Resultaat 109–117 van de 117 resultaten wordt getoond

Samenleving heeft baat bij goede reclassering

E. Brok, H. van de Leest, G. Sieljes

Artikel waarin de auteur pleit voor betere voorzieningen in de reclassering en tegen bezuinigingen is. Volgens de auteur helpt een goede reclassering bij het tegen gaan van criminaliteit en terugkeer in de samenleving van mensen die fout in zijn gegaan.

Opinie | Opiniërend artikel
September 1993
AA19930624

Strafrechtelijke beschermingsbevelen en mediation binnen het strafproces: over nieuwe privaatrechtelijke ondertonen in het strafrecht

S. van der Aa, M.S. Groenhuijsen, A. Pemberton

Post thumbnail

Beschermingsbevelen en mediation kunnen voor slachtoffers van groot belang zijn. Het Nederlandse rechtssysteem biedt slachtoffers verschillende opties om van deze middelen gebruik te maken. Naast het straf(proces)recht kan bijvoorbeeld ook het privaatrecht van betekenis zijn; beide rechtsgebieden bieden de mogelijkheid om een beschermingsbevel op te leggen of om mediation toe te passen. Het doel van deze bijdrage is te bezien wat strafrechtbeoefenaars op dit terrein kunnen leren van hun privaatrechtelijke vakbroeders.

Bijzonder nummer | Privatisering van het strafrecht | Overig
Juli 2013
AA20130546

Van kettingganger tot boevenwagenpassagier

G. de Jonge

Post thumbnail Wie in de buurt van een rechtbank, gevangenis of jeugdinrichting woont kan regelmatig witte busjes met het neutrale opschrift 'Dienst Vervoer en Ondersteuning' voorbij zien komen. Het zijn 'boevenwagens', waarin Justitie discreet van hun vrijheid beroofde personen vervoert. Ook zij hebben recht op bescherming van hun persoonlijke levenssfeer, iets dat niet altijd het geval is geweest.

Opinie | Amuse
September 2012
AA20120600

Vastzetten om het vastzitten

Evaluatie van het concept-wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van Strafvordering in verband met de uitbreiding van de gronden voor voorlopige hechtenis

M. Haveman, L. van Lent

Post thumbnail Het wetsvoorstel dat in dit artikel wordt besproken, beoogt een nieuwe grond voor voorlopige hechtenis te introduceren in het Wetboek van Strafvordering. De voorgenomen toepassing van het snelrecht moet bij verdenking van specifieke misdrijven gepleegd tijdens evenementen en in het uitgaansleven grond worden voor de toepassing van voorlopige hechtenis. Het wetsvoorstel is juridisch niet houdbaar, aangezien het in strijd is met het Nederlandse wettelijke stelsel van voorlopige hechtenis en met artikel 5 EVRM. Zo wordt de rechter de bevoegdheid onthouden om een belangenafweging te maken voorafgaand aan zijn beslissing tot inbewaringstelling. Nu het enige doel van de voorgestelde grond voor voorlopige hechtenis lijkt te zijn om te zorgen dat een verdachte vastzit tot aan de snelrechtzitting, is het voorstel in strijd met de onschuldpresumptie.

Verdieping | Verdiepend artikel
Februari 2012
AA20120094

Victima sacra

Over cynisme, ideologie en kritiek in het strafrecht

F. de Jong

Post thumbnail Dertig jaar geleden overleed de Franse filosoof en geschiedkundige Michel Foucault. Zijn naam is onlosmakelijk met het begrip ‘kritiek’ verbonden. Niet heel lang na zijn heengaan, doofde ook het vuur van de ‘kritische’ strafrechtswetenschap, althans binnen Nederland, goeddeels uit. Dat hoeft geen grote verwondering te wekken, nu de denkbeelden van Foucault intussen sterk aan populariteit hebben ingeboet, zelfs ook wel zijn verguisd.  Hieronder wil ik bepleiten dat de huidige tijd sterk verlegen zit om een nieuwe kritische benadering in de strafrechtswetenschap.

Opinie | Amuse
September 2014
AA20140598

Vrouwen in criminalibus

C. Kelk

Column over vrouwen in de criminaliteit.

Opinie | Column
Juni 2010
AA20100413

Werken met taakgestraften (Digitaal boek)

Ervaringen van projectbegeleiders

F.M.J.A. Imkamp

Post thumbnail

Dit boek schetst de praktijk van de werkstraf vanuit de optiek van begeleiders en contactpersonen bij non profit–instellingen die deel uitmaken van het projectenbestand van de Stichting Reclassering Nederland en de Raad voor de Kinderbescherming.

9789069164366 - 20-7-2002

Wet herijking strafmaxima

M. Kessler

De Wet tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht en de Wegenverkeerswet 1994 in verband met de herijking van een aantal wettelijke strafmaxima (Stb. 2006, 11) brengt met ingang van 1 februari 2006 een groot aantal wijzigingen met zich in de Nederlandse strafwetgeving. De belangrijkste wijzigingen worden in deze bijdrage op een rij gezet. Daaraan voorafgaand een enkele opmerking over de geschiedenis van de totstandkoming van deze wet.

Annotaties en wetgeving | Wetgeving
Maart 2006
AA20060213

Zekerheid is de winst

Noot bij de Penitentiaire beginselenwet

M. Moerings

Auteur van dit artikel geeft zijn mening over de Penitentiaire beginselenwet, waarbij hij stelt dat deze wet nauwelijks iets nieuws biedt. Het zou meer een verzameling zijn van de huidige praktijk.

Annotaties en wetgeving | Wetgeving
April 1999
AA19990269

Resultaat 109–117 van de 117 resultaten wordt getoond