Categorie: Boekbesprekingen

Boekbespreking. De redactie van dit boek bestaat uit enkele personen uit de actieve kern van Stichting MENS. Waartoe deze stichting is opgericht, is te lezen op haar website: ‘Wij, een groep van circa 30 strafrechtjuristen en criminologen, vinden dat in debat en wetgeving wel heel eenzijdig de nadruk wordt gelegd op méér strafrecht, langere straffen […]
Boekbespreking. Dit boek geeft een overzicht van de resultaten van het door de Europese Commissie gefinancierde onderzoek ‘Procedural rights of suspects in police detention in the EU: empirical investigation and promoting best practice’. Het doel van dit onderzoek is om inzicht te krijgen in de wijze waarop de procedurele rechten van verdachten in het strafrechtelijk […]
Boekbespreking. Het in onbruik geraakte verbod op godslastering (art. 147 Sr) werd eind 2013 door het parlement afgeschaft. Tegelijk met het afschaffen van artikel 147 Sr werd in de motie-Schrijver de vraag opgeworpen of de artikelen 137c tot en met 137e Sr, die verschillende soorten beledigingen strafbaar stellen, dusdanig kunnen worden aangepast dat zij eveneens […]
Boekbespreking. In dit boek worden aan de hand van essays van verscheidene auteurs de veranderingen besproken die hebben plaatsgevonden in de internationale samenwerking op het gebied van strafrecht en politiewerkzaamheden sinds de inwerkingtreding van het Verdrag van Lissabon in 2009. De auteurs analyseren deze gevolgen aan de hand van drie concepten die volgens hen een […]
Boekbespreking. William Blackstone (1723-1780) was een Engels jurist, academicus, rechter en politicus. In 1758 werd hij de eerste Vinerian Professor of Common Law in Oxford. Op basis van door hem in Oxford gegeven colleges verschenen tussen 1765 en 1769 van zijn hand de Commentaries on the Laws of England. Daarin gaf Blackstone een compleet en systematisch overzicht […]
Boekbespreking. De vraag of en in hoeverre de strafrechter gevolgen moet verbinden aan onrechtmatig opsporingsoptreden gedurende het strafrechtelijk vooronderzoek heeft de afgelopen jaren voor veel debat gezorgd. Kuiper stelt terecht dat ondanks de grote hoeveelheid rechtspraak van de Hoge Raad op dit onderwerp, in het bijzonder de standaardarresten uit 2004 en 2013 betreffende artikel 359a […]
Boekbespreking. Dit liber amicorum is samengesteld ter ere van het emeritaat van Hans de Doelder, hoogleraar straf- en strafprocesrecht aan de Erasmus Universiteit. Zoals gebruikelijk voor dit soort bundels, beslaan de bijdragen een breed spectrum van het strafrecht. Het eerste deel van de bundel, Strafrecht over de grens, bestaat uit bijdragen die met name het strafrecht […]
Boekbespreking. Del Corral heeft een proefschrift geschreven dat niet onopgemerkt mag blijven in Ars Aequi. In het boek komen kernvragen van het goederenrecht aan de orde, zoals de vraag in hoeverre eigendomsoverdracht solo contractu geschiedt of dat bezitsverschaffing vereist is. Het Belgische recht kent een consensueel stelsel van overdracht, maar Del Corral vraagt zich, naar aanleiding van de […]
Boekbespreking. In 2014 haalde Rusland om verschillende redenen – Oekraïne en MH17, maar ook Sotsji – de voorpagina’s. Vooralsnog zijn er geen aanwijzingen dat de sancties die in 2014 in gang zijn gezet spoedig tot een einde zullen komen. Er is een aanzienlijke kans dat daardoor ook private Russische ondernemingen geraakt zullen worden. Bij de […]
Boekbespreking. De bescherming van gerechtvaardigde verwachtingen speelt op een groot aantal terreinen van het recht een rol. Sigron bespreekt de bescherming van gerechtvaardigde verwachtingen in het kader van artikel 1 van het Eerste Protocol bij het EVRM. Dat artikel regelt het recht op eigendomsbescherming. Het is een gevarieerd leerstuk. Meest illustratief zijn ongetwijfeld de gevallen […]