Categorie: Boekbesprekingen

Boekbespreking. Dit jaar verscheen in de bekende Asser-serie een nieuw deel van de hand van Houben dat betrekking heeft op de zogenoemde onbenoemde overeenkomsten. Dat zijn overeenkomsten die geen specifieke wettelijke regeling kennen, anders dan voor de benoemde overeenkomsten, die tegenwoordig in Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek zijn geregeld. Aangezien een Nederlands handboek met […]
Boekbespreking. Het leerstuk van netneutraliteit mag zich, zoals Maniadaki zelf opmerkt, sinds een aantal jaren op toegenomen belangstelling verheugen. Zo leidde het voornemen van telecomondernemingen een ‘WhatsApp-heffing’ in te voeren in Nederland tot een aanpassing van de Telecommunicatiewet. Nederland werd daarmee na Chili het tweede land ter wereld dat netneutraliteit besloot te waarborgen. In dit […]
Boekbespreking. In deze aankondiging staat een tweetal handboeken centraal: International Business Acquisitions en het International Securities Law Handbook. Gezien de onderlinge overlap worden zij hier gezamenlijk besproken. Opgemerkt zij echter dat de boeken ook los van elkaar geraadpleegd kunnen worden. De vorige versies van International Business Acquisitions en het International Securities Law Handbook dateerden van […]
Boekbespreking. Naar aanleiding van verschillende incidenten in de woningcorporatiesector (denk bijvoorbeeld aan Laurentius en Vestia), probeert Els-Marie Peeters in haar boek de vraag te beantwoorden waarom het interne toezicht van deze woningcorporaties deze incidenten niet heeft kunnen voorkomen. De auteur start met een duidelijke afbakening van het onderzoek en de onderzoeksvraag. Het uitgangspunt van haar […]
Boekbespreking. De beperkte aansprakelijkheid van rechtspersonen kan in bepaalde gevallen ongewenste consequenties hebben. Wanneer van het verschil in identiteit tussen rechtspersonen misbruik wordt gemaakt, zou dat zonder tegenmaatregelen tot gevolg kunnen hebben dat het in wezen de crediteur is die het faillissement betaalt. In het verleden is de Hoge Raad verschillende keren ingegaan op de […]
Boekbespreking. In het voorwoord van dit boek beweren de auteurs dat alle juristen in hun werk te maken krijgen met psychiatrische stoornissen. Niet alleen zou dit het geval zijn in het kader van onvrijwillige opnamen of tbs, maar ook in het civiele recht is het volgens hen van groot belang dat juristen kennis hebben van […]
Boekbespreking. Na Landmark Cases in the Law of Restitution (2006), Landmark Cases in the Law of Contract (2008) en Landmark Cases in the Law of Tort (2010) hebben Mitchell en Mitchell opnieuw een bundel samengesteld, ditmaal over Landmark Cases in Equity. In het boek worden tweeëntwintig landmark cases besproken, gewezen tussen begin 17e eeuw en eind 20e eeuw. Wat wordt onder equity verstaan? Om die vraag […]
Boekbespreking. De redactie van dit boek bestaat uit enkele personen uit de actieve kern van Stichting MENS. Waartoe deze stichting is opgericht, is te lezen op haar website: ‘Wij, een groep van circa 30 strafrechtjuristen en criminologen, vinden dat in debat en wetgeving wel heel eenzijdig de nadruk wordt gelegd op méér strafrecht, langere straffen […]
Boekbespreking. Dit boek geeft een overzicht van de resultaten van het door de Europese Commissie gefinancierde onderzoek ‘Procedural rights of suspects in police detention in the EU: empirical investigation and promoting best practice’. Het doel van dit onderzoek is om inzicht te krijgen in de wijze waarop de procedurele rechten van verdachten in het strafrechtelijk […]
Boekbespreking. Het in onbruik geraakte verbod op godslastering (art. 147 Sr) werd eind 2013 door het parlement afgeschaft. Tegelijk met het afschaffen van artikel 147 Sr werd in de motie-Schrijver de vraag opgeworpen of de artikelen 137c tot en met 137e Sr, die verschillende soorten beledigingen strafbaar stellen, dusdanig kunnen worden aangepast dat zij eveneens […]