Resultaat 229–240 van de 258 resultaten wordt getoond

Rechtsvraag (198) Intellectuele Eigendom

Th.C.J.A. van Engelen

Rechtsvraag behorende betreffende Intellectuele eigendom. De casus betreft ansichtkaarten waarop zonder toestemming van de licentiehouder afbeeldingen werden gedrukt. De vraag wordt gesteld in hoeverre een verbodsactie kan slagen.

Perspectief | Rechtsvraag
November 1990
AA19900882

Rechtsvraag (232) Intellectuele eigendom-Europees recht

W.A. Hoyng

Rechtsvraag op het gebied van het Europese intellectuele eigendomsrecht, meer in het bijzonder het merkrecht waarbij merkinbreuk bij een internationaal (gedeeltelijk) geregistreerd merk aan de orde is.

Perspectief | Rechtsvraag
April 1994
AA19940252

Rechtsvraag (294) Intellectuele eigendom

M.S.C. Bakker

Rechtsvraag op het gebied van het intellectueel eigendomsrecht, in het bijzonder auteurs-, tekening- en modellenrecht.

Perspectief | Rechtsvraag
Maart 2001
AA20010181

Refererend merkgebruik: is het Tanderil-arrest achterhaald na Hölterhoff-Freiesleben?

W. de Haan, W. Huizer, R. Span

Mag een arts op een recept de naam van een bekend merk vermelden, terwijl hij eigenlijk een minder bekend, maar veel goedkoper middel voorschrijft? En is het de apotheker vervolgens toegestaan om een goedkoper middel aan de patiënt te leveren, ondanks het feit dat op het recept het bekende merk staat vermeld? Deze vragen werden in 1984 negatief beantwoord door het Benelux Gerechtshof in het Tanderil-arrest. Eind 2002 wees het Europese Hof van Justitie (HvJEG) arrest in de zaak Hölterhoff/Freiesleben, een kwestie waar het eveneens over refererend merkgebruik ging. In de literatuur is inmiddels de vraag opgeworpen of dit arrest in een andere richting wijst dan de oude Benelux-jurisprudentie. Mede in het licht van een ander arrest van het HvJEG, inzake Arsenal/ Reed, wordt in deze bijdrage onderzocht wat nu de stand van zaken is met betrekking tot refererend merkgebruik.

Verdieping | Studentartikel
November 2003
AA20030814

Resolution v AstraZeneca en Shionogi: met gezichtspunten zonder uitgangspunten wordt rechtszekerheid een wasen neus

Th.C.J.A. van Engelen

Hoge Raad 8 juni 2018, nr. 16/02891, ECLI:​NL:​HR:​2018:​854, IEPT20180608, NJ 2018/410, m.nt. Ch. Gielen, BIE 2018/20, m.nt. P.L. Reeskamp (Resolution/AstraZeneca en Shionogi)

Annotaties en wetgeving | Annotatie
Juni 2019
AA20190492

Schweppes of import-Schweppes: het beeld van één enkel globaal merk

D.J.G. Visser

Hof van Jusitie Europese Unie (HvJ EU) 20 december 2017, C-291/16, ECLI:​EU:​C:​2017:​990 (Schweppes/Red Paralela)

Annotaties en wetgeving | Annotatie
Mei 2018
AA20180402

Silhouette

Geen uitputting van merkrecht voor waren die buiten de Europese Economische Ruimte door de houder of met zijn toestemming in de handel zijn gebracht

H. Cohen Jehoram

Hof van Justitie Europese Gemeenschappen (HvJ EG) 16 juli 1998, zaak C-355/96, ECLI:EU:C:1998:374 (Silhouette International Schmied GmbH & Co KG t. Hartlauer Handelsgesellschaft mbH) Geen uitputting van merkrecht voor waren die buiten de Europese Economische Ruimte door de houder of met zijn toestemming in de handel zijn gebracht.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
Januari 1999
AA19990061

Sound sampling: artistieke creativiteit of maatschappelijk probleem?

S. Kökbugur

De technische ontwikkeling gaat sneller dan de juridische ontwikkeling, zo moeten ook populaire musici en andere bekende personen nogal eens ervaren. De stem of specifieke klank van bet instrument van een bekende persoonlijkheid wordt zonder toestemming overgenomen en geïncorporeerd in iets anders. De hierbij toegepaste techniek staat bekend onder de naam 'sound sampling'. Dat de techniek van sound sampling tegenwoordig bijna onbegrensde mogelijkheden biedt op het gebied van gelnidsbewerking, maakt de juridische problematiek — door het ontbreken van duidelijke regels — des te groter.

Verdieping | Studentartikel
September 1994
AA19940554

Stemra – Free Record Shop

H. Cohen Jehoram

Hoge Raad 20 november 1987, nr. 13045, ECLI:NL:HR:1987:AD0052, NJ 1988, 280, Informatierecht/AMI 1988/1, 15 (Stemra/Free Record Shop) De Hoge Raad bepaalt in dit arrest dat wanneer een grammofoonplaat waarop een auteursrechtelijk beschermd werk is vastgelegd eenmaal met toestemming van de rechthebbende op het auteursrecht en derhalve rechtmatig in het verkeer is gebracht, daarmede de openbaarmaking van die verveelvoudiging is voltooid. Verdere beschikbaarstelling van die verveelvoudiging aan derden, door verhuur, bruikleen of op andere wijze — of aanbieding voor zulk een doel —, is derhalve niet als een (verdere) openbaarmaking in de zin van de Auteurswet is aan te merken. In de noot wordt zowel ingegaan op de invulling van het begrip uitputting in het Nederlandse industriële eigendomsrecht als de invulling van hetzelfde begrip in het Nederlandse auteursrecht. Daarnaast wordt aandacht besteed aan de internationale werking van de uitputting en de ratio van de uitputting.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
November 1989
AA19890941

Strange bedfellows

S. Klos

Binnen het merkenrecht is de term verwarring weer een van de kernbegrippen. Wanneer twee onderscheidende tekens zo veel op elkaar lijken dat mensen ze door elkaar halen kan er sprake zijn van verwarring. Puma/Sabel HvJ EG 11 november 1997 zaak C-251-95 Hyster/Karry Krane Hoge Raad 26 juni 1653

Opinie | Amuse
Maart 2007
AA20070187

Streaming music services: remedie tegen piraterij?

B. de Knock

De strijd tegen het illegaal aanbod van muziek voelt voor de rechthebbenden langzamerhand als water naar de zee dragen. Een strijd die wordt gekentekend door pyrrusoverwinningen en verbale lynchpartijen tussen onbegrepen consumenten en ongelukkige kunstenaars. In dit slagveld blijft de muziekliefhebber verward achter omdat enerzijds wordt gezegd dat piraterij de industrie schaadt en er anderzijds, meer dan ooit, interesse is in het luisteren naar of maken van muziek. Hoe krijgen we de consument aan het legale downloaden?

Blauwe pagina's | Recht en Media
Februari 2011
AA20110086

Televisie in de muil van de databankbescherming? Tv-programmalijsten als beschermde gegevensverzamelingen

A.A. Quaedvlieg

Onder het omineuze, maar welgekozen vaandel ‘IE-Unlimited’ vierde Ars Aequi op vrijdag 19 oktober 2001 haar lustrumcongres. Onderstaand artikel bevat de tekst van mijn bijdrage aan dit congres. Op uitnodiging van de organisatie concentreerde deze zich in het bijzonder op het grimmige databankenrecht.Is de databank bescherming ‘unlimited’? Dat wordt hieronder nader onderzocht aan de hand vaneen uit het leven gegrepen casus: tv-programmagegevens.

Opinie | Opiniërend artikel
Juni 2002
AA20020403

Resultaat 229–240 van de 258 resultaten wordt getoond