Showing 25–36 of 433 results

Amerikaans staatsrecht: een persoonlijke inspiratie

A.W. Heringa

Het Amerikaanse staatsrecht is zeer inspirerend voor staatsrechtelijk denken, onder andere door de rol van het Hooggerechtshof. Die instantiue geeft diepgang aan het constitutionele dabat over verdeling van bevoegdheden, de reikwijdte van bevoegdheden en de werking van grondrechten. Verder is van belang dat de politieke organen (President, de beide kamers van het Congres) voor de uitoefening van hun bevoegdheden met bijbehorende middelen zijn uitgerust. De organisatie van het Congres is werkelijk indrukwekkend te noemen. Een en ander kan de conclusie dragen dat het Presidentiële Amerikaanse model, anders dan geval is in vele parlementaire democratieën, tot een zeer sterk parlement heeft geleid. Tenslotte is bestudering van het Amerikaanse staatsrecht inspirerend door de toegankelijke en op debat gericht wijze waarop daarover wordt geschreven.

Bijzonder nummer | Anglo-Amerikaans recht
Mei 1998
AA19980511

Après vous….. après tout

Iets over voorrangsregels

J.E.J.Th. Deelen

Na een algemene inleiding over de internationaal privaatrechtelijke conflictregels waarbij de neutraliteit en inwisselbaarheid aan de orde komt wordt er ingegaan op de redenen van het bestaan van openbare orde regelingen en voorrangsregels. De auteur bespreekt daarbij ook de bepalingen die hier op van toepassing zijn uit het EVO en betrekt van toepassing zijnde jurisprudentie in zijn artikel.

Bijzonder nummer | Rechtsbeginselen
Oktober 1991
AA19910868

Arbitrage en het Europese recht

A.A.H. van Hoek

Dit artikel behandeld de mogelijkheden en verschillen van arbitrage binnen EU landen en de effecten van Europees recht op deze arbitrage mogelijkheden.

Bijzonder nummer | Buiten de rechter om
Juli 2002
AA20020559

Arbitrage in het vervoer

W.H. Claassen, Ph.H.J.G. van Huizen

Het is geenszins ongebruikelijk dat in vervoersovereenkomsten, in het bijzonder van het zeevervoer, arbitrage is overeengekomen. Vervoer, als onderdeel van het handelsverkeer, wordt gekenmerkt door meer partijen verhoudingen. Meestentijds zal niet de contractpartij van de vervoerder maar een derde gelegitimeerd zijn tot uitlevering van de vervoerde zaken. En dan rijst de vraag of deze derde gerechtigde een tussen de vervoerder en zijn contractspartij (de afzender) overeengekomen arbitrageclausule kan worden tegengeworpen. Deze vraag doet zich in het bijzonder voor bij zeevervoer onder cognossement. Bij de beantwoording van deze vraag dient rekening te worden gehouden met zowel waardepapierrechtelijke als procesrechtelijke beginselen.

Bijzonder nummer | Buiten de rechter om
Juli 2002
AA20020544

Arbitrage: Never a dull moment. Interview met prof.mr. P. Sanders

B. Degelink, J. Tupamahu

Interview met prof. mr. P. Sanders

Bijzonder nummer | Buiten de rechter om
Juli 2002
AA20020499

Ars Aequi juli-augustus 2012

Bijzonder nummer 'Zoeken naar hiërarchie'

Ars Aequi juli-augustus 2013

Bijzonder nummer 'Privatisering van het strafrecht'

Ars Aequi juli-augustus 2014

Bijzonder nummer 'Duits recht'

Ars Aequi juli-augustus 2015

Bijzonder nummer 'Recht & taal'

Ars Aequi juli-augustus 2016

Bijzonder nummer 'Tuchtrecht'

Ars Aequi juli-augustus 2017

Bijzonder nummer 'Autonomie'

Ars Aequi juli-augustus 2018

Bijzonder nummer 'De eigendom voorbij'

Showing 25–36 of 433 results