Internationaal en Europees strafrecht

Resultaat 1–12 van de 62 resultaten wordt getoond

‘Mij treft geen verwijt, ik deed gewoon mijn werk’

Rechtsdwaling in het internationale strafrecht

A. van Verseveld

Post thumbnail Annemieke van Verseveld promoveerde op 29 april 2011 aan de Universiteit van Amsterdam. Haar promotores waren prof.dr. H.G. van der Wilt en prof.dr. S.A.M. Stolwijk. Een commerciële editie van haar proefschrift verschijnt in 2012 bij T.M.C. Asser Press, Den Haag.

Literatuur | Proefschriftbijdrage
februari 2012
AA20120151

25 jaar Joegoslavië Tribunaal: het herschapen internationaal-strafrechtelijke landschap

A.M.M. Orie

In december 2017 heeft het Joegoslavië Tribunaal (ICTY) na ruim 24 jaar zijn deuren gesloten. In deze bijdrage blikt Fons Orie, voormalig rechter bij het Joegoslavië Tribunaal, na 25 jaar terug op de totstandkoming van het Joegoslavië Tribunaal en bespreekt de (selectie van) rechters. Vervolgens komen de rechtsmacht en de ontwikkeling van het materiële en het procesrecht aan de orde. Ten slotte komt hij toe aan de slachtoffers, zij die de berechting moeten overlaten aan anderen. Hij kijkt daarbij steeds ook opzij en ziet hoe het tribunaal een aanzet heeft gegeven tot ingrijpende verandering van het bredere internationaal-strafrechtelijke landschap. Ook blikt hij vooruit naar de toekomst van het internationale strafrecht.

Verdieping | Verdiepend artikel
december 2018
AA20181016

Beantwoording rechtsvraag (171) internationaal strafrecht

J. Remmelink

Beantwoording van een rechtsvraag op het gebied van het internationale strafrecht waarbij de rechtsmacht, bevoegdheid en uitlevering aan de orde komt.

Perspectief | Rechtsvraag
januari 1988
AA19880057

Beantwoording rechtsvraag (242) Internationaal strafrecht

G.A.M. Strijards

Beantwoording van een rechtsvraag op het gebied van het internationaal strafrecht waarbij het vraagstuk rondom uitlevering centraal staat.

Perspectief | Rechtsvraag
oktober 1995
AA19950822

Bescherming van het professionele verschoningsrecht in geval van doorzoeking van een smartphone: het EHRM eist een concrete basis en een praktische procedurele regeling in het recht

M. Galič, L. Stevens

Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM/ECHR) 17 december 2020, 459/18, ECLI:CE:ECHR:2020:1217JUD000045918 (Saber t. Noorwegen)

Annotaties en wetgeving | Annotatie
september 2021
AA20210845

De berechting van Saddam Hussein

L.J. van den Herik, N.J. Schrijver

In dit artikel wordt ingegaan op de berechting van Saddam Hussein en de internationale strafrechtpleging.

Opinie | Opiniërend artikel
oktober 2003
AA20030759

De Europol-Overeenkomst

J.A.B. Janus

Beschrijving van de werkzaamheden en bevoegdheden die voortvloeien uit de oprichting van Europol en die in ieder verdragsluitende partij ingevoerd dienen te worden.

Annotaties en wetgeving | Wetgeving
juni 1998
AA19980597

De getuige in strafzaken, die in het buitenland verblijft

A.H. Klip

Het internationale rechtshulpverkeer van Nederland met de Bondsrepubliek Duitsland (BRD) is groter dan met enig ander land. In dit rechtsvergelijkend artikel wordt bekeken op welke wijze Nederland en de BRD in een strafzaak gebruik maken van een getuige die zich in het buitenland bevindt. Daarnaast wordt onderzocht of deze handelwijzen in overeenstemming zijn met de Europese Conventie voor de Rechten van de Mens (ECRM).

juli 1989
AA19890637

De grenzen van de toelaatbaarheid van nieuw bewijsmateriaal in de strafrechtelijke procedure na herziening

G.G.J. Knoops

Hoge Raad 22 februari 2005, nr. 01568/04, ECLI:NL:HR:2005:AR5714, LJN AR5714 (vervolg op Deventermoordzaak) In dit arrest en de daarbij behorende noot worden verschillende kanten van het toelaten van nieuwe bewijs na herziening besproken.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
juni 2005
AA20050483

De internationaal strafrechtelijke grenzen en dilemma’s van ondervragingstechnieken

G.G.J. Knoops

Ook tijdens de recente Brits-Amerikaanse militaire interventie in Irak is de vraag gerezen naar de juridische maar ook morele grens van het ondervragen van personen die tijdens dit conflict krijgsgevangen werden genomen, waaronder een aantal hooggeplaatste militairen van het voormalig Irakese bewind.

Opinie | Opiniërend artikel
september 2003
AA20030634

De onafhankelijkheid van de internationale strafrechter

G.K. Sluiter

Post thumbnail Ik beperk mij tot een korte verkennende analyse van een aantal problemen ten aanzien van de onafhankelijkheid van de internationale strafrechtspraak. Deze problemen betreffen niet alleen het gebrek aan onafhankelijkheid, maar ook een te grote onafhankelijkheid, als mogelijke bedreiging voor een effectieve en eerlijke internationale strafrechtspleging. Deze analyse kan alleen verkennend zijn, omdat een evenwichtige toetsingsmaatstaf niet kan worden gegeven. Ik beperk mij tot drie kwesties: de relatie tot de Veiligheidsraad (paragraaf 3), de wetgevende activiteiten van de internationale strafrechter (paragraaf 4), en het afleggen van verantwoording (paragraaf 5). Enige inleidende opmerkingen wijd ik aan de positie van de internationale strafrechtspraak in de internationale rechtsorde (paragraaf 2).

Verdieping | Studentartikel
april 2008
AA20080272

De onverjaarbaarheid van internationale misdrijven

R.A. Kok

Dit proefschrift behandelt het al dan niet onverjaarbaar zijn van de ernstigste internationale misdrijven.

Literatuur | Proefschriftbijdrage
juli 2007
AA20070615

Resultaat 1–12 van de 62 resultaten wordt getoond