Resultaat 13–24 van de 119 resultaten wordt getoond

De zucht naar vrijheid

F.S. Bakker, M. Samadi

Ontsnapping uit de gevangenis is niet strafbaar. De redenen van de wetgever daarvoor zijn niet geheel duidelijk. Mogelijk speelt het nemo tenetur-beginsel een rol, of voldoen de andere maatregelen die genomen kunnen worden ten aanzien van een ontsnapte gevangene. Bovendien zou de natuurlijke neiging van de mens om te ontsnappen kunnen betekenen dat strafbaarstelling simpelweg niet zinvol is, en past het niet strafbaar stellen in de ultimum remedium-idee van het strafrecht.

Opinie | Redactioneel
Maart 2015
AA20150171

De zwakheden van het detentierecht

C. Kelk

De in de wet neergelegde detentiebeginselen en de traditionele uitgangspunten voor de situatie van de gedetineerden komen steeds meer onder druk te staan van de capaciteitstekorten en de voortschrijdende bezuinigingen. Ook het primaat van de veiligheid en de vergeldingsgedachte zijn merkbaar geworden in de detentiesituatie. Intussen hebben zich in de vorm van sterk versoberde regimes voor bijvoorbeeld de bolletjesslikkers bepaald misstanden voorgedaan. Voorts mogen nu twee gedetineerden in één cel worden opgesloten. Het nieuwe concept van een sterk op elektronische begeleiding gebaseerde, personeelsarme inrichting verkeert in de experimentele fase. Ons gevangeniswezen behoorde vroeger tot de meest geavanceerde detentiesystemen, maar die tijd lijkt enigszins voorbij. Het is zelfs de vraag of door ons nog wel steeds in voldoende mate wordt voldaan aan de terzake geldende internationale normen. Voorts kan men zich afvragen of de rechter bij de straftoemeting met deze situatie niet enige rekening zou moeten houden.

Bijzonder nummer | Krom~recht, over misstanden in het recht
Juli 2005
AA20050588

Detentie met een menselijk gezicht

O. van der Linden, T.B. Trotman

In dit redactionele artikel wordt ingegaan op de rond 1990 levende problemen met de detentie van gevangenen. Zo wordt het cellentekort besproken, maar ook de differentiatie in verschillende gevangenissen en huizen van bewaring. De auteurs pleiten voor meer differentiatie en gaan daarbij in op het feit dat huizen van bewaring niet voor langdurige opsluiting bedoeld zijn.

Opinie | Redactioneel
September 1990
AA19900494

Dwangbehandeling bij onvrijwillig opgenomen psychiatrische patiënten

B. van den Beld

Het afgelopen jaar is de jurisprudentie over dwangbehandeling van psychiatrische patiënten die onvrijwillig in een inrichting zijn opgenomen verrijkt met een aantal nieuwe uitspraken. Het merendeel van de procedures betrof kort geding-procedures waarin patiënten een verbod tot dwangbehandeling of tot het toepassen van dwangmiddelenvorderden. De bekendste uitspraak in deze reeks is het arrest van het Gerechtshof Arnhem d.d. 12 juli 1988. Het Hof overwoog kort gezegd, dat dwangbehandeling thans niet is toegestaan aangezien daartoe de vereiste wettelijke regeling ontbreekt.In het navolgende artikel worden de ontwikkelingen in de rechtspraak op het gebied van de dwangbehandeling van de met rechterlijke machtiging opgenomen psychiatrische patiënten op een rijtje gezet. Momenteel bestaan er tegenstrijdige uitspraken over de toelaatbaarheid van dwangbehandeling bij onvrijwillig opgenomen psychiatrische patiënten.

Verdieping | Studentartikel
November 1989
AA19890915

Het Forum humane tenuitvoerlegging levenslange gevangenisstraf

W.F. van Hattum

In dit artikel beschrijft Wiene van Hattum de tenuitvoerlegging van de levenslange gevangenisstraf vanaf de jaren 50 tot heden. In het laatste decennium is een omslag te zien; resocialisatie en een menswaardige behandeling staan niet langer voorop. Deze omslag was de aanleiding voor het oprichten van het Forum Levenslang: een groep deskundigen op het gebied van strafrechtspleging en -toepassing die door onder andere het geven van lezingen en het publiceren van artikelen hopen politici en rechters te overtuigen van de noodzaak tot bijstelling van het beleid.

Perspectief | Perspectiefartikel
April 2012
AA20120312

Het inzagerecht van de terbeschikkingsgestelde in medische dossiers

J. Welie

Het inzagerecht van de terbeschikkinggestelde kan om therapeutische redenen worden beperkt, in tegenstelling tot de verdachte en vrijwillig verpleegde patiënt. In dit artikel wordt betoogd dat deze beperking van de rechtspositie van de terbeschikkinggestelde achterhaald en inconsequent is. De gesignaleerde beperkingen op het inzagerecht van de terbeschikkinggestelde zijn volgens de auteur zo opmerkelijk omdat zij ten eerste niet in overeenstemming zijn met hetgeen elders in het Wetboek van Strafvordering wordt gesteld en daarnaast strijdig zijn met het hedendaagse gezondheidsrecht. Op beide punten wordt nader ingegaan. De conclusie luidt dat de verdachte als terbeschikkinggestelde over een onbeperkt inzagerecht dient te beschikken.

Verdieping | Studentartikel
November 1990
AA19900807

Het nut van sancties

H. Elffers, D.J. Hessing

De vraag die in dit artikel behandeld wordt: Zien mensen onder invloed van een sanctiedreiging af van het overtreden van wettelijke voorschriften? Er wordt gekeken naar de rol van sancties en de werking van sancties op belastingontduiking wordt nader bekeken.

Overig | Rode draad | Sancties
Juli 1997
AA19970490

Hoe het zit

Over de gevangeniservaring in de literatuur

M.W.B. Asscher

Maarten Asscher promoveerde op 29 oktober 2015 aan de Universiteit Leiden tot doctor in de geesteswetenschappen. Zijn promotor was de historicus prof.dr. W. Otterspeer. Deze bijdrage geeft een inzicht in de belangrijkste bevindingen van het onderzoek en de wijze waarop die tot stand kwamen.

Literatuur | Proefschriftbijdrage
April 2016
AA20160312

Juist ingeslotenen hebben dringende rechtsbehoeften

C. Kelk

Post thumbnail Traditioneel was de gevangenis een bolwerk van dwang en tucht, het gevangenisregime ontbeerde ieder rechtsgehalte. Inmiddels is de situatie in gevangenissen aanmerkelijk verbeterd, maar nog steeds hebben juist  ingeslotenen grote behoefte aan juridische steun.

Opinie | Amuse
Januari 2014
AA20140006

December 2006

Katern 101: Penitentiair recht

M.M. Boone

Maart 2007

Katern 102: Penitentiair recht

M.M. Boone

Juni 2007

Katern 103: Penitentiair recht

M.M. Boone

Resultaat 13–24 van de 119 resultaten wordt getoond