Showing 13–24 of 433 results

Aanpassing van Boek 2 BW voor joint venture-doeleinden?

M.W. den Boogert

Ondernemingen kunnen zelfstandig of afhankelijk zijn. Naast afhankelijke ondernemingen die dochterondernemingen in concern- of groepsverband zijn, bestaan er joint venture-ondernemingen die afhankelijk zijn van samenwerkende joint venture-partners zonder dat zij behoren tot het concern of de groep van een van de partners. Wordt de joint venture-onderneming uitgeoefend in de vorm van een NV of een BV, dan kan een spanningsveld ontstaan tussen de dwingendrechtelijke wettelijke inrichting van de NV en de BV en de wens van de samenwerkende partners hun ondernemersdoelstelling in de joint venture-vennootschap tot gelding te kunnen brengen.

Bijzonder nummer | Joint Ventures
Mei 1995
AA19950354

Aansprakelijkheid met terugwerkende kracht

T. Hartlief

In dit uitgebreide artikel voor het bijzonder nummer Krom~recht komt aansprakelijkheid met terugwerkende kracht aan de orde. In hoeverre komt het voor, wat zijn de gevolgen en hoe wordt er omgegaan met nieuwe inzichten die op situaties uit het verleden worden toegepast?

Bijzonder nummer | Krom~recht, over misstanden in het recht
Juli 2005
AA20050553

Aansprakelijkheid van partners voor een joint venture in de vorm van een besloten of naamloze vennootschap

J. Struycken

Onder bijzondere omstandigheden kan een moedervennootschap aansprakelijk zijn voor de schulden van een dochtervennootschap met beperkte aansprakelijkheid. In dit artikel wordt uiteengezet welke die omstandigheden zijn en of die omstandigheden anders zijn wanneer het gaat om schulden van een joint venture-vennootschap.

Bijzonder nummer | Joint Ventures
Mei 1995
AA19950392

Aard en bronnen van het vervoerrecht

K.F. Haak

In dit artikel wordt het nieuwe boek 8 BW inzake het vervoersrecht besproken. In het artikel komen de verschillende vervoersovereenkomsten kort aan de orde. Ook wordt er ingegaan op het internationale karakter van boek 8 BW; het is namelijk grotendeels een codificatie van verdragen. Ook worden er vergelijkingen gemaakt met het oude recht dat het vervoersrecht als een lappendeken regelde.

Bijzonder nummer | Vervoersrecht
Mei 1993
AA19930344

ABC-contracten en privaatrecht

S.E. Bartels

Het ABC-contract is een rechtsverhouding die in het onroerendgoedrecht vooral wordt gebruikt om heffing van overdrachtsbelasting te ontwijken. Deze van origine fiscaalrechtelijke constructie brengt echter gecompliceerde civielrechtelijke vragen met zich. In dit artikel zal slechts op enkele van deze vragen worden ingegaan.

Bijzonder nummer | De derde in het recht
Mei 1997
AA19970287

ADR on-line: ODR

A.J. de Roo

In deze bijdrage wordt het verschijnsel Online Dispute Resolution (ODR) verkend. Aandacht wordt besteed aan het toepassingsbereik en de aanbieders van ODR. Voorts wordt ingegaan op ontwikkelingen binnen EU-verband. Een van de conclusies is dat juist een mix van ODR en ADR een meerwaarde kan hebben ook buiten de sfeer van online geschillen.

Bijzonder nummer | Buiten de rechter om
Juli 2002
AA20020587

Advocaat en consument op zoek naar een rechter

G.J. Kemper

In dit artikel wordt ingegaan op de relatie tussen advocaat en clïent met betrekking tot declaraties en daaruit voortspruitende problemen.

Bijzonder nummer | Krom~recht, over misstanden in het recht
Juli 2005
AA20050628

Afrondende en overkoepelende beschouwingen over het thema privatisering van het strafrecht

M.S. Groenhuijsen

Marc Groenhuijsen sluit met dit artikel het bijzonder nummer ‘Privatisering van het strafrecht’ af. Hij onderzoekt in deze bijdrage eerst wat het publiekrechtelijke karakter van het straf(proces)recht inhoudt. Daarna bespreekt hij de artikelen waarin de toegenomen betekenis van slachtoffers in de strafrechtelijke context aan de orde is gesteld. Vervolgens poogt hij de eveneens gegroeide inbreng van andere burgers bij de strafrechtelijke rechtshandhaving te duiden. Hij sluit af met enkele conclusies.

Bijzonder nummer | Privatisering van het strafrecht | Overig
Juli 2013
AA20130606

Afspraken maken met de fiscus en andere vormen van geschilbeslechting buiten de rechter om

K.L.H. van Mens

Met de fiscus valt niet te schipperen. Dat denkt de argeloze belastingbetaler en dat is ook zo. Toch sluit de fiscus jaarlijks tienduizenden overeenkomsten met belastingbetalers buiten de rechter om. Op het gevaar af van rechtsongelijkheid en wildgroei wordt zo voorkomen dat het ambtelijk apparaat en de rechterlijke macht dichtslibben. Niet minder belangrijk is dat het maatschappelijk verkeer gebaat is bij deze praktische oplossing. De opzet van dit artikel is om een overzicht te geven van de (on-)mogelijkheden om een geschil of onzekerheid over belastingheffing en de inning daarvan buiten de rechter om, op te lossen. Daarbij komen onder meer de afspraak contra legem, de twee-wegenleer, de fiscale transactie ter voorkoming van strafvervolging en mediation aan de orde.

Bijzonder nummer | Buiten de rechter om
Juli 2002
AA20020522

Algemene rechtsbeginselen en belastingwetgeving

M.P. van Overbeeke

In dit artikel betoogt de auteur dat er zonder voor het belastingrecht speciaal gecreëerde beginselen chaos ontstaat en de belastingmoraal verzwakt. Na een beschrijving van rechtsbeginselen gaat de auteur in op het algemeen belang en bijzondere belastingbeginselen die de grondslagen voor de verschillende belastingen regelen.

Bijzonder nummer | Rechtsbeginselen
Oktober 1991
AA19910920

Alles of Nice

IGC 2000: adequate voorbereiding van de uitbreiding?

E. de Zwaan

Het Verdrag van Nice is met veel moeite tot stand gekomen. Het uiteindelijke resultaat van de inter- gouvernementele conferentie mag er wezen. Vast staat echter dat nog veel werk zal moeten worden gedaan, voordat de Europese Unie daadwerkelijk klaar zal zijn voor de uitbreiding. De samenstelling van de Commissie, de stemmenweging en de uitbreiding van meerderheidsbesluitvorming in de Raad en nauwere samenwerking zijn onderwerpen die in dit licht van belang zijn. In dit artikel wordt beschreven wat er op die vlakken in Nice is bereikt en waar in de toekomst nog aan zal moeten worden gewerkt.

Bijzonder nummer | De toekomst van de Europese integratie | Verdieping | Studentartikel
Mei 2001
AA20010312

Alternatieve Geschillenbeslechting

P. Sanders

Bij de discussie hier te lande over de rol welke ADR kan spelen in de oplossing van geschillen is rechtsvergelijking van bijzonder belang. Vooral de Verenigde Staten waar het begon. Een ruimere blik is voor dit onderwerp wenselijk.

Bijzonder nummer | Anglo-Amerikaans recht
Mei 1998
AA19980465

Showing 13–24 of 433 results