Resultaat 49–60 van de 71 resultaten wordt getoond

september 2003

Katern 88: Economisch recht en intellectuele eigendom

M.S.C. Bakker, A.A. Quaedvlieg

december 2003

Katern 89: Mediarecht

A.W. Hins, G.A.I. Schuijt

juni 2005

Katern 95: Informaticarecht

S. van der Hof

Kluwer-Lamoth

H. Cohen Jehoram

Hoge Raad 1 juni 1990, nr.13854, ECLI:NL:HR:1990:ZC8537, RvdW 1990, 115 (Kluwer/Lamoth) De Hoge Raad oordeelt in dit auteursrechtelijk geschil dat in het geval dat foto's voor een bepaald blad worden gerangschikt en geselecteerd er door deze werkzaamheden ook sprake kan zijn van het 'maken' van een werk omdat dit selecteren en rangschikken ook het persoonlijk stempel van de maker kan bevatten waardoor het werk een persoonlijk karakter krijgt.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
januari 1991
AA19910071

Links en recht

De stand van zaken met betrekking tot hyperlinks en auteursrecht

P. de Leeuwe, D.J.G. Visser

Post thumbnail

Is hyperlinken aan te merken als een auteursrechtelijk relevante openbaarmaking? Zeer recent is deze vraag door de Nederlandse rechter tweemaal bevestigend beantwoord. In deze bijdrage zullen wij voornamelijk vanuit Europees perspectief nagaan wat vandaag de dag de juridische status van een hyperlink is.

Verdieping | Verdiepend artikel
juni 2013
AA20130450

Potter tegen Grotter, parodie of plagiaat?

R.J.Q. Klomp

Er bestaan een natuurlijke spanning tussen het auteursrecht en het recht op parodie. Dit blijkt bijvoorbeeld uit de recente rechterlijke uitspraken in de zaak van Harry Potter tegen Tanja Grotter. Is het boek over Tanja Grotter een nieuw en oorspronkelijk werk en als zodanig een toegestane parodie? Of is het een inbreuk op het auteursrecht van Joanne Rowling, de auteur van Harry Potter-serie?

Overig | Rode draad | Recht en literatuur
februari 2004
AA20040112

Recht over de grenzen: de strijd tegen namaak in China

S.A.L. Josaputra

In dit artikel in de reeks Rode draad 'Over de grens' wordt ingegaan op de ontwikkeling, bescherming en handhaving van intellectuele eigendomsrechten in China. Daarbij wordt op verschillende onderdelen van het intellectuele eigendomsrecht ingegaan zoals het handelsmerken-, auteurs- en octrooirecht.

Overig | Rode draad | Over de grens
december 2006
AA20060868

Rechtsgeschiedenis als verlengsnoer

L.C. Winkel

In deze amuse wordt ingegaan op de verbreding van de rechtsgeschiedenis. Waar deze voorheen alleen het privaatrecht betrof, wordt er nu ook ingegaan op andere rechtsgebieden. In deze amuse komen korte stukjes rechtsgeschiedenis aan de orde van: Europees recht, rechtsvergelijking, rechtssociologie, auteursrecht en het nieuwe vak 'Dier en recht'.

Opinie | Amuse
mei 2009
AA20090296

Rechtsvraag (294) Intellectuele eigendom

M.S.C. Bakker

Rechtsvraag op het gebied van het intellectueel eigendomsrecht, in het bijzonder auteurs-, tekening- en modellenrecht.

Perspectief | Rechtsvraag
maart 2001
AA20010181

Selma antwoordt

Beantwoording rechtsvraag (341) Intellectuele eigendomsrecht

S.L. Gellaerts

In deze bijdrage wordt het antwoord gegeven op de rechtsvraag over intellectuele eigendomsrecht die verscheen in het juninummer 2011 van Ars Aequi (AA20110484)

Perspectief | Rechtsvraag
november 2011
AA20110835

Sound sampling: artistieke creativiteit of maatschappelijk probleem?

S. Kökbugur

De technische ontwikkeling gaat sneller dan de juridische ontwikkeling, zo moeten ook populaire musici en andere bekende personen nogal eens ervaren. De stem of specifieke klank van bet instrument van een bekende persoonlijkheid wordt zonder toestemming overgenomen en geïncorporeerd in iets anders. De hierbij toegepaste techniek staat bekend onder de naam 'sound sampling'. Dat de techniek van sound sampling tegenwoordig bijna onbegrensde mogelijkheden biedt op het gebied van gelnidsbewerking, maakt de juridische problematiek — door het ontbreken van duidelijke regels — des te groter.

Verdieping | Studentartikel
september 1994
AA19940554

Stemra – Free Record Shop

H. Cohen Jehoram

Hoge Raad 20 november 1987, nr. 13045, ECLI:NL:HR:1987:AD0052, NJ 1988, 280, Informatierecht/AMI 1988/1, 15 (Stemra/Free Record Shop) De Hoge Raad bepaalt in dit arrest dat wanneer een grammofoonplaat waarop een auteursrechtelijk beschermd werk is vastgelegd eenmaal met toestemming van de rechthebbende op het auteursrecht en derhalve rechtmatig in het verkeer is gebracht, daarmede de openbaarmaking van die verveelvoudiging is voltooid. Verdere beschikbaarstelling van die verveelvoudiging aan derden, door verhuur, bruikleen of op andere wijze — of aanbieding voor zulk een doel —, is derhalve niet als een (verdere) openbaarmaking in de zin van de Auteurswet is aan te merken. In de noot wordt zowel ingegaan op de invulling van het begrip uitputting in het Nederlandse industriële eigendomsrecht als de invulling van hetzelfde begrip in het Nederlandse auteursrecht. Daarnaast wordt aandacht besteed aan de internationale werking van de uitputting en de ratio van de uitputting.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
november 1989
AA19890941

Resultaat 49–60 van de 71 resultaten wordt getoond