Europese Unie

Resultaat 25–36 van de 63 resultaten wordt getoond

Europees vennootschapsrecht, vestigingsvrijheid, zetelverplaatsing en IPR

P. Roos

Recentelijk heeft het Europese Hof van Justitie een aantal arresten gewezen, die van groot belang zijn voor de inhoud van de vestigingsvrijheid van het EEG-Verdrag, alsmede voor het internationaal privaatrecht dat van toepassing is op vennootschappen. Het op 27 september 1988 gewezen arrest inzake de zetelverplaatsing van Daily Mail is voorlopig de laatste in deze serie. In de onderstaande bijdrage wordt ingegaan op de gewezen arresten en de consequenties die hieruit voortvloeien.

Bijzonder nummer | Europa 1992
mei 1989
AA19890382

Europese regels en het strafprocesrecht

Y. Buruma

Behoudens de invloed van (de rechtspraak van het Europese Hof van de Rechten van de Mens over) het EVRM, lijken er de volgende factoren te bestaan die een disharmoniërende invloed kunnen hebben op het strafprocesrecht zoals vervat in het Wetboek van Strafvordering: de eerste pijler, Schengen, de der¬de pijler en Europol. Deze factoren en hun potentiële invloed worden in onderstaand artikel tegen het licht gehouden.

Bijzonder nummer | Rechtsharmonie - Wetsharmonie
mei 1996
AA19960386

Europese trilogen: tijd voor transparantie

R.H.T. Jansen, M.M. Kappé

De triloog begon ooit als ultimum remedium voor wetgevingsimpasses in de Europese Unie, maar is tegenwoordig standaardpraktijk. Vertegenwoordigers van de Raad van Ministers, het Europees Parlement en de Europese Commissie onderhandelen dan achter gesloten deuren over wetteksten om tot een compromis te komen. Deze wetgevingsonderhandelingen onttrekken zich in het schemerduister. In dit redactioneel betogen de auteurs dat de informatievoorziening aan burgers en nationale parlementen moet worden verbeterd door triloogdocumenten actief en zo volledig mogelijk te openbaren.

Opinie | Redactioneel
januari 2021
AA20210003

Goederenrecht in de Europese Unie

S.E. Bartels, G.R. de Groot

De goederenrechtelijke stelsels van de Lid-Staten van de Europese Unie vertonen aanzienlijke onderlinge verschillen. Dit kan het vrije verkeer van goederen, diensten en kapitaal nadelig beïnvloeden. Daarom is op onderdelen communautair ingrijpen geboden. In deze bijdrage wordt een drietal goederenrechtelijke onderwerpen belicht die mogelijk geraakt zullen worden door Europese regelgeving: zekerheidsrechten, genotsrechten, alsmede bescherming van derden te goeder trouw en verkrijgende verjaring. Alvorens echter tot normstelling over te gaan, dient zorgvuldig rechtsvergelijkend onderzoek te worden verricht.

Bijzonder nummer | Rechtsvergelijking
mei 1994
AA19940321

Grensdoden op zee en het recht op leven

L.M. Komp

Artikel 2 van het EVRM bepaalt dat het recht van eenieder op leven wordt beschermd door de wet. Desondanks zijn in de afgelopen 30 jaar naar schatting 40.000 mensen omgekomen bij een poging op irreguliere wijze de EU te bereiken. Lisa-Marie Komp deed onderzoek naar de vraag of EU-lidstaten juridisch aansprakelijk zijn voor het grote aantal doden.

Literatuur | Proefschriftbijdrage
januari 2022
AA20220073

Grondrechten in de Europese Grondwet: wat levert het ons eigenlijk op?

H.R. Kranenborg, R.A. Lawson

Dit artikel behandeld de mensenrechten die zijn vastgelegd in de Europeese Grondwet.

Overig | Rode draad | Europa in zicht | Verdieping | Verdiepend artikel
april 2005
AA20050214

Het (on)geduld van de Europese Commissie

M. Klompers, C.E. Ruers

In dit redactionele artikel wordt aan de hand van de actuele strijd tussen de Nederlandse regering en de Europese Commissie over het al dan niet openstellen van de Nederlandse markt voor buitenlandse aanbieders van spelen die lijken op de Lotto ingegaan op de beïnvloeding van een inbreukprocedure en een prejudiciële procedure bij het Hof van Justitie.

Opinie | Redactioneel
september 2009
AA20090525

Het EU-handelsakkoord met Marokko: ook van toepassing in de Westelijke Sahara?

C.M.J. Ryngaert

Hof van Justitie Europese Unie (HvJ EU) 10 december 2015, nr. T-512/12, ECLI:EU:T:2015:953 (Front Polisario/Raad van de EU)

Annotaties en wetgeving | Annotatie
maart 2016
AA20160208

Het grote democratische gat in de Europese Gemeenschap

J. Hontelez, B. van der Lek

Artikel waarin de positie van het Europees Parlement in Europa centraal staat. Er wordt besproken in hoeverre het Europees Parlement (voldoende) invloed heeft. Daartoe wordt allereerst ingegaan op de democratische veranderingen binnen de Europese Gemeenschap. Vervolgens komt het budgetrecht aan de orde zoals de nationale parlementen dit kennen. De samenwerkingsprocedure waarbij het Parlement en de Commissie betrokken wordt besproken. Verder komt de huidige praktijk aan de orde en de machtsmiddelen van het Europees Parlement.

Bijzonder nummer | Europa 1992
mei 1989
AA19890349

Het Hof van Justitie als sociaaleconomisch politicus

F.G. Laagland

Post thumbnail

De invloed van Europa op het Nederlandse arbeidsrecht lijkt beperkt. Ik schrijf met opzet ‘lijkt’. Ondanks de beperkte regelgevende bevoegdheden op Europees niveau ontsnapt haast geen enkel sociaaleconomisch onderwerp aan het Hof van Justitie van de Europese Unie. Hoe zit dat en welke invloed heeft het Hof op de Nederlandse sociale politiek?

Opinie | Amuse
december 2016
AA20160912

Het is bon ton om European Union bashing te bedrijven

Interview met P.H. Kooijmans, hoogleraar Volkenrecht te Leiden en oud-Minister van Buitenlandse Zaken

S.E. Bartels, I. Giesen

P.H. Kooijmans (1933) studeerde rechten en economie aan de Vrije Universiteit te Amsterdam. Aan diezelfde instelling promoveerde hij in 1964 en werd hij in 1965 benoemd tot hoogleraar Volkenrecht. In de periode 1973-1977 was hij staatssecretaris in het kabinet-Den Uyl. Van 1978 tot eind 1992 was hij wederom hoogleraar Volkenrecht, ditmaal aan de Rijksuniversiteit Leiden. Al deze werkzaamheden vormden geen beletsel voor inspanningen in het kader van de Verenigde Naties. Kooijmans was voorzitter van de Commissie voor de Rechten van de Mens en speciaal rapporteur inzake foltering. Vanaf 1 januari 1993 heeft hij als minister van Buitenlandse Zaken het kabinet-Lubbers-III versterkt. Kooijmans is tegenwoordig weer terug op zijn oude stek aan de RUL. Wij spraken 50 jaar na D-Day met de demissionaire minister, voornamelijk over de Verenigde Naties en de Europese Unie.

Verdieping | Interview
november 1994
AA19940725

Het Nederlandse parlement als Europese waakhond?

A.C.M. Meuwese

Post thumbnail

Het Verdrag van Lissabon heeft de nationale parlementen een rol gegeven bij het terugfluiten van de Europese wetgever als zij vinden dat nationale wetgevers een onderwerp even goed of beter kunnen regelen. Hoe voorkomen we, na de tweede, in de herfst van 2013 aan de Europese Commissie toegekende,‘gele kaart’, dat dit constitutionele experiment verzandt in een kat-en-muisspel?

Opinie | Amuse
april 2014
AA20140250

Resultaat 25–36 van de 63 resultaten wordt getoond