Banner Hoge Raad
Banner Raad van State
Banner RU Onderneming & Recht
Banner Maverick
Banner Hoge Raad
Banner Raad van State
Banner RU Onderneming & Recht
Banner Maverick

Vind een bijzonder nummer

Kies het jaar of thema van het bijzonder nummer en ga naar de aflevering.

Deeplink naar deze pagina:
https://arsaequi.nl/bijzondernummer/2002_kunst-recht


Bijzonder nummer 2002 – Buiten de rechter om

ADR on-line: ODR

A.J. de Roo

In deze bijdrage wordt het verschijnsel Online Dispute Resolution (ODR) verkend. Aandacht wordt besteed aan het toepassingsbereik en de aanbieders van ODR. Voorts wordt ingegaan op ontwikkelingen binnen EU-verband. Een van de conclusies is dat juist een mix van ODR en ADR een meerwaarde kan hebben ook buiten de sfeer van online geschillen.

Bijzonder nummer | Buiten de rechter om
juli 2002
AA20020587

Afspraken maken met de fiscus en andere vormen van geschilbeslechting buiten de rechter om

K.L.H. van Mens

Met de fiscus valt niet te schipperen. Dat denkt de argeloze belastingbetaler en dat is ook zo. Toch sluit de fiscus jaarlijks tienduizenden overeenkomsten met belastingbetalers buiten de rechter om. Op het gevaar af van rechtsongelijkheid en wildgroei wordt zo voorkomen dat het ambtelijk apparaat en de rechterlijke macht dichtslibben. Niet minder belangrijk is dat het maatschappelijk verkeer gebaat is bij deze praktische oplossing. De opzet van dit artikel is om een overzicht te geven van de (on-)mogelijkheden om een geschil of onzekerheid over belastingheffing en de inning daarvan buiten de rechter om, op te lossen. Daarbij komen onder meer de afspraak contra legem, de twee-wegenleer, de fiscale transactie ter voorkoming van strafvervolging en mediation aan de orde.

Bijzonder nummer | Buiten de rechter om
juli 2002
AA20020522

Arbitrage en het Europese recht

A.A.H. van Hoek

Dit artikel behandeld de mogelijkheden en verschillen van arbitrage binnen EU landen en de effecten van Europees recht op deze arbitrage mogelijkheden.

Bijzonder nummer | Buiten de rechter om
juli 2002
AA20020559

Arbitrage in het vervoer

W.H. Claassen, Ph.H.J.G. van Huizen

Het is geenszins ongebruikelijk dat in vervoersovereenkomsten, in het bijzonder van het zeevervoer, arbitrage is overeengekomen. Vervoer, als onderdeel van het handelsverkeer, wordt gekenmerkt door meer partijen verhoudingen. Meestentijds zal niet de contractpartij van de vervoerder maar een derde gelegitimeerd zijn tot uitlevering van de vervoerde zaken. En dan rijst de vraag of deze derde gerechtigde een tussen de vervoerder en zijn contractspartij (de afzender) overeengekomen arbitrageclausule kan worden tegengeworpen. Deze vraag doet zich in het bijzonder voor bij zeevervoer onder cognossement. Bij de beantwoording van deze vraag dient rekening te worden gehouden met zowel waardepapierrechtelijke als procesrechtelijke beginselen.

Bijzonder nummer | Buiten de rechter om
juli 2002
AA20020544

Arbitrage: Never a dull moment. Interview met prof.mr. P. Sanders

B. Degelink, J. Tupamahu

Interview met prof. mr. P. Sanders

Bijzonder nummer | Buiten de rechter om
juli 2002
AA20020499

Bemiddeling. De geschiedenis van een ontdekking

G.P. Hoefnagels

Toen Archimedes in het bad zat, had hij niet het voornemen de opwaartse druk van water te ontdekken. Hij ontdekte de opwaartse druk en het soortelijk gewicht omdat het hem, na jaren geconcentreerde studie van natuurkundige processen, kwam ‘aanwaaien’. En het kwam hem waarschijnlijk aanwaaien, omdat het een aangenaam bad was. Het zijn de momenten van ontspanning na intense concentratie waarop de ontdekking geboren wordt.

Bijzonder nummer | Buiten de rechter om
juli 2002
AA20020505

De strafrechter buitenspel. Buitengerechtelijke afdoening van strafbare feiten in heden en toekomst

J.H. Crijns

Op het eerste gezicht lijkt het strafrecht het rechtsgebied te zijn waarvoor buitengerechtelijke afdoening het minst geschikt is. De beginselen van de rechtsstaat en het strafrecht verdragen zich moeilijk met een strafrechtspleging waarin vervolging en bestraffing onderwerp zijn van een koehandel tussen verdachte en Openbaar Ministerie. Niettemin kent ook het strafrecht een rijke historie en een boeiende toekomst waar het gaat om afdoening van geschillen buiten de rechter om. Doelmatig is dit zeer zeker, maar vanuit het oogpunt van de rechtsstaatgedachte kleven hier de nodige bezwaren aan. In dit licht zullen de huidige mogelijkheden, alsmede het toekomstbeeld van de buitengerechtelijke afdoening in dit artikel nader worden beschouwd.

Bijzonder nummer | Buiten de rechter om
juli 2002
AA20020513

De United Nations Compensation Commission: wonderkind of wangedrocht?

M.T. Kamminga

Hier wordt het experiment van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties om geschillen te beslechten, de United Nations Compensation Commission besproken.

Bijzonder nummer | Buiten de rechter om
juli 2002
AA20020580

Geschilbeslechting buiten de overheidsrechter als centraal thema revisited en updated

H.J. Snijders

Een uiteenzetting van de verschillende mogelijkheden die er zijn om buiten de overheidsrechter om je geschil beslecht te krijgen. Vervolgens wordt behandeld met welke belangen je waar terecht kunt.

Bijzonder nummer | Buiten de rechter om
juli 2002
AA20020483

Het incasso kort geding bij het Nederlands Arbitrage Instituut

G.W. van der Bend, M.A. Leijten

Het arbitragereglement van het Nederlands Arbitrage Instituut (NAI) voorziet sinds 1 januari 1998 in de mogelijkheid van een arbitraal kort geding. De praktijk wijst uit dat NAI arbiters geneigd zijn om in een kort geding waarin een geldvordering aan de orde is, de rechtspraak van de Hoge Raad die is gevormd onder artikel 289 Rv (oud), thans artikel 254 Rv, toe te passen. Wij vragen ons in dit artikel af in hoeverre dat gezien de huidige tekst en de toelichting op het NAI-reglement juist is, in het bijzonder in zaken waarin buitenlandse partijen betrokken zijn.

Bijzonder nummer | Buiten de rechter om
juli 2002
AA20020553

Sancties

F. Grünfeld

Dit artikel gaat over de rol van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties bij het oplossen van conflicten door gebruikmaking van sancties. In het bijzonder komt de effectiviteit van sancties aan de orde. De Veiligheidsraad kan dan worden beschouwd als hoogste geschillenrechter die partij kiest ter handhaving van de internationale vrede en veiligheid en ter bescherming van de rechten van de mens. De diplomatieke stappen die de VN met instemming van de partijen kunnen zetten, hebben dan geen resultaat opgeleverd. Met sancties wordt gekozen voor een vreedzame oplossing met besluiten die verplichtend zijn voor de hele wereldgemeenschap. Sancties kunnen bestaan uit een wapenembargo, brede economische sancties of de meer gerichte slimme sancties van bijvoorbeeld bevriezing van geldtegoeden, visa en andere reisbeperkingen van de heersende elite. Het geweldgebruik wordt nog uitgesloten al kan daar wel mee gedreigd worden. De vraag is of slimme sancties wel slim genoeg zijn voor een effectieve oplossing van het conflict.

Bijzonder nummer | Buiten de rechter om
juli 2002
AA20020571

Stichting Klachteninstituut Verzekeringen (SKV): een verrijking voor de consument?

A. Blom

Dit artikel behandeld de mogelijkheden en daarbij de voor- en nadelen, die de consument heeft om geschillen met verzekeraars buiten de overheidsrechter om te regelen.

Bijzonder nummer | Buiten de rechter om
juli 2002
AA20020533

Voorwoord Buiten de rechter om

J.A.K. van den Berg, B. Degelink, N. Doeswijk, J. Paulussen, J. Tupamahu

Een uiteenzetting van wat men in dit bijzondere nummer over alternatieve geschilbeslechting allemaal kan vinden.

Bijzonder nummer | Buiten de rechter om | Opinie | Redactioneel
juli 2002
AA20020481