Ontwikkelingen in de derdenbescherming


De artikelen 3:86 en 88 BW beschermen een derde die te goeder trouw een goed van een beschikkings-onbevoegde heeft verkregen. Op sommige plaatsen in de wet wordt deze derdenbescherming danig afgezwakt. Schrijvers betogen dat de wetgever derden daarmee vaak een (te) zware last oplegt. In dit kader worden de artikelen 3:23 BW en volgende, 3:86a BW en 35 Fw behandeld. Eveneens worden het ont-werp-artikel 7:3 BW en de nog in te voeren afdeling 7.1.12 BW aan een beschouwing onderworpen.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): M.F.J. Haak, J.S. Kortmann

Verschijning: mei 1997

Archiefcode: AA19970306

afzwakking derdenbescherming goede trouw last partijafspraken publicaties

Burgerlijk recht Vermogensrecht

Bijzonder nummer De derde in het recht