Vervoerrecht, luchtrecht, zeerecht

Resultaat 1–12 van de 67 resultaten wordt getoond

Aard en bronnen van het vervoerrecht

K.F. Haak

In dit artikel wordt het nieuwe boek 8 BW inzake het vervoersrecht besproken. In het artikel komen de verschillende vervoersovereenkomsten kort aan de orde. Ook wordt er ingegaan op het internationale karakter van boek 8 BW; het is namelijk grotendeels een codificatie van verdragen. Ook worden er vergelijkingen gemaakt met het oude recht dat het vervoersrecht als een lappendeken regelde.

Bijzonder nummer | Vervoersrecht
mei 1993
AA19930344

Arbitrage in het vervoer

W.H. Claassen, Ph.H.J.G. van Huizen

Het is geenszins ongebruikelijk dat in vervoersovereenkomsten, in het bijzonder van het zeevervoer, arbitrage is overeengekomen. Vervoer, als onderdeel van het handelsverkeer, wordt gekenmerkt door meer partijen verhoudingen. Meestentijds zal niet de contractpartij van de vervoerder maar een derde gelegitimeerd zijn tot uitlevering van de vervoerde zaken. En dan rijst de vraag of deze derde gerechtigde een tussen de vervoerder en zijn contractspartij (de afzender) overeengekomen arbitrageclausule kan worden tegengeworpen. Deze vraag doet zich in het bijzonder voor bij zeevervoer onder cognossement. Bij de beantwoording van deze vraag dient rekening te worden gehouden met zowel waardepapierrechtelijke als procesrechtelijke beginselen.

Bijzonder nummer | Buiten de rechter om
juli 2002
AA20020544

Ars Equorum

Paardesprongen naar Boek 6 BW

O. van Klinken

Wanneer een contractspartij schade heeft geleden en die niet op zijn contractuele wederpartij probeert te verhalen, maar een derde met een actie uit onrechtmatige daad aanspreekt, wordt gesproken van een 'paardesprong'. Kan de derde zich vervolgens tegen zo'n paardesprong verweren met de bepalingen in een overeenkomst die hij niet zelf heeft gesloten, dan is sprake van derdenwerking van overeenkomsten. Het blokkeren van paardesprongen door het tegen of voor derden laten werken van overeenkomsten, is het onderwerp van deze bijdrage. Onderzocht wordt in hoeverre het principe dat aan de ingewikkelde regeling van dit onderwerp in Boek 8 BW ten grondslag ligt, naar analogie toepassing kan vinden op andere dan vervoersrechtelijke casus.

Bijzonder nummer | Vervoersrecht
mei 1993
AA19930393

Beantwoording rechtsvraag (172) zeerecht

F.A. van Bakelen

In dit artikel wordt ingegaan op een rechtsvraag inzake het zeerecht welke vraag in drie deelvragen uit een viel. Het eerste gedeelte gaat om een goederenrechtelijke verdeling van een buiklading. Vervolgens komt een volgclausule aan de orde en als laatste wordt er ingegaan op zekerheidsrechten.

Perspectief | Rechtsvraag
februari 1988
AA19880128

Beantwoording rechtsvraag (188) gecombineerd vervoer

F.A. van Bakelen

Beantwoording van rechtsvraag betreffende het gemengd goederenvervoer. Het rechtskader, zowel nationaal, EG-rechtelijk als internationaal komt aan bod. Ook de aansprakelijkheid van de vervoerder, het vervoer van gevaarlijke stoffen, de risico-aansprakelijkheid voor milieuschade en het retentierecht komen aan bod.

Perspectief | Rechtsvraag
november 1989
AA19890948

Beantwoording rechtsvraag (200) luchtrecht: vracht en passage

F.A. van Bakelen

Beantwoording van een rechtsvraag op het gebied van het luchtrecht waarbij de aansprakelijkheid van een luchtvervoerder aan de orde is. Zaken die aan de orde komen bij deze rechtsvraag zijn: de grondslag van de vordering, het mogelijke oordeel van de rechter en het bestaan van jurisprudentie op het gebied van beslaglegging op luchtvaartuigen.

Perspectief | Rechtsvraag
april 1991
AA19910346

Binnenlands openbaar personenvervoer

Chr.P. Verwer

In dit artikel worden de juridische aspecten van het openbaar vervoer besproken. Aan bod komen onder andere de omschrijving van openbaar vervoer, nationale en internationale regelingen die van toepassing zijn. Ook wordt er besproken hoe een overeenkomst van binnenlands openbaar vervoer tot stand komt op basis van welke overeenkomst het meeste gereisd wordt. Ook de OV-studentenkaart komt aan bod. Tenslotte wordt er ingegaan op de aansprakelijkheid van de vervoerder.

Bijzonder nummer | Vervoersrecht
mei 1993
AA19930388

Boek 8 en het internationaal privaatrecht

J.C. Schultsz

In dit artikel wordt een nieuwe wet inzake het internationaal privaatrecht besproken, te weten 'Enige bepalingen van internationaal privaatrecht met betrekking tot het zeerecht en het binnenvaartrecht'. In deze wet komen moderne verwijzingsregels voor die niet alleen bepalen wanneer de Nederlandse wet op een bepaalde vervoersovereenkomst van toepassing is.

Bijzonder nummer | Vervoersrecht
mei 1993
AA19930351

Boek 8 en het internationale uniforme vervoerrecht

R. Cleton

Nederland is partij bij een groot aantal verdragen op het gebied van het vervoerrecht. De inhoud van de meeste verdragen is in Boek 8 BW verwerkt. Dit artikel gaat in op de wijze waarop de verdragsregels in Boek 8 zijn geïncorporeerd en de kritiek die is geleverd op de door de wetgever gevolgde methode. Tevens wordt stilgestaan bij het bekende Portalon-arrest van de Hoge Raad en het antwoord daarop van de wetgever. Hoewel men een vraagteken kan zetten bij de wenselijkheid van de incorporatie van rechtstreeks werkende verdragsbepalingen in Boek 8, zijn er argumenten die pleiten ten gunste van deze methode van implementatie van verdragen.

Bijzonder nummer | Rechtsharmonie - Wetsharmonie
mei 1996
AA19960332

De nieuwe Wet ter Bescherming Koopvaardij

C.M.J. Ryngaert

Post thumbnail De Tweede Kamer heeft onlangs een voorstel van wet aangenomen houdende regels voor de inzet van gewapende particuliere maritieme beveiligers aan boord van Nederlandse koopvaardijschepen, kort gezegd Wet ter Bescherming Koopvaardij. Het voorstel maakt het reders mogelijk om onder strikte voorwaarden particuliere (private) maritieme beveiligingsbedrijven in te zetten aan boord van Nederlandse koopvaardijschepen bij de doorgang van gevaarlijke zeegebieden.

Opinie | Opiniërend artikel
oktober 2018
AA20180787

De teloorgang van het Gemeenschappelijk Erfgoed der Mensheid

N.J. Schrijver

Weinig beginselen van internationaal recht kennen een relatief zo snelle opkomst én neergang als dat inzake het gemeenschappelijke erfgoed der mensheid. Het wortelt in het internationale ruimterecht, maar kende zijn doorbraak vooral in het recht van zee. Toen daarop gepoogd werd het ook van toepassing te verklaren op Antartica en op het milieu, leed het schipbreuk. Tot overmaat van ramp lijkt het beginsel nu ook in het recht van de zee aan status te verliezen. Tot volle wasdom is het beginsel tot op heden dan ook nooit gekomen. Hieronder een beschouwing over het wel en wee van een nieuw rechtsbeginsel in onstuimige wateren.

Bijzonder nummer | Water
mei 1999
AA19990405

Een kameleon in de Kongo

Gecombineerd vervoer van zaken volgens Boek 8 BW

A. van Beelen

Artikel in het bijzonder deel van het bijzonder nummer 'Vervoersrecht' waarin het gecombineerd vervoer van zaken wordt besproken. In zo een geval wordt er door een opdrachtgever een overeenkomst gesloten met een vervoerder voor goederenvervoer waarbij meerdere vervoerstechnieken aan de orde komen. In het artikel komt aan de orde hoe zo een overeenkomst werkt en wie er bij betrokken kunnen zijn.

Bijzonder nummer | Vervoersrecht
mei 1993
AA19930367

Resultaat 1–12 van de 67 resultaten wordt getoond