Strafbaarstelling van ‘belediging van geloof’

Boekbespreking. Het in onbruik geraakte verbod op godslastering (art. 147 Sr) werd eind 2013 door het parlement afgeschaft. Tegelijk met het afschaffen van artikel 147 Sr werd in de motie-Schrijver de vraag opgeworpen of de artikelen 137c tot en met 137e Sr, die verschillende soorten beledigingen strafbaar stellen, dusdanig kunnen worden aangepast dat zij eveneens bescherming bieden tegen belediging van geloof. Van Noorloos geeft in dit werk antwoord op die vraag.

Om dat te kunnen doen, onderzoekt zij eerst het karakter van de beledigingsbepalingen en de bestaande rechtspraak van de Hoge Raad, waarin het uitgangspunt is dat belediging van geloof alleen strafbaar is wanneer de belediging ziet op een specifieke groep mensen. Belediging van het geloof als zodanig wordt niet beschermd door deze artikelen. Vervolgens onderzoekt zij of uit bepalingen van internationaal recht positieve verplichtingen voor staten kunnen worden afgeleid om belediging van geloof en geloofsbeleving strafbaar te stellen. Na een treffende analyse concludeert Van Noorloos dat het internationale recht geen dergelijke verplichtingen oplegt. Na deze vraag naar de verplichtingenvan Nederland om bescherming te bieden tegen belediging van geloof, wordt tot slot onderzocht of Nederland naar internationaal recht wel de vrijheid heeft om belediging van geloof strafbaar te stellen. Ook hier behandelt de auteur de relevante regelgeving, bijbehorende jurisprudentie en standpunten van onder andere de VN-Mensenrechtenraad en het Human Rights Committee. De auteur sluit af met een rechtstheoretische paragraaf. Zij gaat in op de wenselijkheid en de ratio van het strafbaar stellen van belediging van geloof, en waardeert deze in het licht van de gedachte dat strafrechtelijke vervolging een ultimum remedium moet zijn.

Van Noorloos slaagt er met dit werk in om een eenvoudig en compact overzicht te geven van de mogelijkheden tot het strafbaar stellen van geloofsbelediging en de grenzen waaraan Nederland zich dient te houden. (LT)

M. van Noorloos
Strafbaarstelling van 'belediging van geloof'
Den Haag: Boom Lemma, 139 p., € 30

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *