Frank Bolsius: administratieve en civiele rechtsgang


Hoge Raad 2 februari 1990, nr. 13763, ECLI:NL:HR:1990:AB7898, Rechtspraak van de Week 1990, 42 (Bolsius/Staat)

Uitspraak van de Hoge Raad waarin deze over de formele rechtskracht de volgende rechtsregel formuleert: Indien er vanwege overheidswege onjuiste inlichtingen zijn verstrekt, kan de burger tegen de beschikking die met deze inlichtingen overeenstemt in een administratieve procedure in beroep gaan. Hij kan ook, uitgaande van de rechtsgeldigheid van de beschikking, bij de burgerlijke rechter schadevergoeding vorderen wegen een jegens hem onrechtmatig optreden, waarvoor de overheid aansprakelijk is. In de noot wordt hier dieper op in gegaan.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): Th.G. Drupsteen

Verschijning: Juli 1990

Archiefcode: AA19900459

Hoge Raad 02-02-1990 (ECLI:NL:HR:1990:AB7898) zaaknummer: 13763

aansprakelijkheid administratieve rechtsgang civiele rechtsgang inlichtingen overheid

Annotaties en wetgeving Annotatie

U heeft geen toegang tot de download(s) van dit product.

Login of bekijk onze abonnementen