Internationaal en Europees privaatrecht

Resultaat 13–24 van de 344 resultaten wordt getoond

Beantwoording rechtsvraag (237) IPR-Burgerlijk procesrecht

Conservatoir beslag zeeschepen

R.J.C. Flach

Beantwoording van een rechtsvraag die zich bevindt op het snijvlak van IPR en burgerlijk procesrecht waarbij aan de orde komt: beslag op een (buitenlands) zeeschip, bevoegdheid van de beslagrechter en de tenuitvoerlegging van een vonnis.

Perspectief | Rechtsvraag
april 1995
AA19950305

Beëindigingsvergoedingen voor handelsagenten en algemeen belang

De uitspraak van het HvJ EU in de zaak Unamar nader beschouwd

A.A.H. van Hoek

Hof van Justitie Europese Unie (HvJ EU) 17 oktober 2013, ECLI:EU:C:2013:663, zaak C-184/12 (United Antwerp Maritime Agencies (Unamar) NV/Navigation Maritime Bulgare)

Annotaties en wetgeving | Annotatie
juni 2014
AA20140466

Boek 8 en het internationaal privaatrecht

J.C. Schultsz

In dit artikel wordt een nieuwe wet inzake het internationaal privaatrecht besproken, te weten 'Enige bepalingen van internationaal privaatrecht met betrekking tot het zeerecht en het binnenvaartrecht'. In deze wet komen moderne verwijzingsregels voor die niet alleen bepalen wanneer de Nederlandse wet op een bepaalde vervoersovereenkomst van toepassing is.

Bijzonder nummer | Vervoersrecht
mei 1993
AA19930351

Bovenmatige burenhinder door de verspreiding van schadelijke stoffen: de Belgische veroordeling van 3M

C. Borucki

Post thumbnail Het Amerikaanse chemieconcern 3M werd in België veroordeeld wegens bovenmatige burenhinder door het veroorzaken van verontreiniging met forever chemicals. Deze bijdrage bespreekt het Belgische recht over bovenmatige burenhinder. Ook voor Nederlandse juristen kan deze uitspraak relevant zijn. De PFASverontreiniging heeft zich ook naar Nederland verspreid. Het Belgische recht kan daarbij mogelijk rechtstreeks relevant zijn op basis van het internationale privaatrecht. Indirect kan het een inspiratiebron zijn voor Nederlandse vorderingen.

Verdieping | Verdiepend artikel
januari 2024
AA20240025

UCERF 9 - Actuele ontwikkelingen in het familierecht

Brussels IIbis: tijd voor bepaalde wijzigingen

T. Kruger

In deze bijdrage wordt de herziening van de voor het internationale familierecht belangrijke Brussel IIbis Verordening door Thalia Kruger ter hand genomen.

Conflictenrecht en buitelands recht in kort geding

X.E. Kramer

Het kort geding is uitgegroeid tot een belangrijk en effectief middel ter beslechting van privaatrechtelijke geschillen. Wanneer een civiele zaak aanknopingspunten met meerdere rechtsstelsels vertoont, treedt het conflictenrecht in werking. De conflictenrechtelijke dogmatiek kan echter in strijd komen met de pragmatische aanpak die in de spoedprocedure centraal staat. In dit artikel zal ik trachten deze controverse te doorbreken door een oplossing aan te dragen die zowel recht doet aan de internationaal-privaatrechtelijke aspecten van de casus als de belangen die worden gediend door een snelle, doelmatige rechtsbedeling in kort geding.

Overig | Ars Aequi-prijswinnaar | Verdieping | Studentartikel
oktober 1996
AA19960612

David en Goliath in cyberspace: de kruistocht van Max Schrems en het Europees bevoegdheidsrecht

None of your business: een studentenuitwisseling met grote gevolgen

A.A.H. van Hoek

Hof van Justitie Europese Unie (HvJ EU) 25 januari 2018, C-498/16, ECLI:​EU:​C:​2018:​37 (Schrems/Facebook Ireland Ltd.) Justitiële samenwerking in burgerlijke zaken.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
december 2018
AA20181028

De aandeelhoudersovereenkomst in het IPR

Hybride tussen contract en vennootschappelijk document

A.J.N. Draaisma

Post thumbnail Aan aandeelhouders­­­overeenkomsten wordt steeds vaker naast een contractuele, ook een vennootschapsrechtelijke werking toegekend. Dit kan gevolgen hebben voor de aandeelhoudersovereenkomst in het internationaal privaatrecht. Wanneer buitenlandse aandeelhouders van een Nederlandse vennootschap met elkaar een aandeelhoudersovereenkomst sluiten, welke rechter is dan bevoegd? En welk recht is toepasselijk?

Verdieping | Studentartikel
december 2018
AA20180985

De algemene exceptieclausule in het internationaal privaatrecht

B. Hooimeijer

In het internationale privaatrecht wijst het conflictenrecht het recht aan dat op een internationale rechtsverhouding van toepassing is. Een algemene exceptieclausule biedt de rechter de mogelijkheid om het door de conflictregel aangewezen recht buiten toepassing te laten en hiervoor in de plaats een ander recht toe te passen waarmee de rechtsverhouding 'nauwer verbonden' is. Is het zinvol om de rechter in de vorm van een wettelijke algemene exceptieclausule de mogelijkheid te bieden van het aangewezen recht af te wijken? Zo ja, hoe zou een algemene exceptieclausule eruit moeten zien? Deze vragen zijn het onderwerp van dit artikel.

Verdieping | Studentartikel
april 1996
AA19960227

De Algemene verordening gegevensbescherming

J.P. de Jong

Op 27 april 2016 werd in Brussel de Algemene verordening gegevensbescherming vastgesteld. De verordening komt in de plaats van de nu nog geldende EU-privacyrichtlijn. De verordening vormt samen met een richtlijn voor de gegevensbescherming op het gebied van de opsporing, de vervolging en de strafrechtstoepassing de algehele herziening van het gegevensbeschermingsrecht van de Europese Unie. Over dit pakket onderhandelden het Europees Parlement en de Raad ruim vier jaar. Deze bijdrage blijft beperkt tot de verordening. Enkele hoofdlijnen worden besproken.

Annotaties en wetgeving | Wetgeving
oktober 2016
AA20160770

De beschermenswaardigheid van online platformen anno 2000 en 2020: (n)iets nieuws onder de zon?

C.A.N.M.Y. Cauffman

Post thumbnail Online platformen presenteren zich veelal als hostingdienst­verleners en menen dan ook aanspraak te kunnen maken op de voor deze dienstverleners geldende aansprakelijkheidsvrijstelling. Maar vallen zij wel binnen het toepassingsgebied van deze vrijstelling en verdienen zij die bescherming wel? Deze vragen worden nader onderzocht in deze bijdrage. Vervolgens wordt nagegaan of van de op komst zijnde Digital Services Act een nieuwe en passende regeling van de aansprakelijkheid van online platformen kan worden verwacht en worden enkele ideeën aangereikt voor zo een regeling.

Rode draad | Beschermenswaardige partijen
december 2020
AA20201182

Resultaat 13–24 van de 344 resultaten wordt getoond