Resultaat 1–12 van de 14 resultaten wordt getoond

ABC-contracten en privaatrecht

S.E. Bartels

Het ABC-contract is een rechtsverhouding die in het onroerendgoedrecht vooral wordt gebruikt om heffing van overdrachtsbelasting te ontwijken. Deze van origine fiscaalrechtelijke constructie brengt echter gecompliceerde civielrechtelijke vragen met zich. In dit artikel zal slechts op enkele van deze vragen worden ingegaan.

Bijzonder nummer | De derde in het recht
mei 1997
AA19970287

De derde als het stiefkind van het bestuursrecht

J.B.J.M. ten Berge, A.P. Klap

Hoewel derden in het bestuursrecht een belangrijke rol spelen, is hun positie verre van duidelijk. Naarmate de besluitvorming van de ene in de andere fase overgaat, lijken de onduidelijkheden zelfs toe te nemen. In deze bijdrage wordt de positie van derden vanaf de primaire besluitvormingsfase tot en met de procedure bij de administratieve rechter geanalyseerd.

Bijzonder nummer | De derde in het recht
mei 1997
AA19970337

De derde in het recht

A.F.M. Brenninkmeijer

Eén van de drogredenen in de logica vormt de uitgesloten derde. Een keuze wordt gemaakt tussen A en B, terwijl de derde oplossing C niet genoemd is. Zoals de uitgesloten derde in de logica tot drogredeneringen kan leiden, zo geldt ook voor het recht dat het uitsluiten van derden bij rechtsverhoudingen afbreuk doet aan een goede rechtsontwikkeling. De ontmaskering van de juridische drogreden van de uitgesloten derde, kies ik daarom als adagium voor deze bijdrage.

Bijzonder nummer | De derde in het recht
mei 1997
AA19970267

De derde in het strafprocesrecht

Y. Buruma

In deze bijdrage wordt ingegaan op de verschillende derden die in een strafproces betrokken worden. Te denken valt aan het slachtoffer. Op de verschillende vormen van slachtofferschap wordt dieper ingegaan.

Bijzonder nummer | De derde in het recht
mei 1997
AA19970364

De derde in het volkenrecht: graadmeter voor structuurveranderingen

J. Klabbers

Het zou een interessante academische exercitie kunnen zijn om te onderzoeken in hoeverre ontwikkelingen in de structuur van het volkenrecht beschreven en verklaard kunnen worden aan de hand van de positie van de derde, met als uitgangspunt de stelling dat veranderingen in de positie van de derde als een indicatie voor structuurveranderingen in het volkenrecht beschouwd kunnen worden. Uiteraard is dit niet de plaats om een dergelijke exercitie grondig te volbrengen; zulks zou een proefschrift vergen. Dit Bijzonder nummer van Ars Aequi is echter wel een mooie gelegenheid om eens wat gedachten op een rijtje te zetten.

Bijzonder nummer | De derde in het recht
mei 1997
AA19970374

De positie van de derde in het bestuursprocesrecht in het bijzonder bij het rechtstreeks beroep tegen algemeen verbinden voorschriften

H.G. Lubberdink

Het komende rechtstreeks beroep tegen algemeen verbindende voorschriften bij de bestuursrechter roept de vraag op, in hoeverre 'derden' bij de bestuursrechterlijke procedure moeten worden betrokken wanneer een besluit, houdende een algemeen verbindend voorschrift, voorwerp van geschil is. Moet dat leiden tot een megaprocedure of valt het allemaal nog wel mee?

Bijzonder nummer | De derde in het recht
mei 1997
AA19970349

Derden in het burgerlijk procesrecht

M.K. Grande-van den Berge, M. Ynzonides

Het thema 'de derde in het recht' doet de vraag rijzen of ook in het burgerlijk procesrecht voorzieningen zijn getroffen met het oog op de mogelijke betrokkenheid van derden bij allerlei rechtsbetrekkingen. In onderstaande bijdrage wordt duidelijk gemaakt dat deze vraag zonder meer bevestigend kan worden beantwoord.

Bijzonder nummer | De derde in het recht
mei 1997
AA19970323

Derden in het faillisementsrecht

S.C.J.J. Kortmann

De failliet en diens crediteuren zijn derden bij overeenkomsten die de curator met een ander sluit. Separatisten, quasi-separatisten en de fiscus zijn bij de concursus tot op zekere hoogte 'buitenstaanders', ofwel derden. Tegen beschikkingsonbevoegdheid van de failliet worden derden slechts in beperkte mate beschermd. Schuldeisers die niet voor het faillissementsakkoord hebben gestemd, zijn niet aan alle bedingen uit het gehomologeerde akkoord gebonden.

Bijzonder nummer | De derde in het recht
mei 1997
AA19970316

Derdenbeding als alternatief voor cessie?

P. Werdmuller

In het huidig BW zijn er geen bijzondere eisen gesteld aan het derdenbeding. Voor het huidige recht is dan ook verdedigd dat het vormloze derdenbeding de cessie, waarvoor akte en mededeling vereist zijn, kan vervangen. Of dit nodig en wenselijk is, is nog maar de vraag. In dit artikel poogt de schrijver deze vraag te beantwoorden.

Bijzonder nummer | De derde in het recht
mei 1997
AA19970298

Doorwerking van beslissingen van het Straatsburgse Hof in afgesloten strafzaken

P.H.P.H.M.C. van Kempen

De wetgever heeft vooralsnog geen speciale voorziening getroffen om beslissingen van het Europese Hof voor de rechten van de mens te kunnen laten doorwerken in strafzaken die zijn afgesloten met een einduitspraak die in kracht van gewijsde is gegaan. Niettemin lijken er enige mogelijkheden te bestaan om een zekere mate van doorwerking te bewerkstelligen.

Bijzonder nummer | De derde in het recht
mei 1997
AA19970354

Huwelijksvermogensrecht en derden

B.E. Reinhartz

In het gewone vermogensrecht, neergelegd in de Boeken 3, 5, 6 en 7 BW, geldt een aantal basisbeginselen waarop het huwelijksvermogensrecht ook tegenwoordig nog inbreuk maakt. Voor de wetswijziging in 1992 geschiedde dat in nog grotere mate. In deze bijdrage zal ik mij afvragen of het voor de derde in bepaalde situaties uitmaakt of zijn wederpartij al dan niet getrouwd is. Tot slot zal ik ook een korte beschouwing wijden aan de vraag of de tendensen in het huwelijksvermogensrecht stroken met individualiseringstendensen die wij in de samenleving waarnemen.

Bijzonder nummer | De derde in het recht
mei 1997
AA19970279

Ontwikkelingen in de derdenbescherming

M.F.J. Haak, J.S. Kortmann

De artikelen 3:86 en 88 BW beschermen een derde die te goeder trouw een goed van een beschikkings-onbevoegde heeft verkregen. Op sommige plaatsen in de wet wordt deze derdenbescherming danig afgezwakt. Schrijvers betogen dat de wetgever derden daarmee vaak een (te) zware last oplegt. In dit kader worden de artikelen 3:23 BW en volgende, 3:86a BW en 35 Fw behandeld. Eveneens worden het ont-werp-artikel 7:3 BW en de nog in te voeren afdeling 7.1.12 BW aan een beschouwing onderworpen.

Bijzonder nummer | De derde in het recht
mei 1997
AA19970306

Resultaat 1–12 van de 14 resultaten wordt getoond