Tuchtrecht

Resultaat 1–12 van de 30 resultaten wordt getoond

Beantwoording rechtsvraag (279) Militair recht

G.L. Coolen

Enige tijd geleden werd in Ars Aequi een militair rechtelijke casus geschets en aan de hand daarvan enkele vragen opgeworpen. In deze bijdrage worden enkele goede inzendingen besproken en de juiste antwoorden gegeven.

Perspectief | Rechtsvraag
november 1999
AA19990848

Bekendmaking van berispingen en boetes in het BIG-register beschouwd

J.R. Duin, S.N.P. Wiznitzer

Sinds 2012 worden in het BIG-register boetes en berispingen openbaar gemaakt. Op deze beslissing is kritiek geleverd, maar er zijn ook voorstanders te vinden. Een belangrijk punt in het debat lijkt te worden vergeten. Draagt de openbaarmaking van boetes en berispingen namelijk wel bij aan de doelen van het tuchtrecht?

Opinie | Redactioneel
januari 2018
AA20180003

Beoordeling van politiegeweld: tuchtrecht eerst

M. van der Steeg, J.S. Timmer

Een rechtsstaat moet voorzien in een onafhankelijke toetsing van politiegeweld. Momenteel vindt die vooral via het strafrecht plaats, dat niet primair is bedoeld om professionele handelingen van welke professie ook te beoordelen, ook niet het ambtshalve handelen van agenten met een wettelijke bevoegdheid tot geweldgebruik. De politie zou een eigen tuchtrechtelijk systeem moeten krijgen voor het trekken van lering, het corrigeren van ongewenste situaties en handelingen, genoegdoening voor het slachtoffer en voor de doorontwikkeling van het vakmanschap. Het vermogen van de politie tot kritische zelfreflectie is daarvoor een voorwaarde.

Opinie | Opiniërend artikel
maart 2016
AA20160171

De interactie tussen rechtspraak in tuchtzaken en civiele zaken

J.H. van Dam-Lely

Post thumbnail

De mogelijkheid dat tegen een (tekortkomende) beroepsbeoefenaar zowel een klacht kan worden ingediend als een civielrechtelijke vordering kan worden ingesteld, roept vragen op. Hoe verhouden de procedures zich ten opzichte van elkaar? Staat met een gegronde klacht de civielrechtelijke aansprakelijkheid vast? Welke invloed kan het civiele recht op tuchtrechtelijke normen hebben? Hoe zit het met de bevoegdheid van een tuchtrechter tot het opleggen van schadevergoeding?

Bijzonder nummer | Tuchtrecht
juli 2016
AA20160499

De invloed van regelgeving van sportorganisaties op het civiele aansprakelijkheidsrecht

R.H.C. van Kleef

Post thumbnail

De sport kenmerkt zich door een grote hoeveelheid van eigen regelgeving. Veel van deze regelgeving is van tuchtrechtelijke aard en dient (mede) om schade te voorkomen. Denk bijvoorbeeld aan spelregels, pisteregels of aan standaarden voor stadionveiligheid. In dit artikel wordt gestreefd de status van deze regels in een civiele procedure te verduidelijken. In welke mate kan en moet tuchtrechtelijke regelgeving van sportorganisaties in aanmerking worden genomen bij het bepalen van de toepasselijke zorgvuldigheidsnorm?

Bijzonder nummer | Tuchtrecht
juli 2016
AA20160545

De notaris in appel (Digitaal boek)

H.F. van den Haak

Post thumbnail Mag niet ontbreken op notariskantoren en bij tuchtcolleges. Notarieel tuchtrechtuitspraken verzameld en geanalyseerd door de specialist op dit gebied. Wat mag, wat mag niet en waarom?

9789069167039 - 26-11-2009

De opheffing van het Hoog Militair Gerechtshof (HMG)

Th.W. van den Bosch

De oproep van de redactie van Ars Aequi om een artikel te schrijven over de opheffing van het HMG is voor tweeërlei uitleg vatbaar. Zij kan van oordeel zijn dat het langzamerhand tijd wordt dat er een necrelogie van het HMG wordt geschreven. Weliswaar is de patiënt nog niet overleden, maar op hem wordt wel actieve euthanasie gepleegd door middel van het wetsontwerp betreffende de militaire strafrechtspraak (17804), dat onder andere beoogt het HMG te vervangen door een militaire kamer van het gerechtshof te Arnhem. Zij kan ook van oordeel zijn dat de voorgenomen opheffing van het HMG nog voor discussie vatbaar is. Op deze laatste veronderstelling wil de auteur het houden. Na iets verteld te hebben over de geschiedenis van het HMG, over de voordelen van zijn huidige samenstelling, over de bezwaren daartegen en over zijn voornaamste lotgevallen, zal de schrijver tot de conclusie komen dat de militaire justiciabelen nog niet zo slecht af zijn met het HMG en dat het eigenlijk jammer is als het zou verdwijnen. Ten slotte wordt een pleidooi gehouden voor een organisatie van de militaire strafrechtspraak waarbij deze in eerste instantie wordt uitgeoefend door een afzonderlijke militaire arrondissementsrechtbank en in hoger beroep door een afzonderlijk militair gerechtshof, het laatste wel geïntegreerd in het gerechtshof te Arnhem.

Opinie | Column
januari 1988
AA19880017

De rechter als kwaliteitsbewaker van de advocatuur?

M.T. Beumers, F.Q. van de Pol

Een rechter bevindt zich in een unieke maar precaire positie om slecht presterende advocaten te signaleren. In het algemeen is het aan te moedigen dat rechters deze advocaten onder de aandacht brengen. De meest geëigende weg daarvoor is, volgens ons, een informele melding bij de president van de rechtbank of het hof. Bovenal is echter openheid en discussie over de signaleringsfunctie van rechters gewenst.

Opinie | Redactioneel
mei 2017
AA20170359

De toegang tot het medisch tuchtrecht

J. Legemaate

Post thumbnail In het medisch tuchtrecht zouden te veel klachten belanden die daar eigenlijk niet thuishoren. Recente aanpassingen van dat tuchtrecht beperken de toegankelijkheid daarvan. De vraag is hoe deze aanpassingen moeten worden gewaardeerd: gaat het om terechte beperkingen van de toegankelijkheid van het tuchtrecht of juist niet? De analyse laat een gemengd beeld zien.

Rode draad | Toegang tot het recht
april 2019
AA20190317

De Wet doorberekening kosten toezicht en tuchtrecht juridische beroepen

A.R.E.M. van Erp

De drie juridische beroepsgroepen advocatuur, notariaat en gerechtsdeurwaarders kennen verschillende regelingen voor de kosten van toezicht en tuchtrechtspraak en het ten laste brengen van deze kosten aan de beroepsgroep zelf of de algemene middelen. Met de inwerkingtreding van de Wet doorberekening kosten toezicht en tuchtrecht juridische beroepen op 1 januari 2018 wordt dit verschil opgeheven. In deze bijdrage wordt de achterliggende reden voor aanpassing van de beroepswetten beschreven en wordt aangegeven hoe de kosten met ingang van 1 januari 2018 ten laste van de beroepsgroepen worden gebracht.

Annotaties en wetgeving | Wetgeving
december 2017
AA20171011

Een nieuw panopticon

Over het doel van tuchtrecht

J.E. Soeharno

Post thumbnail

De auteur bespreekt het doel van tuchtrecht, alsook drie actuele uitdagingen, tegen de bredere achtergrond van tucht. 

Bijzonder nummer | Tuchtrecht
juli 2016
AA20160494

Eerlijk proces en tuchtrechtelijke procedures

F.P. Ölçer

Post thumbnail In deze bijdrage wordt de verhouding tussen het eerlijk procesrecht zoals gewaarborgd in artikel 6 EVRM en tuchtrechtelijke procedures geduid en geproblematiseerd. Besproken wordt hoe het eerlijk procesrecht en tuchtrechtelijke procedures beide variabele en complexe noties betreffen, waardoor de positionering van de laatste in het eerlijk procesrecht, als niet uitdrukkelijk in de tekst van artikel 6 EVRM genoemde procedures, niet eenvoudig is.

Bijzonder nummer | Tuchtrecht
juli 2016
AA20160506

Resultaat 1–12 van de 30 resultaten wordt getoond