Showing 421–432 of 433 results

Wetgevingskwaliteit en onderzoek

Ph. Eijlander

De redactie van Ars Aequi heeft mij gevraagd om voor dit bijzonder nummer over multidisciplinair onderzoek in de rechtswetenschap een bijdrage te schrijven over de betekenis van kennis, verkregen uit multidisciplinair onderzoek, voor de wetgeving en de kwaliteit van wetgeving. Tevens is de vraag opgeworpen welke rol de zogenoemde evaluatie ex-ante in dat verband kan spelen. Ik heb dat verzoek graag aanvaard en zal in het vervolg ingaan op de gestelde vragen. Ik volg daarbij de volgende opzet en indeling. Eerst ga ik in paragraaf twee in op de verhouding tussen het onderwijs en onderzoek op het terrein van de wetgeving en de rechtswetenschap. Welke disciplines vormen – de kern van – de wetgevingsleer? Vervolgens werp ik de vraag op hoe het is gesteld met de feitelijke onderbouwing van de wetgeving die tot stand komt. Paragraaf drie gaat daar op in. In het proces van wetgeving strijden uiteenlopende perspectieven om de voorrang en in die arena kan meer of minder ruimte worden gegeven aan inzichten en gegevens op basis van onderzoek. In die context kan ook de genoemde evaluatie exante worden geplaatst. De vraag is overigens, of het gebruik van het begrip evaluatie hier wel op zijn plaats is. Is dit niet een te pretentieuze benaming voor wat in de wetgevingspraktijk geschiedt? De nadere uitwerking van dit algemene punt van de kennis- en informatiegevoeligheid van de wetgeving volgt in paragraaf vier. Daar gaat het bijvoorbeeld over verschillende soorten informatie en onderzoek en ook over de diversiteit in wetgevingsprojecten. Dan kan ook de kwestie van de bijzondere betekenis van multidisciplinair onderzoek worden geadresseerd. Deze bijdrage besluit met de belangrijkste conclusies.

Bijzonder nummer | Multidisciplinaire bestudering van de rechtswetenschap
November 2007
AA20070904

Why is English law so different?

E.J.H. Schrage

Sinds Josef Esser zijn Grundsatz und Norm in der richterlichen Fortbildung des Privatrechts schreef, zijn tal van studies gewijd aan de overeenkomsten (en de verschillen) tussen de Engelse en de continentale rechtsontwikkeling. Het is verleidelijk om toe te geven aan de neiging om signalen van een zekere convergentie tussen beide rechtsfamilies te ontwaren. Maar een zwaluw maakt nog geen zomer. De vertrekpunten van het Engelse en het continentale recht zijn wel heel verschillend.

Bijzonder nummer | Anglo-Amerikaans recht | Verdieping | Studentartikel
Mei 1998
AA19980366

Woord vooraf

H. Borgers, M. Geerdink, J. van Hees, I. Laurijssens

Een inleiding bij het special nummer omtrent het thema water.

Bijzonder nummer | Water | Opinie | Redactioneel
Mei 1999
AA19990321

Woord vooraf

J.M.M. van de Hel, G. Reisenstadt, L. van Wifferen, E. de Zwaan

Bijzonder nummer | Vreemdelingenrecht | Opinie | Redactioneel
Mei 2000
AA20000313

Woord vooraf

J. van Dijk, E.E. Nauta, T.A. Polanen, M.D. Reijneveld, D.B. Sander

Dit is het Woord Vooraf van de redactiecommissie bij het Bijzonder Nummer 2020 van Ars Aequi over 'Concurrentie'.

Bijzonder nummer | Concurrentie
Juli 2020
AA20200650

Woord vooraf ‘Duits recht’

Bijzonder nummer 'Duits recht'

R. de Graaff, M. Neekilappillai, J. Streefkerk, J.J. Valk, E.F. Verheul

In dit woord vooraf legt de redactie uit waarom het Bijzonder nummer 2014 het thema ‘Duits recht’  heeft gekregen en stipt zij kort aan welke onderwerpen aan bod zullen komen.

Bijzonder nummer | Duits recht
Juli 2014
AA20140510

Woord vooraf Bijzonder nummer ‘Zoeken naar hiërarchie’

Bijzonder nummer 'Zoeken naar hiërarchie'

G.J.A. Geertjes

Het recht kan niet zonder hiërarchie. Juridische conflicten zijn pas definitief beslecht wanneer de hoogste regels zijn geïdentificeerd en wanneer de hoogste rechter zich over de uitleg van die regels heeft uitgelaten. Juridische conflicten laten zich door de opkomst van nieuwe juridische deelterreinen op internationaal, Europees en nationaal niveau echter niet meer steeds in termen van hiërarchie vangen. In dit Bijzonder Nummer van Ars Aequi wordt gepoogd een begin van een antwoord te geven op de vragen die deze ontwikkeling oproept.

Bijzonder nummer | Zoeken naar hiërarchie | Overig
Juli 2012
AA20120506

Woord vooraf: Autonomie en recht

Woord vooraf

P.H.M. Broere, C.C. de Kluiver, L. Münchow, L. Noyon, O. Oost

Dit is de inleiding van het Bijzonder Nummer 2017 van Ars Aequi, gewijd aan het thema ‘autonomie’. Het nummer behelst een zoektocht naar de betekenis van autonomie in het huidig recht.

Bijzonder nummer | Autonomie
Juli 2017
AA20170578

Wordt de Europese Gemeenschap een sociale unie?

J. van Rens

In dit artikel wordt de vraag gesteld of de Europese Gemeenschap een sociale unie kan worden. Daartoe worden eerst enkele achtergronden bij het sociale beleid binnen Europa geschetst. Het verschil tussen wetgeving en zelfregulering wordt geschetst net als regelgeving die op nationaal niveau en Europees niveau tot stand komt. Verder wordt er nog in gegaan op vraagstukken rondom werkgelegenheid en medezeggenschap. Tenslotte komen Europese arbeidsverhoudingen en basisrechten van werknemers aan de orde.

Bijzonder nummer | Europa 1992
Mei 1989
AA19890486

Zoeken naar hiërarchie: is rechtseenheid passé?

A.W.H. Meij

Dit artikel van Arjen Meij is de afsluitende bijdrage van het Bijzonder Nummer ‘Zoeken naar hiërarchie’. Hij onderzoekt mede op basis van de andere artikelen uit dat nummer op welke manier rechters coherentie in de rechtsorde kunnen bevorderen en in hoeverre rechtseenheid nog in termen van hiërarchie kan worden uitgedrukt. Meij constateert dat het belang van hiërarchie voor het bereiken van rechtseenheid afneemt. Het belang van samenwerking en coördinatie tussen rechters neemt daarentegen toe.

Bijzonder nummer | Zoeken naar hiërarchie | Overig
Juli 2012
AA20120584

Zoekt en gij zult (rechts)vinden. Over gedeeld gezag in de Europese rechtsorde

H.J. van Harten

In dit artikel voor het Bijzonder Nummer ‘Zoeken naar hiërarchie’  verkent Herman van Harten de relatie tussen het Hof van Justitie van de EU en nationale rechters. Hoewel de eindverantwoordelijkheid over de uitleg van het Europees recht bij het Hof van Justitie ligt, hebben ook nationale rechters in dit kader een belangrijke rol. Verreweg de meeste zaken waarin Europees recht aan de orde is, worden niet door het Hof van Justitie, maar door nationale rechters beoordeeld. Van Harten benadrukt de eigenstandige rol van nationale rechters bij de behartiging van het Europees recht en betoogt dat de verhouding tussen het Hof van Justitie en de nationale rechter zich moeilijk laat vatten in termen van hiërarchie.

Bijzonder nummer | Zoeken naar hiërarchie | Overig
Juli 2012
AA20120541

Showing 421–432 of 433 results