Showing 409–420 of 433 results

Voorwoord

Ars Aequi Redactiecommissie

In dit redactionele voorwoord wordt aangegeven wat het onderwerp is van het Bijzonder Nummer van november 2007. In het Bijzonder Nummer staat de multidisciplinaire bestudering van de Rechtswetenschap centraal.

Bijzonder nummer | Multidisciplinaire bestudering van de rechtswetenschap | Opinie | Redactioneel
November 2007
AA20070829

Voorwoord Bijzonder Nummer Gezondheidsrecht

J.J. Wolfhagen

Voorwoord van het bijzonder nummer 2011: 'Gezondheidsrecht'.

Bijzonder nummer | Gezondheidsrecht
Juli 2011
AA20110498

Voorwoord Buiten de rechter om

J.A.K. van den Berg, B. Degelink, N. Doeswijk, J. Paulussen, J. Tupamahu

Een uiteenzetting van wat men in dit bijzondere nummer over alternatieve geschilbeslechting allemaal kan vinden.

Bijzonder nummer | Buiten de rechter om | Opinie | Redactioneel
Juli 2002
AA20020481

Vrij verkeer van goederen voor en na 1992

B.L.P. van Reeken

In het kader van 1992 wordt een hernieuwde poging gedaan om de gemeenschappelijke markt te realiseren. Het vrije verkeer van goederen speelt daarbij een grote rol. De belangrijkste belemmeringen daarvan komen voort uit technische voorschriften van de Lid-Staten. Daarom in dit artikel een stukje over welke belemmeringen er nog zijn, iets over de oude, en iets over de nieuwe aanpak om die te verwijderen. Tenslotte nog iets over de gevolgen van die nieuwe aanpak voor de burger.

Bijzonder nummer | Europa 1992
Mei 1989
AA19890361

Vrouwen en vluchtelingenrecht

T.P. Spijkerboer

Bijzonder nummer | Vreemdelingenrecht | Verdieping | Studentartikel
Mei 2000
AA20000399

Waar loopt de grens tussen oorlog en vrede?

P.H. Kooijmans

In dit artikel wordt ingegaan op de ontwikkeling van het oorlogsrecht sinds het verschijnen van het bekende boek van de Engelsman Oppenheim (in twee delen) 'Peace’, en ‘Disputes, War and Neutrality’. Vervolgens komt de oprichting van de Volkenbond aan de orde, waarbij de verdragssluitende staten afspraken geen geweld meer te gebruiken. Hier is ook het VN Handvest op gebaseerd: een verbod op geweld tussen staten. Daar zijn een tweetal uitzonderingen op gemaakt: de VN Veiligheidsraad staat het gebruik van geweld toe of een staat houdt zich niet aan het geweldsverbod, dan is hierop reageren door middel van geweld mogelijk (zelfverdediging). Deze twee uitzonderingen worden beschreven. Vervolgens komen vredebewarende operaties aan de orde die door de VN Veiligheidsraad gelast kunnen worden en welke operaties verschillende uitwerkingen kunnen hebben. Daarnaast wordt er nog in gegaan op het gebruik van geweld tegen niet-statelijke actoren (terrorisme) en komen recente gebeurtenissen daarbij aan de orde.

Bijzonder nummer | Oorlog & recht
Juli 2009
AA20090447

Waarom Duits recht?

Aggregerende bijdrage

A.M. Hol

In de rechtsvergelijking is het Duitse recht niet populair. Is dit omdat men de taal niet machtig is? Is het door de ervaringen rond de Tweede Wereldoorlog? Dit Bijzonder nummer maakt duidelijk dat het Duitse recht voor Nederlandse juristen een belangrijke inspiratiebron is of kan zijn voor een beter begrip en de ontwikkeling van het nationale recht.

Bijzonder nummer | Duits recht
Juli 2014
AA20140586

Wat hebben de Europese Richtlijnen in ons vennootschapsrecht aangericht?

L. Timmerman

In deze bijdrage wordt de vraag besproken of de Europese Richtlijnen inzake het vennootschapsrecht afbreuk hebben gedaan aan de systematiek van het Nederlandse vennootschapsrecht. Het antwoord op deze vraag dient naar mijn inzicht te zijn dat de systematiek van het Nederlandse vennootschapsrecht als gevolg van de impuls van de Europese Richtlijnen op een aantal punten verbeterd is. Het Nederlandse vennootschapsrecht heeft in het algemeen een heilzame invloed van de Europese Richtlijnen ondergaan. Hiervan geef ik een aantal voorbeelden in paragraaf 2. Op een beperkt aantal punten lijken de Richtlijnen aan de Nederlandse wetgever oplossingen te hebben opgedrongen die niet goed in het Nederlandse privaat- en vennootschapsrecht passen. Deze gevallen komen aan de orde in paragraaf 3.

Bijzonder nummer | Rechtsharmonie - Wetsharmonie
Mei 1996
AA19960309

Wat is de norm in het medisch aansprakelijkheidsrecht?

T. Hartlief

Ton Hartlief gaat in deze bijdrage in op de verhouding tussen het algemene verbintenissenrecht en het meer specifieke gezondheidsrecht.

Bijzonder nummer | Gezondheidsrecht
Juli 2011
AA20110504

Wat is de zorgplicht van Hyves, XS4ALL en Marktplaats

Ch. Alberdingk Thijm

In dit artikel wordt door de auteur ingegaan op de zorgplicht van verschillende 'tussenpersonen' op internet zoals Internet Service Providers (ISP's), marktwebsites en communicatiewebsites. Wat is hun zorgplicht ten opzichte van consumenten? De auteur bespreekt de verplichtingen die voortvloeien uit de Richtlijn electronische handel en het daarmee geintroduceerde art. 6:196c BW, het verstrekken van NAW-gegevens door ISP's en toezicht- en onderzoeksverplichtingen van ISP's.

Bijzonder nummer | Internet & recht | Verdieping | Studentartikel
Juli 2008
AA20080573

Water: een openbare zaak

H.Ph.J.A.M. Hennekens

In deze bijdrage wordt nagegaan of water een zaak is in de zin die ons privaatrecht daaraan toekent, waarbij ook een vluchtige blik wordt geworpen op wat het Duitse en Franse recht in dit leren. Daarna krijgt de vraag naar openbaarheid van water aandacht. Duidelijk is dat water verschillende functies vervult. Vanuit die functies wordt de raltie gelegd met het begrip openbaarheid en de gevolgen die het recht daaraan verbindt. Openbaarheid blijkt zowel publiek- als privaatrechtelijk gewaardeerd te worden, waarbij de publiekrechtelijke regelen in toenmende mate het water zijn gaan beheersen. Ook wordt weer even gekeken naar het Franse en het Duitse recht om met enkele conclusies af te sluiten.

Bijzonder nummer | Water
Mei 1999
AA19990371

Waterleidingbedrijven op de markt? Regeringsvoorstellen tot herziening van de Waterleidingwet

M.R. het Lam

Het drinkwatergebruik is in de afgelopen honderd jaar met ruim 2000% gestegen. Bij de voorziening in de toenemende vraag naar drinkwater spelen de waterleidingsbedrijven een voorname rol. In de loop der tijd, in het bijzonder de laatste jaren, is het takenpakket van drinkwaterbedrijven uitgebreid. Reden voor de regering om te komen tot een aanpassing van de Waterleidingwet. In dit artikel worden de plannen van de regering besproken en wordt kritiek geuit op de door haar gewenste marktwerking. Tevens wordt gekeken naar de situatie in Engeland en Frankrijk. Tenslotte krijgt ook de relatie tussen marktwerking en milieu aandacht.

Bijzonder nummer | Water
Mei 1999
AA19990362

Showing 409–420 of 433 results