Showing 1–12 of 17 results

Bezit en verkrijgende verjaring in het Romeinse recht met bijzondere aandacht voor het titelvereiste

E.H. Pool

Dit artikel borduurt voort op een eerder in Ars Aequi uitgebracht artikel over eigendom, bezit en houderschap en gaat ook in op titelvereiste bij verkrijgende verjaring.

Overig | Rode draad | Digesten
Oktober 2006
AA20060711

De Digesten en de receptie van het Romeinse recht

K.J. Krzeminski, M.C.A. van den Nieuwenhuijzen

In de bundel worden fundamentele rechtsfiguren o.a. bezit, dwaling, eigendomsvoorbehoud en onrechtmatige daad vanuit hun oorsprong in het Romeinse recht besproken.

9789069166636 - 22-9-2009

De pijlers onder de vertrouwensbescherming van artikel 3:86 Nieuw BW

A.F. Salomons

In dit artikel zal, na een korte rechtshistorische schets, de vraag worden besproken op welke fundamenten het zakenrechtelijk vertrouwensbeginsel, belichaamd in de rechtsspreuk 'bezit geldt als volkomen titel', steunt, en in hoeverre het tot gelding komt in artikel 3:86 Nieuw BW.

Bijzonder nummer | Rechtsbeginselen
Oktober 1991
AA19910830

Gezonken golfballen

J.E. Jansen

Wie is de eigenaar van golfballen die in het water zijn beland bij een potje golf? Mogen ze door eenieder worden opgedoken en verkocht? Jelle Jansen gaat hierop in in zijn column ‘Gezonken golfballen’.

Opinie | Column
Maart 2013
AA20130208

Goederenrecht geschetst

S.E. Bartels, J.B. Spath

Goederenrecht geschetst biedt aan de hand van schema’s een gestructureerde inleiding in de hoofdlijnen van het Nederlandse goederenrecht.

9789069168371 - 19-9-2018

Hoogovens-Matex

W.C.L. van der Grinten

HR 29 juni 1979, ECLI:NL:HR:1979:AC6651

Maart 1980
AA19800181

Maart 1996

Katern 58: Rechtsgeschiedenis

J.H.A. Lokin

Kopie Deel Drie

J.H. Nieuwenhuis

HR 4 april 1986, RvdW 1986 (Apon/Bisterbosch)

Annotaties en wetgeving | Annotatie
December 1986
AA19860790

Nationaal Grondbezit-Kamphuis

W.C.L. van der Grinten

HR 8 juni 1973, ECLI:NL:HR:1973:AC0385

November 1973
AA19730565

Onderwijs AIO-studentencongres ‘Van Papyrologie tot NBW’

R.J.Q. Klomp, C.E. du Perron

Verslag van een congres georganiseerd door historisch juridische disputen in november 1988 op een kasteel in Vught. Het was een rechtshistorisch congres speciaal voor aio´s. In het artikel komt onder meer aan de orde wie er hebben gesproken en met welke onderwerpen.

Perspectief | Perspectiefartikel
Juni 1989
AA19890562

Ontvanger – Fruitveiling Kerseboom

W.H. van Boom

Hoge Raad 26 januari 2007, ECLI:NL:HR:2007:AZ0614, LJN: AZ0614, nr. C05/272HR (Ontvanger van de Belastingdienst Oost-Brabant/Coöperatieve groente- en fruitveiling vereniging 'Kerseboom' B.A.) In dit arrest en de daarbij behorende noot is aan de orde in hoeverre er derdenbeslag kan worden gelegd op een verschilrekening van een bank waar een geldbedrag is geparkeerd. De Hoge Raad oordeelt dat er geen derdenbeslag kan worden gelegd op een bankrekening omdat bij een bankrekening er geen sprake van is dat de bank een bedrag voor een crediteur houdt. Een bankrekening in de vorm van een rekening-courant is een bijzondere rechtsverhouding.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
Januari 2008
AA20080044

Over de erfelijkheid van bezit, goede en kwade trouw

Kan de bona fide erfgenaam van de mala fide erflater een verkrijgende verjaring beginnen?

J.E. Jansen

Wat gebeurt er als een bona fide erfgenaam een goed verkrijgt van een mala fide erflater? Naar het voorbeeld van het Romeinse en Franse recht bepaalt ons burgerlijk wetboek dat de kennis en wetenschap van de erfgenaam niet ter zake doen: hij volgt op in het mala fide bezit van de erflater en begint dus geen verkrijgende verjaring ex artikel 3:99 BW. Naar Duits recht is de erfgenaam beter af: bij bona fide verkrijging van het bezit door erfopvolging begint hij verkrijgend te verjaren. Aan de hand van een rechtshistorische en rechtvergelijkende analyse wordt in dit artikel onderzocht of de Nederlandse wetgever dit Duitse voorbeeld zou moeten volgen.

Overig | Rode draad | Historische wortels van het recht
Juni 2013
AA20130501

Showing 1–12 of 17 results