Rode draad

Resultaat 469–480 van de 503 resultaten wordt getoond

Verrotte aardappelen in Rio de Janeiro: rechtskeuze en voorrangsregels in het internationaal privaatrecht.

Alnati

M.V. Polak

Volgens Nederlands IPR is in beginsel en voorzover de wet zich daartegen niet verzet toelaatbaar dat partijen bij een overeenkomst die een internationaal karakter draagt, de algehele toepasselijkheid kiezen van een ander rechtsstelsel dan naar Nederlands IPR zonder deze rechtskeuze van toepassing zou zijn geweest, met als gevolg dat de overeenkomst uitsluitend door het gekozen rechtsstelsel wordt beheerst, met uitsluiting van het aanvullende en het dwingende recht van alle niet-gekozen rechtsstelsels. Bij internationale overeenkomsten kan het voorkomen dat voor een vreemde staat bij de inachtneming van bepaalde van die staat afkomstige voorschriften ook buiten zijn territoir zo grote belangen zijn betrokken dat ook de Nederlandse rechter daarmee rekening behoort te houden en daarom aan de toepassing van die voorschriften voorrang moet geven boven het door partijen bij de overeenkomst gekozen van een andere staat afkomstige recht.

Annotaties en wetgeving | Annotatie | Overig | Rode draad | Raad en daad
mei 2006
AA20060373

Verslag van het ronde-tafelgesprek in het kader van de Rode Draad ‘Op zoek naar gefeminiseerd recht’

De ontmoeting

P. van der Grinten, O. van Klinken, D. Pessers

Na een jaar lang alleen vrouwen aan het woord te hebben gelaten, wordt in deze laatste bijdrage van de Rode draad 1992 een verslag van een ronde-tafelgesprek tussen leden van beide seksen gegeven. Geprobeerd is om tot een fundamentele discussie te komen over de rol die het recht kan spelen bij het zoeken naar middelen om tot een grotere sociale rechtvaardigheid te komen.

Overig | Rode draad | Op zoek naar gefeminiseerd recht
december 1992
AA19920769

Visualisering van ‘recht en onrecht’ in de Saksenspiegelillustratie

J. van Hoek

Dit artikel behandelt het werk van Eike van Repgow, die de zogenaamde Saksenspiegel heeft geschreven. Een juridisch werk, waar de Saksen het recht van die tijd konden vinden.

Overig | Rode draad | Recht en literatuur
december 2004
AA20040839

Voedsel en recht in de jagers-verzamelaarssamenleving van de Inuit

C.J. Bastmeijer, W.C.E. Rasing

Post thumbnail

Als één van de laatste artikelen van de Rode draad ‘Voedsel en recht’ maken wij een uitstap naar een samenleving waarin jacht en voedsel nog in sterke mate het dagelijks leven bepaalden: de traditionele Inuit (Eskimo’s). Welke regels over voedsel kenden zij? En kunnen deze normen ons iets vertellen over de relatie tussen de mens en de natuur als voedselbron en tussen mensen onderling in een jagers-verzamelaarssamenleving?

Rode draad | Voedsel & Recht
oktober 2014
AA20140761

Voorwoord

K.J. Krzeminski, M.C.A. van den Nieuwenhuijzen

In dit voorwoord bij de nieuwe serie Digesten wordt de aanleiding besproken van het opstarten van deze nieuwe rubriek.

Rode draad | Digesten
juni 2005
AA20050432

Voorwoord: Beroemde en beruchte rechters

Ars Aequi Libri

Naast de ‘Canon van het Recht’ starten we deze maand met een nieuwe Rode draad, ‘Beroemde en beruchte rechters’, met daarin iedere maand een portret van een – de naam zegt het al – beroemde of beruchte rechter.

Rode draad | Beroemde en Beruchte rechters
januari 2010
AA20100055

Vorming of uitholling van recht?

De normering van de strafrechtelijke bewijsbeslissing door de Hoge Raad

M.J. Dubelaar

Post thumbnail De Hoge Raad betracht van oudsher de nodige terughoudendheid bij het toetsen van de bewijsbeslissing, nu het antwoord op de bewijsvraag in de kern een feitelijke aangelegenheid betreft waarin de Hoge Raad als cassatierechter niet te veel wil treden. Wat betreft de invulling van het bewijsrecht (die paar regels die het juridisch kader vormen waarbinnen de bewijsbeslissing moet worden genomen), heeft de Hoge Raad zich altijd tamelijk formalistisch én coulant opgesteld, hetgeen erin heeft geresulteerd dat de wettelijke bewijsregeling is uitgehold en zich geen echte juridische bewijstheorie heeft ontwikkeld. In dit artikel wordt nader ingegaan op de rol van het recht bij de bewijsbeslissing en de opstelling van de Hoge Raad ter zake de normering van die beslissing. Betoogd wordt dat de Hoge Raad wel degelijk meer zou kunnen betekenen, maar dat vanzelfsprekend niet alle openliggende vragen op dit terrein in de cassatierechtspraak kunnen worden opgelost.

Rode draad | Rechtsvorming door de Hoge Raad
juni 2015
AA20150528

Vrijheid en recht

Open brief van C.W. Maris* aan D.H.M. Meuwissen

C.W. Maris, D.H.M. Meuwissen

Briefwisseling van Maris en Meuwissen in het kader van de Rode draad 'Recht & Ethiek'. Beide briefschrijvers verhalen over vrijheid doch allebei vanuit een andere visie en uitgangspositie.

Opinie | Opiniërend artikel | Overig | Rode draad | Recht en ethiek
juli 1998
AA19980668

Vrijtekening van beroepsaansprakelijkheid

F.J. de Vries

In dit artikel wordt, in het kader van de Rode draad over beroepsaansprakelijkheid, aandacht besteed aan de per beroepsgroep sterk verschillende mogelijkheden om zich van aansprakelijkheid vrij te tekenen. Er wordt stil gestaan bij de wijze waarop dit onderwerp is geregeld in drie vrije beroepen: de advocaten, die zich als gevolg van interne regels in beperkte mate kunnen vrij-tekenen; de artsen, die volgens de wet hun aansprakelijkheid niet mogen beperken; en de raadgevende ingenieurs, die op dit punt geen bijzondere belemmeringen kennen. Besloten wordt met enkele opmerkingen over wettelijke limitering van aansprakelijkheid als alternatief voor contractuele beperking van aansprakelijkheid.

Rode draad | Beroepsaansprakelijkheid
maart 1995
AA19950186

Vrouwen, vrijheid en gelijkheid: de rechtsfilosofische ontdekking van de privésfeer

M.J. Gunning

Rechtsfilosofische bijdrage bij de rode draad 'Op zoek naar gefeminiseerd recht' waarbij de auteur beschrijft hoe bestaande rechtsbeginselen en -principes een bijdrage kunnen leveren aan de kritiek op het huidige recht en kunnen zorgen voor meer gelijkheid en vrijheid voor de vrouw in de samenleving.

Overig | Rode draad | Op zoek naar gefeminiseerd recht
september 1992
AA19920455

Waar het ècht om gaat bij de de auditu discussie

W.A. Wagenaar

Prof. W.A. Wagenaar geeft een reactie op de reactie die de heer Rozemond gaf op het intervieuw dat met eerstegenoemde werd gehouden in het kader van het de auditu-bewijs.

Opinie | Reactie/nawoord | Rode draad | Bewijs en bewijsrecht
april 1999
AA19990254

Waar ligt de toekomst van artikel 6:170: in Wenen of in Brussel?

T. Hartlief

Overig | Rode draad | Over de grenzen van het recht
januari 2011
AA20110053

Resultaat 469–480 van de 503 resultaten wordt getoond