Resultaat 1–12 van de 72 resultaten wordt getoond

‘Van oude dingen…’

Suske en Wiske - arrest

Ars Aequi Libri, H. Cohen Jehoram

In dit artikel behorende bij de lustrum rode draad 'Van oude dingen...' wordt een arrest en daarbij behorende noot dat in 1984 reeds in Ars Aequi is verschenen en waarin een auteursrecht inbreuk centraal staat doordat er korte striptekeningen worden gepubliceerd.

Overig | Rode draad | Lustrum Rode draad: 'Van oude dingen...'
december 1991
AA19911151

A whiter shade of pale: bye bye lords!

E.H. Hondius

Column over een opzienbarende uitspraak van het Engelse House of Lords waarbij aan een componist 38 jaar na dato nog vergoedingen voor het gebruik van diens melodie werden toegekend. Daarop aanhakend gaat de columnist in op dat dit de laatste uitspraak is van de House of Lords nu deze is opgegaan in the Supreme Court of the United Kingdom.

Opinie | Column
november 2009
AA20090721

AI, kunst & auteursrecht: geen voor de hand liggende combinatie

M.R. de Zwaan

Post thumbnail Kunstmatige intelligentie (AI) wordt veelvuldig in verband gebracht met een bedreiging van de kunst, zowel door het gebruik van kunstwerken als trainingsdata, als door de geautomatiseerde output met werken die met kunstwerken zouden concurreren. Maar zijn deze zorgen terecht? In dit artikel over AI, kunst en auteursrecht worden de begrippen kunst en werk besproken in relatie tot AI en tot het auteursrecht. De moeizame kwalificatie en hanteerbaarheid van het kunstbegrip in het auteursrecht en in het bijzonder de bezwaarlijke kwalificatie van niet aan een menselijke maker te relateren AI-voortbrengselen als kunstwerk en als auteursrechtelijk beschermd werk komen naar voren. Naast de aandacht voor de beschermenswaardigheid van AI-creaties wordt ook de mogelijke inbreuk op het auteursrecht door de invoer van trainingsdata en door het genereren van AI-kunst besproken.

Bijzonder nummer | Kunst & Recht
juli 2023
AA20230568

Auteursrecht voor autonome creatieve systemen?

R.W. de Bruin

Post thumbnail Kan een autonoom systeem zoals een robot of een algoritme auteursrecht hebben naar Europese maatstaven? En als dat niet zo is, zou dat dan niet toch moeten? Deze vragen staan hieronder centraal. Het antwoord op de eerste vraag kan kort zijn, dat op de tweede minder: zie deze amuse wat dat betreft als teaser…

Opinie | Amuse
november 2020
AA20200992

Beantwoording rechtsvraag (232) Intellectuele eigendom-Europees recht

W.A. Hoyng

In dit artikel wordt een antwoord gegeven op de rechtsvraag die zich bevind op het snijvlak van het merk- en auteursrecht en het Europees recht. Er wordt ingegaan op merkinbreuk, vrij verkeer-bepalingen en onrechtmatige daad.

Perspectief | Rechtsvraag
januari 1995
AA19950070

Beantwoording rechtsvraag (294) Intellectuele eigendom

M.S.C. Bakker

Beantwoording van een rechtsvraag op het gebied van het auteursrecht.

Perspectief | Rechtsvraag
september 2001
AA20010675

Commerciële aspecten van de sport

H.T. van Staveren

Vercommercialisering heeft te maken met de verkoop van een product. Dat product bestaat uit de sportprestaties van de sportorganisatie — de club, de bond of een andere soortgelijke organisatie — en uit de sportprestaties van de betrokken sporters. Bij de verkoop van het product is natuurlijk van groot belang wie de rechten op die prestaties kan doen gelden. Dit artikel gaat in op de rechten van de sportorganisatie en de sporter op hun respectievelijke prestaties alsmede op de verhouding tussen die rechten.

Overig | Rode draad | Sport en recht
december 1996
AA19960744

De auteursrechtelijke groeipijnen van Google

P.B. Hugenholtz

Post thumbnail Het succesverhaal van Google behoort tot de canon van de geschiedenis van onze informatiemaatschappij. In 1998 begonnen in een studentenkamer op de campus van Stanford University, groeide Google in enkele jaren uit tot het orakel van het internet. Zo werd ‘googelen’ de gebruikelijke term voor zoeken naar informatie op het internet. Met het in kaart brengen van alle informatie ter wereld is Google inmiddels een heel eind gevorderd. Na de ontsluiting van het world wide web door zijn magische zoekmachine, volgde de wereld buiten het web. Voor deze ontsluitingsmissie oogst Google niet alleen de dankbaarheid van miljoenen googelaars, maar ook – en in snel toenemende mate – de toorn van een leger auteurs en auteursrechthebbenden die menen dat Google het met hun auteursrechten niet zo nauw neemt. Dit artikel gaat over Google’s auteursrechtelijke groeipijnen.

Verdieping | Verdiepend artikel
februari 2011
AA20110091

De Auteursrechtrichtlijn: op welke wijze zal de auteursrechthebbende beroep kunnen doen op de driestappentoets?

J.M. Gonsalves

De Auteursrechtrichtlijn, die met name ten doel heeft het auteursrecht binnen de Europese Gemeenschappen te harmoniseren, is in 2001 in werking getreden. In artikel 5 lid 5 van de richtlijn is de driestappentoets opgenomen. Deze houdt in dat een wettelijke beperking op het recht van een auteursrechthebbende slechts is toegestaan indien het gebruik van de beperking 1) een bijzonder geval betreft, 2) niet in strijd is met de normale exploitatie van het werk en 3) geen onredelijke schade aan de legitieme belangen van de auteursrechthebbende toebrengt. Het is de vraag op welke wijze de auteursrechthebbende beroep zal kunnen doen op de driestappentoets.

Verdieping | Studentartikel
mei 2005
AA20050321

De downloadboete

A. Ringnalda

Post thumbnail Grote kans dat u wel eens iets downloadt zonder daarvoor te betalen: muziek, films, boeken. Ongeveer een derde van de Nederlandse bevolking doet aan filesharing. Mag dat? Allard Ringnalda gaat in op deze vraag in zijn amuse ‘De downloadboete’.

Opinie | Amuse
oktober 2012
AA20120700

De Endstra-tapes

P.B. Hugenholtz

Hoge Raad 30 mei 2008, nr. C07/131HR, ECLI:NL:HR:2008:BC2153, LJN: BC2153, C07/131HR (Endstra en Endstra/uitgeverij Nieuws Amsterdam, Middelburg en Vugts) Arrest van de Hoge Raad en bijbehorende noot met de vraag of er auteursrecht rust op met politieambtenaren gevoerde ‘achterbankgesprekken’. Auteursrechtelijke bescherming komt toe aan voortbrengselen (1) met een eigen, oorspronkelijk karakter (2) die het persoonlijk stempel van de maker dragen. De eerste eis houdt in dat de vorm niet ontleend mag zijn aan die van een ander werk. De tweede eis betekent dat sprake moet zijn van een vorm die het resultaat is van scheppende menselijke arbeid en dus van creatieve keuzes, en die aldus voortbrengsel is van de menselijke geest. Daarbuiten valt in elk geval al hetgeen een vorm heeft die zo banaal of triviaal is, dat daarachter geen creatieve arbeid van welke aard ook valt aan te wijzen. Het gaat hierbij evenwel om een kenmerk dat uit het voortbrengsel zelf is te kennen. Daarom mag niet de eis worden gesteld dat de maker bewust een werk heeft willen scheppen en bewust creatieve keuzes heeft gemaakt, welke eis betrokkenen bovendien voor onoverkomelijke bewijsproblemen kan stellen. Om dezelfde reden kan niet worden geëist dat de maker bewust voor de vorm heeft gekozen die het werk heeft gekregen. Evenmin behoeft een schepping, om een werk in auteursrechtelijke zin te kunnen zijn, het karakter van een coherente creatie te hebben.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
november 2008
AA20080819

De Hoge Raad en de toepassing van het Europese non-discriminatiebeginsel bij eigen onderdanen

Th.C.J.A. van Engelen

Post thumbnail Hoge Raad 23 september 2022, ECLI:NL:HR:2022:1276, IEPT20220923 (Kwantum v Vitra) (raadsleden: M.J. Kroeze, C.E. du Perron, C.H. Sieburgh, F.J.P. Lock en G.C. Makkink; conclusie A-G B.J. Drijber) en Hoge Raad 31 maart 2023, ECLI:NL:HR:2023:508, IEPT20230331 (Kwantum v Vitra) (raadsleden: M.J. Kroeze, C.E. du Perron, C.H. Sieburgh, F.J.P. Lock en G.C. Makkink; conclusie A-G B.J. Drijber)

Annotaties en wetgeving | Annotatie
mei 2023
AA20230364

Resultaat 1–12 van de 72 resultaten wordt getoond