Resultaat 97–108 van de 117 resultaten wordt getoond

Minderjarige zedendelinquenten

Een benadering in het strafrecht

M. Boelrijk

In dit artikel wordt ingegaan op de mogelijkheden van de Nederlandse justitie om minderjarige zedendelinquenten weer op het rechte pad te helpen zodat de kans op recidive verkleind wordt. Daarbij wordt er ook ingegaan op resultaten die bekend zijn uit onderzoeken aan interventiemethoden in de Verenigde Staten.

Verdieping | Studentartikel
Juni 1992
AA19920315

Nawoord op Reactie op ‘Waarom de werkwijze van het Pieter Baan Centrum aan herziening toe is’

M. Jelicic, H.L.G.J. Merckelbach

In de reactie op een andere reactie betogen de auteurs dat werkwijze van het Pieter Baan Centrum helemaal niet gewijzigd is en dat er nog wel degelijk verandering nodig is.

Opinie | Reactie/nawoord
Oktober 2006
AA20060731

Nieuwe regeling van vervroegde invrijheidstelling: invrijheidstelling onder voorwaarden

J.T.J Struyker Boudier

In dit artikel wordt de nieuwe vorm van vervroegde invrijheidstelling besproken; de invrijheidstelling onder voorwaarden. Kernelementen van de nieuwe regeling zijn dat er alleen vervroegde invrijheidstelling is waaraan voorwaarden zijn verbonden, er toezicht wordt gehouden op deze voorwaarden en bij schending van de voorwaarden de rest van de straf ondergaan dient te worden.

Annotaties en wetgeving | Wetgeving
Juni 2008
AA20080459

Nieuwe wetgeving over de terbeschikkingstelling

M.F.M. de Groot

In dit artikel wordt ingegaan op nieuwe wetgeving rondom terbeschikkinggestelden (TBS). Er wordt ingegaan op de bepalingen over de instellingen die de TBS uitvoeren, plaatsing in de inrichtingen, verplegings- en behandelingsplan, controle en geweldgebruik, bewegingsvrijheid, straffen, (proef)verlof, klachtrecht. Ook wordt er ingegaan op een wetsvoorstel dat TBS met voorwaarden regelt.

Annotaties en wetgeving | Wetgeving
Februari 1997
AA19970093

Nieuwe wetgeving voor het gevangeniswezen

M.F.M. de Groot

De Penitentiaire beginselenwet vervangt de Beginselenwet gevangeniswezen uit 1951. In de Penitentiaire beginselenwet worden regels gegeven over de wijze van tenuitvoerlegging van vrijheidsstraffen en vrijheidsbenemende maatregelen en zijn de rechten en plichten opgenomen van de gedetineerden die in een penitentiaire inrichtingen verblijven.

Annotaties en wetgeving | Wetgeving
April 1999
AA19990261

Noorse gedetineerden in Drenthe

J.T.J Struyker Boudier, P.A.M. Verrest

Op 1 september 2015 is het verdrag in werking getreden dat de verhuur regelt van de gevangenis Norgerhaven in de Drentse plaats Veenhuizen, aan Noorwegen. Op die dag zijn ook de eerste Noorse gedetineerden aangekomen op Groningen Airport Eelde en vervolgens overgebracht naar de gevangenis. Noorwegen huurt de gevangenis Norgerhaven voor een periode van drie jaar, met de mogelijkheid van verlenging. In dit artikel wordt ingegaan op het juridische kader voor deze bijzondere samenwerking tussen Noorwegen en Nederland, zoals dat is neergelegd in het verdrag en in de goedkeurings- en uitvoeringswet.

Annotaties en wetgeving | Wetgeving
November 2015
AA20150909

Ongefundeerd wantrouwen in de rechterlijke macht

De empirische onderbouwing van het concept-wetsvoorstel minimumstraffen bij recidive van zware delicten

M.M. Boone

Post thumbnail In de praktijk is het vaak zo dat de wetgever de banden van de rechter aantrekt als het vertrouwen in de rechter tanende is. Het concept wetsvoorstel minimumstraffen past dan ook geheel bij het sentiment van deze tijd. Sentiment is echter onvoldoende grond voor de fundamentele wijziging van het sanctiestelsel die door dit concept wetsvoorstel zou worden bewerkstelligd. De verwachting zal toch ten minste reëel moeten worden gemaakt dat de invoering van het concept wetsvoorstel tot verbetering zal leiden van de misstanden waarover de indieners zich zorgen maken. De empirische gronden waarop het concept wetsvoorstel berust, zijn echter bijzonder zwak onderbouwd. In deze opinie neemt Miranda Boone de taak op zich en onderzoeken in hoeverre de vier belangrijkste empirische veronderstellingen waarop het concept wetsvoorstel berust door uitkomsten van sociaal-wetenschappelijk onderzoek worden ondersteund.

Opinie | Opiniërend artikel
September 2011
AA20110620

Privatisering van noodweer?

J.M. ten Voorde

Post thumbnail

De laatste jaren heeft de Hoge Raad geregeld uitspraak moeten doen over gevallen waarin door het hof het beroep op noodweer of noodweerexces werd verworpen. In verschillende gevallen casseerde de Hoge Raad ’s hofs arrest, wat de indruk wekt dat de grenzen van noodweer(exces) zijn verruimd. De mogelijke verruiming van noodweer en noodweerexces kan niet los worden gezien van meer algemene maatschappelijke ontwikkelingen waarin de burger steeds vaker wordt opgeroepen om zijn eigen verantwoordelijkheid te nemen. In dit artikel plaatst Jeroen ten Voorde deze ontwikkelingen in de dubbele grondslag van noodweer, zelfverdediging en rechtsordehandhaving. 

Bijzonder nummer | Privatisering van het strafrecht | Overig
Juli 2013
AA20130591

Reactie op ‘Waarom de werkwijze van het Pieter Baan Centrum aan herziening toe is’*

E. Heijdelberg, Th. Rinne

Dit artikel geeft een reactie op een eerder in Ars Aequi gepubliceerd artikel over de werkwijze van het Pieter Baan Centrum (PBC). De auteurs betogen dat de werkwijze van het PBC reeds is aangepast en dat er in de afgelopen jaar veel onderzoek is gedaan.

Opinie | Reactie/nawoord
Oktober 2006
AA20060729

Rechtsvraag (206) detentierecht

C. Kelk, A. van Vliet

Rechtsvraag op het gebied van het detentierecht waarbij een aantal praktische vragen aan de orde komen. Er dient in de vorm van een pleidooi antwoord te worden gegeven.

Perspectief | Rechtsvraag
Juli 1991
AA19910588

Recidivecijfers na forensische zorg: een juridische ‘proof of the pudding’

S. Struijk, C.L. van der Vis, M.J.F. van der Wolf

Post thumbnail In het rapport Recidive na tbs, ISD en overige forensische zorg publiceerde het WODC voor het eerst de landelijke recidivecijfers voor de totale uitstroom uit de forensische zorg. Het is een breed spectrum dat een verscheidenheid aan strafrechtelijke titels omvat, waarvan de recidivecijfers flink uiteenlopen. In deze bijdrage voorzien de auteurs deze cijfers voor de Inrichting Stelselmatige Daders, de terbeschikkingstelling en de overige forensische zorg van een juridische duiding.


Advertorial

Pak de regie. Word Officier van Justitie.

Van winkeldiefstal tot moord. Van belastingontduiking tot terrorisme. Als Officier van Justitie heb je de regie over de opsporing en vervolging van strafbare feiten. Je bent vanaf de eerste melding bij de zaak betrokken en heb je de regie over het opsporingsonderzoek, de dossiervorming, de afdoeningsbeslissing, het contact met de slachtoffers tot aan de inhoudelijke behandeling op zitting. Samen met onze ketenpartners bepaal je de strategie en neem je beslissingen die ertoe doen in het leven van anderen. Daarbij navigeer je op je gevoel voor rechtvaardigheid en je morele kompas. We vroegen enkele officieren wat voor dilemma’s je in je dagelijkse werk zoal tegenkomt, welke afwegingen je maakt en welke koers je daarmee uitzet. Wat doe je als je een ambtsmelding van het AIVD krijgt over een op handen zijnde terreuraanslag? Wat als een verdachte van bedreiging met vuurwapen plotseling spijt krijgt? En hoe ga je om met een groepje jongeren dat in gevecht raakt met twee, kennelijk homoseksuele, mannen en een daarvan ernstig mishandelt? Lees de verhalen en bepaal of jij een van onze nieuwe officieren wilt worden. We nodigen je van harte uit om te solliciteren! Naar de verhalen: Niet afwachten maar ingrijpen Niet zitten maar zwoegen Geen spreekrecht maar mediation

Verdieping | Verdiepend artikel
April 2020
AA20200321

Resocialisatie en detentie

Een onderzoek naar de houding van gedetineerden en gevangenispersoneel ten aanzien van de voorbereiding van de terugkeer in de samenleving

P.Ph. Nelissen

In de beschrijving van dit proefschrift wordt ingegaan op de houding van gedetineerden en gevangenispersoneel ten aanzien van resocialisatie en de uitwerking van resocialisatie-onderdelen, zoals scholing, op gedetineerden.

Literatuur | Proefschriftbijdrage
April 2001
AA20010283

Resultaat 97–108 van de 117 resultaten wordt getoond