Tuchtrecht

Toont alle 10 resultaten

Ars Aequi juli-augustus 2016

Bijzonder nummer 'Tuchtrecht'

De interactie tussen rechtspraak in tuchtzaken en civiele zaken

J.H. van Dam-Lely

Post thumbnail

De mogelijkheid dat tegen een (tekortkomende) beroepsbeoefenaar zowel een klacht kan worden ingediend als een civielrechtelijke vordering kan worden ingesteld, roept vragen op. Hoe verhouden de procedures zich ten opzichte van elkaar? Staat met een gegronde klacht de civielrechtelijke aansprakelijkheid vast? Welke invloed kan het civiele recht op tuchtrechtelijke normen hebben? Hoe zit het met de bevoegdheid van een tuchtrechter tot het opleggen van schadevergoeding?

Bijzonder nummer | Tuchtrecht
juli 2016
AA20160499

De invloed van regelgeving van sportorganisaties op het civiele aansprakelijkheidsrecht

R.H.C. van Kleef

Post thumbnail

De sport kenmerkt zich door een grote hoeveelheid van eigen regelgeving. Veel van deze regelgeving is van tuchtrechtelijke aard en dient (mede) om schade te voorkomen. Denk bijvoorbeeld aan spelregels, pisteregels of aan standaarden voor stadionveiligheid. In dit artikel wordt gestreefd de status van deze regels in een civiele procedure te verduidelijken. In welke mate kan en moet tuchtrechtelijke regelgeving van sportorganisaties in aanmerking worden genomen bij het bepalen van de toepasselijke zorgvuldigheidsnorm?

Bijzonder nummer | Tuchtrecht
juli 2016
AA20160545

Een nieuw panopticon

Over het doel van tuchtrecht

J.E. Soeharno

Post thumbnail

De auteur bespreekt het doel van tuchtrecht, alsook drie actuele uitdagingen, tegen de bredere achtergrond van tucht. 

Bijzonder nummer | Tuchtrecht
juli 2016
AA20160494

Eerlijk proces en tuchtrechtelijke procedures

F.P. Ölçer

Post thumbnail In deze bijdrage wordt de verhouding tussen het eerlijk procesrecht zoals gewaarborgd in artikel 6 EVRM en tuchtrechtelijke procedures geduid en geproblematiseerd. Besproken wordt hoe het eerlijk procesrecht en tuchtrechtelijke procedures beide variabele en complexe noties betreffen, waardoor de positionering van de laatste in het eerlijk procesrecht, als niet uitdrukkelijk in de tekst van artikel 6 EVRM genoemde procedures, niet eenvoudig is.

Bijzonder nummer | Tuchtrecht
juli 2016
AA20160506

Hernieuwde aandacht voor het tuchtrecht

R. de Graaff, T.A. Keijzer, C.C. de Kluiver, M. Samadi

Tuchtrecht is opnieuw in beweging. Bevoegdheden van tuchtrechtelijke colleges worden uitgebreid, het sanctiearsenaal verstevigd, kernwaarden en gedragsregels opgesteld. Deze opleving van dit bijzondere rechtsgebied heeft de redactie van Ars Aequi doen besluiten een Bijzonder nummer te wijden aan het tuchtrecht. Deze bijdrage is het woord vooraf van de redactiecommissie bij dit Bijzonder nummer.

Bijzonder nummer | Tuchtrecht
juli 2016
AA20160490

Het tuchtrecht voor bankiers

Een zoektocht naar de maatschappelijke positie van het bankwezen

V.Y.E. Caria

Post thumbnail

In deze bijdrage staat het tuchtrecht voor bankiers centraal. Na een overzicht van het tuchtrecht, waarin onder meer wordt stilgestaan bij de tuchtrechtelijke procedure, de tuchtrechtelijke norm en de vraag om wat voor soort tuchtrecht het gaat, komen de inhoud en betekenis van het tuchtrecht aan de orde. Dit tuchtrecht is een fundamentele en verstrekkende uitbreiding van de mogelijkheden om individuele bankiers aan te spreken op hun gedrag. De invoering van het tuchtrecht voor bankiers neemt een belangrijke plaats in in de discussie over de rol van het bankwezen in de maatschappij.

Bijzonder nummer | Tuchtrecht
juli 2016
AA20160535

Katholiek tuchtrecht

A.P.H. Meijers

Post thumbnail Het pastoraat is het werkveld van de kerk. Daarin worden fouten gemaakt. Van kerkgemeenschappen wordt verwacht daartegen tuchtrechtelijk op te treden. Deze vraag was en is dringend wanneer in het pastoraat seksueel misbruik wordt gepleegd. In deze bijdrage wordt een overzicht van de recente ontwikkeling van het tuchtrecht binnen de katholieke kerk gegeven met bijzondere aandacht voor de problematiek van seksueel misbruik.

Bijzonder nummer | Tuchtrecht
juli 2016
AA20160554

Terugkerende vragen in het tuchtrecht

J.D.A. den Tonkelaar

Bij tuchtrecht denkt men aan vormen van hoog gespecialiseerde rechtspraak binnen beroeps- of bedrijfsgroepen. Het zo makkelijk in deze zin gebruikte woord rechtspraak roept direct al een reeks vragen op en wie de ontwikkelingen in het tuchtrecht over de afgelopen decennia beziet, moet constateren dat de meeste van deze vragen hardnekkig blijven opduiken en moeilijk te beantwoorden zijn. Om de lezer het tuchtrecht niet als verzameling van los van elkaar staande regelingen, maar als een samenhangende en levende problematiek te presenteren, worden die vragen hier belicht.

Bijzonder nummer | Tuchtrecht
juli 2016
AA20160564

Tuchtrecht voor de juridische beroepen: wee en wel

L.E. de Groot-van Leeuwen

Post thumbnail

Het tuchtrecht voor de juridische beroepen speelt een belangrijke rol in de samenleving. Dit artikel gaat in op enkele vaste kenmerken van dit tuchtrecht en (vooral) een aantal trends. Hierdoor kan de vraag worden beantwoord of recente veranderingen in het tuchtrecht positief of negatief zijn te beoordelen. 

Bijzonder nummer | Tuchtrecht
juli 2016
AA20160528

Toont alle 10 resultaten