Internationaal en Europees privaatrecht

Resultaat 337–345 van de 345 resultaten wordt getoond

UCERF 9 - Actuele ontwikkelingen in het familierecht

Verlies van de nationaliteit wegens wegvallen familierechtelijke betrekking

G.R. de Groot

Deze bijdrage legt de verbindingen bloot tussen afstammingsvraagstukken en het verkrijgen dan wel het verlies van nationaliteit wegens het wegvallen van de familierechtelijke band waarop de verwerving is gebaseerd.

Verrotte aardappelen in Rio de Janeiro: rechtskeuze en voorrangsregels in het internationaal privaatrecht.

Alnati

M.V. Polak

Volgens Nederlands IPR is in beginsel en voorzover de wet zich daartegen niet verzet toelaatbaar dat partijen bij een overeenkomst die een internationaal karakter draagt, de algehele toepasselijkheid kiezen van een ander rechtsstelsel dan naar Nederlands IPR zonder deze rechtskeuze van toepassing zou zijn geweest, met als gevolg dat de overeenkomst uitsluitend door het gekozen rechtsstelsel wordt beheerst, met uitsluiting van het aanvullende en het dwingende recht van alle niet-gekozen rechtsstelsels. Bij internationale overeenkomsten kan het voorkomen dat voor een vreemde staat bij de inachtneming van bepaalde van die staat afkomstige voorschriften ook buiten zijn territoir zo grote belangen zijn betrokken dat ook de Nederlandse rechter daarmee rekening behoort te houden en daarom aan de toepassing van die voorschriften voorrang moet geven boven het door partijen bij de overeenkomst gekozen van een andere staat afkomstige recht.

Annotaties en wetgeving | Annotatie | Overig | Rode draad | Raad en daad
mei 2006
AA20060373

Voorrangsregels inzake agentuurovereenkomsten

P. van Ginneken

Agentuurovereenkomsten betreffen in een zeer groot aantal gevallen contracten tussen een handelsagent van Nederlandse of vreemde en een principaal van vreemde nationaliteit. Deze contracten worden bovendien dikwijls in het buitenland gesloten. De kans dat partijen buitenlands recht op hun overeenkomst van toepassing verklaren, is daarom aanzienlijk. Aan de werking van een door de principaal gedirigeerde rechtskeuze worden evenwel weinig beperkingen gesteld. Het is maar de vraag of voor de agent enige bescherming te verkrijgen is via het leerstuk van de voorrangsregels.

Verdieping | Studentartikel
juni 1995
AA19950460

Vrij verkeer(d)

L. van Langen, A.M. Overheul

Europese lidstaten hebben steeds minder controle over de toegang tot hun arbeidsmarkten. Recentelijk heeft het Hof van Justitie beslist dat de tewerkstellingsvergunning die wordt vereist voor vreemdelingen die via een inleenconstructie werkzaam zijn in Nederland, een ongerechtvaardigde beperking vormt op de vrijheid van diensten. Zijn de zorgen van minister Asscher over oneerlijke concurrentie en sociale bescherming van werknemers op zijn plaats?

Opinie | Redactioneel
april 2015
AA20150251

Welke rechter oordeelt over de wereldwijde CO2-uitstoot van Shell?

Patroon Legal Design

Aan de hand van de uitspraak Milieudefensie/Shell van de rechtbank Den Haag van 26 juni 2021 brengt Patroon Legal Design in beeld welke rechter bevoegd is om te oordelen over een grensoverschrijdende onrechtmatige daad.

Recht in Beeld
november 2021
AA20210986

UCERF 17 - Actuele ontwikkelingen in het familierecht

What’s in a name? De voornaam van trans personen in het licht van het recht op genderautonomie

P. Cannoot

De voornaam van trans personen in het licht van het recht op genderautonomie. Voornaamswijziging is voor trans personen van groot belang. De auteur gaat voor het Nederlandse en Belgische recht in op het voornamenrecht en wat dat voor trans personen betekent als zij hun voornaam willen wijzigen. Het gaat daarbij om een door artikel 8 […]

Winstdrainage ten gunste van een Ierse concernfinancieringsmaatschappij

J.W. Zwemmer

Hoge Raad 8 februari 2002, nr. 36 358, ECLI:NL:HR:2002:AB2856, BNB 2002/118 Door een Nederlandse vennootschap aan een Ierse concernfinancieringsmaatschappij betaalde rente op een lening ter financiering van de aankoop van een tweetal concernvennootschappen is in Nederland aftrekbaar. Daaraan staat niet in de weg dat deze rente in Ierland tegen een speciaal tarief van 10% is belast.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
september 2002
AA20020644

Zomercursus Internationaal Privaatrecht

M. Hoekstra, E. van Kranenburg, M. Wesselink

In dit artikel wordt een beschrijving gegeven van de zomercursus internationaal privaatrecht die al sinds 1923 in Den Haag gegeven wordt.

Perspectief | Perspectiefartikel
februari 1996
AA19960113

Zwevende zetels

G. van Solinge

Post thumbnail In het digitale tijdperk zullen ondernemingen steeds vaker volledig virtueel zijn. Betekent het ontbreken van een fysieke vestiging dat ook een juridische woonplaats niet langer nodig is? Onlangs heeft de Europese Commissie dit proefballonnetje opgelaten. Deze amuse gaat over de internationaal¬privaatrechtelijke vragen die hierbij opkomen. Hoe moet worden vastgesteld welk recht van toepassing is op een rechtspersoon die ‘in the cloud’ woont? En welke rechter is bevoegd te oordelen over geschillen omtrent rechtspersonen met een zwevende zetel?

Opinie | Amuse
januari 2023
AA20230006

Resultaat 337–345 van de 345 resultaten wordt getoond