweede artikel voorziet Prof. mr. C.A.J.M. Kortmann de ingezonden brief van een repliek.

Rode draad | Milleniumrubriek
april 1999
AA19990233

Resultaat 37–48 van de 63 resultaten wordt getoond