Resultaat 181–192 van de 222 resultaten wordt getoond

Mag de rechtsstaat voor de burger worden gesloten?

Bouwstenen voor een meer burgervriendelijk bestuursrecht

M. Scheltema

Post thumbnail Tegen de achtergrond van een responsieve vormgeving van de rechtsstaat wordt in dit stuk nagegaan hoe wetgever, rechter en bestuursorganen kunnen bijdragen aan het meer burgervriendelijk maken van het bestuursrecht. Een groter gewicht voor algemene beginselen in verhouding tot dwingende wetsbepalingen, en een meer rechtsstaat-conforme interpretatie van artikel 120 Grondwet moeten daarbij voorkomen dat de rechtsstaat voor de burger wordt gesloten.

Verdieping | Verdiepend artikel
september 2021
AA20210809

Massaclaims

Class actions op z’n Nederlands

N.E. van den Berg, R.R.A. Henkemans, A.S.H. Timmer

Post thumbnail Bijdragen aan het debat over massaclaims en class actions.

9789069167213 - 28-11-2007

Massaclaims (Digitaal boek)

Class actions op z’n Nederlands

N.E. van den Berg, R.R.A. Henkemans, A.S.H. Timmer

Post thumbnail Bijdragen aan het debat over massaclaims en class actions.

9789069167213 - 28-11-2007

Mediation in het bestuursrecht. Mogelijkheden voor een wettelijke regeling

M. Kaajan

In het bestuursrecht kunnen alternatieve vormen van geschillenbeslechting een belangrijke bijdrage leveren aan het oplossen van geschillen. Schrijver betoogt dat mediation – in vergelijking met arbitrage en bindend advies – daarvoor de meest geschikte vorm is, mede gelet op het bijzondere karakter van bestuursrechtelijke geschillen. Gelet op de huidige vormgeving van het bestuursprocesrecht is een wettelijke regeling echter noodzakelijk. Een aanzet voor een dergelijke regeling wordt in dit artikel gegeven, nadat knelpunten waardoor de toepassing van mediation in het bestuursrecht bemoeilijkt wordt, zijn beschreven.

Verdieping | Studentartikel
februari 2001
AA20010064

Mensbeelden, burgerbeelden III

L.J.A. Damen

Rechtbank Rotterdam 21 maart 2013, nr. C/10/419055 / KG ZA 13-161, ECLI:NL:RBROT:2013:BZ4905, AB 2013, 151 m.nt. R. Stijnen, NJF 2013, 228

Annotaties en wetgeving | Annotatie
september 2013
AA20130681

Minister van Justitie Donner rechter in eigen zaak?

L.J.A. Damen

Rechtbank 's-Gravenhage 23 december 2005, nr. KG 05/1570, ECLI:NL:RBSGR:2005:AU8652, LJN AU8652 (mr. Paris) Hier staat de vraag centraal of de centrale overheid bevoegd is om een schorsingsbesluit uit te vaardigen met als doel een rechtsgang bij de bestuursrechter te voorkomen.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
april 2006
AA20060300

Modernisering van procesrecht in civiele zaken en bestuurszaken: de rechter gaat digitaal!

H. Donner, M.J. Jacobs, J.M.I. Vink

De digitalisering van de rechtspraak leidt tot wijzigingen in het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering en de Algemene wet bestuursrecht. In deze bijdrage worden de wijzigingen op hoofdlijnen besproken. Daarnaast komen ook de bepalingen die betrekking hebben op het elektronisch verkeer met de rechter en de gefaseerde inwerkingtreding aan bod.

Annotaties en wetgeving | Wetgeving
december 2016
AA20160971

Naar een ‘slagvaardiger’ bestuursrecht met de Wet aanpassing bestuursprocesrecht?

T. Barkhuysen, M. Claessens

Post thumbnail Het voorstel inzake de Wet aanpassing bestuursprocesrecht beoogt met maatregelen als het relativiteitsvereiste en incidenteel hoger beroep een ‘slagvaardiger’ bestuursprocesrecht te creëren. De taak van de bestuursrechter tot handhaving van het objectieve recht (rechtmatigheidscontrole) verdwijnt hierdoor meer naar de achtergrond. Een overzicht op hoofdlijnen en een eerste oordeel.

Verdieping | Verdiepend artikel
februari 2012
AA20120083

Omgaan met Europees recht

Th.G. Drupsteen

Afdeling Bestuursrechtspraak Raad van State (ABRvS) 10 september 1992, ECLI:NL:RVS:1992:AN3413, nr. R01.89.1040, AB 1994, 79 In deze uitspraak van de ABRvS is sprake van de uitleg van de Jachtwet in het licht van een niet tijdig geïmplementeerde richtlijn van de EG die schade door wild meer beschermt. De ABRvS vult hier dus ambtshalve de rechtsgronden aan. In de noot wordt hier dieper op ingegaan.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
september 1994
AA19940600

Over dejuridisering van gedogen en de permanente bewoning van zomerhuisjes

F.C.M.A. Michiels

Afdeling bestuursrechtspraak Raad van State (ABRvS) 14 januari 2004, ECLI:NL:RVS:2004:AO1644, JB 2004, nr. 200303297/1, 101 m.nt. C.L.G.F.H. Albers In onderstaand arrest kwam aan de orde of bestuurlijk gedogen nog wel als iets juridisch kan worden gezien, want wanneer dit niet het geval is staat tegen een besluit om wel of niet te gedogen geen beroep open bij de bestuursrechter.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
juni 2004
AA20040438

Proceskostenveroordeling in administratieve procedures

G. Langedijk

De Hoge Raad heeft in het arrest Velsen/De Waard uitgemaakt dat ook in administratieve procedures proceskostenveroordeling mogelijk is. Het gevolg hiervan is dat de minister van Justitie heel wat welwillender tegenover een proceskostenregeling is komen te staan. De voorgestelde proceskostenregeling in de Algemene wet bestuursrecht geeft blijk van de budgettaire motieven die hieraan ten grondslag liggen. Voor de burger geen onverdeeld genoegen dus!

Verdieping | Studentartikel
maart 1993
AA19930157

Procesrechtelijke osmose: het bestuursproces en de cassatiefunctie

R.J.N. Schlössels

Post thumbnail Raymond Schlössels gaat in op de wenselijkheid van integratie van de bestuursrechtspraak in de reguliere rechterlijke organisatie

Verdieping | Verdiepend artikel
oktober 2011
AA20110704

Resultaat 181–192 van de 222 resultaten wordt getoond