Resultaat 49–60 van de 63 resultaten wordt getoond

Rechtsvraag (235) Staatsrecht

L.F.M. Besselink

Rechtsvraag op het gebied van het staatsrecht waarbij onder andere aan de orde komt de rechtsmacht van de Nederlandse rechter om in het buitenland gepleegde oorlogsmisdrijven met terugwerkende kracht te beoordelen.

Perspectief | Rechtsvraag
September 1994
AA19940619

Rechtsvraag (242) Internationaal strafrecht

G.A.M. Strijards

Rechtsvraag op het gebied van het internationaal strafrecht waarbij uitleveringsvraagstukken aan de orde komen.

Perspectief | Rechtsvraag
April 1995
AA19950309

Rwanda’s Gacaca Courts: How to Deal with Widespread and Massive Crimes

E.B. Mbembe

Post thumbnail In de lente van 1994 woedde in Rwanda een vreselijke genocide, waarbij in een aantal maanden van chaos en geweld ongeveer een miljoen Tutsi’s werden vermoord. Als onmiddellijk gevolg van de slachting beschikte Rwanda na deze slachting niet langer over een goed functionerend overheidsapparaat. Toch slaagde men er uiteindelijk in om binnen enkele jaren een kleine twee miljoen zaken te behandelen, zodat aan de slachtoffers toch nog enig recht kon worden gedaan. Volksrechtbanken speelden hierbij een belangrijke rol. Over deze zogenoemde gacaca courts schrijft Elvis Binda Mbembe.

Opinie | Opiniërend artikel
Maart 2013
AA20130198

Spoedwet Europees Aanhoudingsbevel

S. van Renswoude

Op 13 juli 2019 is een wijziging van de Overleveringswet in werking getreden op grond waarvan in Nederland niet langer de officier van justitie, maar de rechter-commissaris bevoegd is om een Europees Aanhoudingsbevel uit te vaardigen. Deze wetswijziging is het gevolg van een arrest van het HvJ EU van 27 mei 2019 waarin het Hof prejudiciële vragen van het Supreme Court en het High Court van Ierland heeft beantwoord. In deze bijdrage wordt eerst de uitspraak van het HvJ EU en de prejudiciële procedure die daartoe leidde toegelicht. Vervolgens zal de wijziging van de Overleveringswet worden besproken. Tot slot wordt stilgestaan bij toekomstige prejudiciële zaken.

Annotaties en wetgeving | Wetgeving
Oktober 2019
AA20190792

Taal in de internationaal-strafrechtelijke praktijk

A.M.M. Orie

Welke talen spreken en schrijven de rechters en andere procesdeelnemers in de Internationale Tribunalen? In welke talen zijn de rechtsbronnen gesteld? En van welke talen bedienen de gerechten zich als instituut? Deze vragen, die overigens niet uitsluitend aan de orde zijn in de internationale strafrechtspleging, staan in deze bijdrage op de voorgrond.

Bijzonder nummer | Recht & taal
Juli 2015
AA20150612

The impact of the Treaty of Lisbon on European Criminal Law

I. Peçi

Post thumbnail In dit artikel poogt Idlir Peçi de impact van het Verdrag van Lissabon op het strafrecht in de Europese Unie te bespreken. Vooral de meest opvallende en belangrijke veranderingen komen aan bod, zoals onder andere de wetgevende macht van de Europese Unie op het gebied van de harmonisatie van strafrecht en de uitbreiding van de rechtsprekende macht van het Hof van Justitie aangaande strafrecht.

Verdieping | Verdiepend artikel
December 2010
AA20100869

Tussen universalistische aspiraties en pluralistische realiteit

De toekomst van het Internationaal Strafhof

A.M. de Hoon

Post thumbnail

Dit artikel bespreekt de problemen van het Internationaal Strafhof – zoals het terugtreden van Afrikaanse staten – als symptomen van de spanningen die bestaan tussen enerzijds de universaliteitsgedachte waarop het internationaal strafrecht gestoeld is en anderzijds de pluriforme en complexe werkelijkheid van de wereld. Het stuk beargumenteert dat om internationaal strafrecht duurzaam en effectief te laten bijdragen aan maatschappelijk herstel na massageweld, moet worden gebroken met tekortschietende assumpties en een realistischer beeld moet ontstaan van wat het Hof wel en niet kan.

Opinie | Opiniërend artikel
Oktober 2017
AA20170810

Uitlevering voor politieke delicten?

N. Keijzer

Enkele geruchtmakende zaken van de laatste tijd hebben de aandacht gevestigd op het vraagstuk in hoeverre personen in verband met aan hen verweten politieke misdrijven kunnen worden uitgeleverd. Aan Abdullah Öcalan, leider van de PKK, een Koerdische organisatie, worden diverse terroristische activiteiten toegeschreven. Generaal Augusto Pinochet Ugarte staat erom bekend, als staatshoofd van Chili terreur te hebben uitgeoefend jegens burgers die niet behoorden tot de groep die hem steunde. Kon Öcalan door Italië worden uitgeleverd aan Turkije? Zal Pinochet door het Verenigd Koninkrijk worden uitgeleverd aan Spanje? Alvorens na te gaan in hoeverre de politieke aard van de aan hen verweten feiten aan hun uitlevering in de weg staat, maken we omtrent het verschijnsel uitlevering eerst enkele inleidende opmerkingen.

Verdieping | Verdiepend artikel
April 1999
AA19990239

Undercover in de cel

Y. Buruma

Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM/ECHR) 5 november 2002, ECLI:CE:ECHR:2002:1105JUD004853999, Nieuwsbrief Strafrecht2002, 323 en NJCM–bulletin2003, p. 165-178 m.nt. Egb. Myjer (Allan v. the United Kingdom) In deze noot bij het Allan-arrest wordt ingegaan op de mogelijke schending van art. 6 en 8 EVRM bij het plaatsen van een burgerinformant ter verkrijging van gegevens over de strafbaarstelling van een verdachte.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
September 2003
AA20030661

Van botsende rechtshulpverzoeken, overlevering, uitlevering en doorlevering

Beantwoording rechtsvraag (316) Internationaal strafrecht

G.A.M. Strijards

In deze bijdrage wordt een antwoord gegeven op een rechtsvraag met als onderwerp internationaal strafrecht waarbij ingegaan wordt op overlevering, uitlevering en doorlevering;

Perspectief | Rechtsvraag
Mei 2005
AA20050404

Van botsende rechtshulpverzoeken, overlevering, uitlevering en doorlevering. Rechtsvraag (316) Internationaal Strafrecht

G.A.M. Strijards

Naar aanleiding van een internationaal strafrechtelijke casus worden enkele vragen gesteld, waarna de lezers worden opgeroepen tot het insturen van hun antwoord.

Perspectief | Rechtsvraag
September 2004
AA20040695

Versterking van de rechten van verdachten in de Europese Unie: het recht op vertolking en vertaling in strafzaken

A.M.C. Boerwinkel

Op 1 oktober 2013 is de wet tot implementatie van richtlijn nr. 2010/64/EU van het Europees Parlement en de Raad van 20 oktober 2010 betreffende het recht op vertolking en vertaling in strafprocedures in werking getreden. Deze wet bevat een aantal wijzigingen van het Wetboek van Strafvordering en enkele andere wetten die ertoe strekken het recht van verdachten op vertolking en vertaling in overeenstemming met de richtlijn wettelijk te verankeren. In deze bijdrage wordt na een korte beschrijving van de totstandkoming van de richtlijn in vogelvlucht ingegaan op het recht op vertolking en vertaling in het EVRM waarna de belangrijkste wijzigingen die uit deze wet voortvloeien worden besproken. 

Annotaties en wetgeving | Wetgeving
Oktober 2013
AA20130770

Resultaat 49–60 van de 63 resultaten wordt getoond