Rode draad

Resultaat 457–468 van de 503 resultaten wordt getoond

Uitleg van afstand van zekerheidsrechten

E. Koops

Post thumbnail

Vrijwillige verkoop levert meer op dan executoriale verkoop, maar een potentiële koper wil niet voor de volle prijs een zaak kopen waarop nog zekerheidsrechten rusten. Crediteuren doen daarom afstand van die rechten. Dat leidt tot problemen van uitleg, want als het even kan, willen crediteuren hun zekerheid graag behouden tot het geld binnen is.

Overig | Rode draad | Historische wortels van het recht
september 2013
AA20130699

Van absoluut naar relatief: pleidooi voor een paradigmaverschuiving bij verpanding van vorderingen

A.J.H. Smit

Deze dissenting opinion stelt het uitgangspunt ter discussie dat de vestiging van een pandrecht op een vordering een absoluut recht oplevert.

Rode draad | Dissenting opinions
mei 2024
AA20240470

Van bestuursrecht naar besturend recht?

I.C. van der Vlies, W. Witteveen

Auteurs doen een voorspelling op welke wijze het bestuursrecht zich in het nieuwe millennium zal ontwikkelen. De nadruk in de nieuwe verhoudingen komt minder te liggen op het bestuur als een afgebakend geheel met vaste taken, rechten, plichten, bevoegdheden. Het idee van discretionaire bevoegdheden dat zo bepalend is geweest voor het bestuursrecht past niet goed bij de nieuwe verhoudingen. Er moet voortdurend gecommuniceerd en onderhandeld worden met anderen in plaats van over vrije ruimtes te beschikken waarin een bestuur oordeelt en beslist. Communicatie is het nieuwe toverwoord, aldus de auteurs.

Rode draad | Milleniumrubriek
februari 1999
AA19990078

Van buon governo naar public governance. Juristen en openbaar bestuur in de Westerse rechtstraditie

Juristen en openbaar bestuur in de Westerse rechtstraditie

A.A. Wijffels

Post thumbnail

Een vraag die zowel rechtenstudenten als professionele juristen zou kunnen aanspreken, is de plaats van de juristen in de polis. De rol van juristen in het openbaar leven lijkt in de huidige tijd achteruit te gaan ten opzichte van de concurrentie van andere sociale wetenschappers. Die tendens zou ertoe kunnen toe leiden dat de rol van juristen uiteindelijk gereduceerd wordt tot technische uitvoering en bijstand om de beleidsbeslissingen, die stroomopwaarts van het besluitvormingsproces zijn genomen op basis van die andere expertises, in juridische teksten om te zetten. In deze bijdrage in de Rode draad ‘Historische wortels van het recht’ belicht Alain Wijffels de rol van het recht en juristen in het openbaar bestuur door de eeuwen heen.

Overig | Rode draad | Historische wortels van het recht
oktober 2013
AA20130776

Van De Boedelscheiding tot de afwikkelingsbewindvoerder

B.E. Reinhartz

In 1969 promoveerde prof. mr W.M. Kleijn in Leiden op een proefschrift met de titel: De Boedelscheiding; een dik boek met 468 bladzijden tekst. In het kader van deze bijdrage pik ik daar enkele aspecten uit die ook tegenwoordig nog omstreden zijn. Past de oplossing die de promovendus destijds gaf, ook nog in het huidige tijdsgewicht?

Overig | Rode draad | Onder doctoren
mei 2008
AA20080382

Van Gend en Loos, de autonomie van de Europese ­rechtsorde en het leerstuk van de rechtstreekse werking

M. Claes

Vanaf april 2009 verschijnt in Ars Aequi de ‘canon van het recht’ met daarin alles wat je moet weten om bij juridisch triviant een kans te maken. Elke maand komen drie of vier vensters aan bod. De canon is samengesteld door een commissie van gerenommeerde hoogleraren uit verschillende rechtsgebieden en van verschillende faculteiten, te weten: Tineke Cleiren, Corjo Jansen, Tijn Kortmann, Hans Nieuwenhuis, Sacha Prechal en Raymond Schlössels onder voorzitterschap van Jan Lokin.

Overig | Rode draad | Canon van het Recht
februari 2010
AA20100122

Van request-civiel naar herroeping

C.J.J.C. van Nispen

In deze bijdrage aan de Rode Draad wordt beschreven hoe de, historische, regeling van het request-civiel wordt omgevormd tot de regeling van herroeping in het burgerlijk proces.

Opinie | Opiniërend artikel | Overig | Rode draad | Rechstmiddelen
juni 2001
AA20010432

Van slaapkamer naar vruchtbaarheidskliniek

Deseksualisering van voortplanting en de 'uitbarsting van verantwoordelijkheid'

B.C. van Beers

Post thumbnail

Waar juridische bemoeienis met seksuele voortplanting nog altijd uitzonderlijk is, vormt zij bij kunstmatige voortplanting juist de regel. In dit artikel wordt betoogd dat dit verschil in juridische benadering gerechtvaardigd is.

Rode draad | Recht en seksualiteit
april 2016
AA20160298

Verhaal van politiekosten

T. Hartlief

Vandalisme is een vervelend randverschijnsel bij sportevenementen en dan met name voetbalwedstrijden. Omwonenden van stadions, winkeliers en anderen (onder meer vervoersbedrijven) lijden directe schade als gevolg hiervan. Ook de overheid wordt met een behoorlijke kostenpost geconfronteerd die verband houdt met de (extra) inzet van politiemensen. Verder zien clubs zich genoodzaakt in de stadions extra suppoosten en ordebewaarders in te zetten. De vraag is of de verschillende 'slachtoffers' de rekening elders kunnen presenteren.

Overig | Rode draad | Sport en recht
februari 1996
AA19960102

Verhaalbaarheid van milieuschade

De plicht tot het stellen van financiële zekerheid ter dekking van milieu-aansprakelijkheid

C.J. Bastmeijer

Regelmatig blijkt dat een bedrijf dat het milieu heeft verontreinigd of aangetast niet in staat is de daaruitvoortvloeiende schade te vergoeden. In dit artikel wordt ingegaan op een maatregel die de overheid kan nemen om dit probleem te beperken: van bedrijven eisen dat zij financiële zekerheid stellen ter dekking van milieu-aansprakelijkheid. De vraag of de bedrijven ook de mogelijkheid zullen hebben om de bedoelde financiële zekerheid te verschaffen zal een centrale plaats innemen. Daarbij zal onder meer aandacht worden besteed aan de milieu-aansprakelijkheidsverzekering, zoals deze vandaag de dag door Nederlandse verzekeraars wordt aangeboden.

Overig | Rode draad | Milieurecht
juli 1990
AA19900431

Verhalen en spelers op een maatschappelijk toneel. Louis Paul Boon: Pieter Daens

R.M.H. Kubben

Taal neemt een belangrijke positie in het werk van juristen in. een jurist besteedt een groot deel van zijn tijd aan het vervaardigen van teksten of het lezen van teksten van anderen. Naast de 'literatuur in het recht' bestaat er ook 'recht in literatuur. Een groot aantal, al dan niet tot de canon van de wereldliteratuur behorende literaire werken, heeft aandacht voor vragen ten aanzien van recht en rechtvaardigheid. Grote vraag daarbij is óf en zo ja wát juristen of mensen in het algemeen over het recht kunnen leren door het lezen van literatuu. In het onderhavige artikel staat deze vraag centraal in de bespreking van Pieter Daens, wellicht het grootste werk van de Vlaamse schrijver Louis Paul Boon, waarin hij de politieke en sociale strijd in de laatnegentiende-eeuwse Denderstreek beschrijft.

Overig | Rode draad | Recht en literatuur
maart 2004
AA20040149

Verleden, heden en toekomst van het privaatrecht

H.C.F. Schoordijk, J.M. Smits

Hoewel het onmogelijk is om de toekomst te voorspellen geven de auteurs van dit artikel hun visie op de toekomst van het privaatrecht.

Rode draad | Milleniumrubriek
november 1999
AA19990800

Resultaat 457–468 van de 503 resultaten wordt getoond