Resultaat 229–240 van de 253 resultaten wordt getoond

Schweppes of import-Schweppes: het beeld van één enkel globaal merk

D.J.G. Visser

Hof van Jusitie Europese Unie (HvJ EU) 20 december 2017, C-291/16, ECLI:​EU:​C:​2017:​990 (Schweppes/Red Paralela)

Annotaties en wetgeving | Annotatie
Mei 2018
AA20180402

Silhouette

Geen uitputting van merkrecht voor waren die buiten de Europese Economische Ruimte door de houder of met zijn toestemming in de handel zijn gebracht

H. Cohen Jehoram

Hof van Justitie Europese Gemeenschappen (HvJ EG) 16 juli 1998, zaak C-355/96, ECLI:EU:C:1998:374 (Silhouette International Schmied GmbH & Co KG t. Hartlauer Handelsgesellschaft mbH) Geen uitputting van merkrecht voor waren die buiten de Europese Economische Ruimte door de houder of met zijn toestemming in de handel zijn gebracht.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
Januari 1999
AA19990061

Sound sampling: artistieke creativiteit of maatschappelijk probleem?

S. Kökbugur

De technische ontwikkeling gaat sneller dan de juridische ontwikkeling, zo moeten ook populaire musici en andere bekende personen nogal eens ervaren. De stem of specifieke klank van bet instrument van een bekende persoonlijkheid wordt zonder toestemming overgenomen en geïncorporeerd in iets anders. De hierbij toegepaste techniek staat bekend onder de naam 'sound sampling'. Dat de techniek van sound sampling tegenwoordig bijna onbegrensde mogelijkheden biedt op het gebied van gelnidsbewerking, maakt de juridische problematiek — door het ontbreken van duidelijke regels — des te groter.

Verdieping | Studentartikel
September 1994
AA19940554

Stemra – Free Record Shop

H. Cohen Jehoram

Hoge Raad 20 november 1987, nr. 13045, ECLI:NL:HR:1987:AD0052, NJ 1988, 280, Informatierecht/AMI 1988/1, 15 (Stemra/Free Record Shop) De Hoge Raad bepaalt in dit arrest dat wanneer een grammofoonplaat waarop een auteursrechtelijk beschermd werk is vastgelegd eenmaal met toestemming van de rechthebbende op het auteursrecht en derhalve rechtmatig in het verkeer is gebracht, daarmede de openbaarmaking van die verveelvoudiging is voltooid. Verdere beschikbaarstelling van die verveelvoudiging aan derden, door verhuur, bruikleen of op andere wijze — of aanbieding voor zulk een doel —, is derhalve niet als een (verdere) openbaarmaking in de zin van de Auteurswet is aan te merken. In de noot wordt zowel ingegaan op de invulling van het begrip uitputting in het Nederlandse industriële eigendomsrecht als de invulling van hetzelfde begrip in het Nederlandse auteursrecht. Daarnaast wordt aandacht besteed aan de internationale werking van de uitputting en de ratio van de uitputting.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
November 1989
AA19890941

Strange bedfellows

S. Klos

Binnen het merkenrecht is de term verwarring weer een van de kernbegrippen. Wanneer twee onderscheidende tekens zo veel op elkaar lijken dat mensen ze door elkaar halen kan er sprake zijn van verwarring. Puma/Sabel HvJ EG 11 november 1997 zaak C-251-95 Hyster/Karry Krane Hoge Raad 26 juni 1653

Opinie | Amuse
Maart 2007
AA20070187

Streaming music services: remedie tegen piraterij?

B. de Knock

De strijd tegen het illegaal aanbod van muziek voelt voor de rechthebbenden langzamerhand als water naar de zee dragen. Een strijd die wordt gekentekend door pyrrusoverwinningen en verbale lynchpartijen tussen onbegrepen consumenten en ongelukkige kunstenaars. In dit slagveld blijft de muziekliefhebber verward achter omdat enerzijds wordt gezegd dat piraterij de industrie schaadt en er anderzijds, meer dan ooit, interesse is in het luisteren naar of maken van muziek. Hoe krijgen we de consument aan het legale downloaden?

Blauwe pagina's | Recht en Media
Februari 2011
AA20110086

Televisie in de muil van de databankbescherming? Tv-programmalijsten als beschermde gegevensverzamelingen

A.A. Quaedvlieg

Onder het omineuze, maar welgekozen vaandel ‘IE-Unlimited’ vierde Ars Aequi op vrijdag 19 oktober 2001 haar lustrumcongres. Onderstaand artikel bevat de tekst van mijn bijdrage aan dit congres. Op uitnodiging van de organisatie concentreerde deze zich in het bijzonder op het grimmige databankenrecht.Is de databank bescherming ‘unlimited’? Dat wordt hieronder nader onderzocht aan de hand vaneen uit het leven gegrepen casus: tv-programmagegevens.

Opinie | Opiniërend artikel
Juni 2002
AA20020403

Test je rijk: genoctrooien en gezondheid

G.R.L. van Overwalle, M.H.M. Schellekens

Geertrui van Overwalle en Maurice Schellekens gaan in deze bijdrage in op de relatie tussen octrooien op menselijk DNA en genetische diagnostiek.

Bijzonder nummer | Gezondheidsrecht
Juli 2011
AA20110519

The future is meow

Een verkenning van vermogensrechtelijke en auteursrechtelijke kwalificaties van non-fungible crypto-tokens

J. Verstappen

Post thumbnail Deze bijdrage bekijkt non-fungible tokens als doorontwikkeling van blockchaintechnologie. Hierbij staat de vraag centraal in hoeverre, en op welke manier, deze nieuwsoortige objecten binnen de sferen van het vermogensrecht en het auteursrecht vallen. In deze bijdrage wordt de technologie uiteengezet om vervolgens te bekijken welke vermogensrechtelijke en auteursrechtelijke kwalificaties voor NFT’s in aanmerking komen.

Verdieping | Verdiepend artikel
November 2021
AA20210977

Toegang tot de bron: het auteursrecht en het internet

P.B. Hugenholtz

In dit artikel kijkt de auteur vanuit een auteursrechtelijk perspectief naar het internet. In hoeverre belemmert het auteursrecht de toegang tot content op internet? Er wordt ingegaan op illegaal downloaden, wettelijke beperkingen van het auteursrecht, Digital Rights Management en open content.

Bijzonder nummer | Internet & recht | Verdieping | Studentartikel
Juli 2008
AA20080581

Valeo-arrest

H. Cohen Jehoram

Benelux-Gerechtshof 6 november 1993, zaken A 89/1 en A 91/1, NJ 1993, 454 (Automotive Products B.V./Valeo S.A.). Ook bekend als Valeo-arrest. Uitspraak van het Benelux Gerechtshof die volgens de annotator erg belangrijk is. Aan de orde komen de functies, strekking, concrete en beperkingen. In de noot wordt daar uitvoerig op ingegaan.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
Januari 1994
AA19940036

Van Doren/Lifestyle

Ch.E.F.M. Gielen

Hof van Justitie Europese Gemeenschappen (HvJ EG) 8 april 2002, zaaknr. C-244/00, ECLI:EU:C:2003:204 (Van Doren/Lifestyle) Hof van Justitie Uitleg van artikel 7 lid 1 Merkenrichtlijn; bewijslast bij beroep op uitputting van het merkrecht en de verhouding met artikel 28 en 30 EG-verdrag. De verplichting van degene die zich op uitputting beroept om te bewijzen dat uitputting zich voordoet, is in overeenstemming met artikel 28. Echter, wanneer de derde erin slaagt aan te tonen dat er een reëel gevaar bestaat dat de nationale markten worden afgeschermd, wanneer hij dit zelf moet bewijzen, met name, wanneer de merkhouder zijn waren binnen de Europese Economische Ruimte in de handel brengt door middel van een exclusief distributiesysteem, moet de merkhouder aantonen dat de waren aanvankelijk door hemzelf of met zijn toestemming buiten de Europese Economische Ruimte in de handel zijn gebracht. Indien dat bewijs wordt geleverd, is het vervolgens aan de derde om aan te tonen dat de merkhouder met het daarna in de handel brengen binnen de Europese Economische Ruimte heeft ingestemd.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
Maart 2004
AA20040185

Resultaat 229–240 van de 253 resultaten wordt getoond