Over dejuridisering van gedogen en de permanente bewoning van zomerhuisjes


Afdeling bestuursrechtspraak Raad van State (ABRvS) 14 januari 2004, ECLI:NL:RVS:2004:AO1644, JB 2004, nr. 200303297/1, 101 m.nt. C.L.G.F.H. Albers

In onderstaand arrest kwam aan de orde of bestuurlijk gedogen nog wel als iets juridisch kan worden gezien, want wanneer dit niet het geval is staat tegen een besluit om wel of niet te gedogen geen beroep open bij de bestuursrechter.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): F.C.M.A. Michiels

Verschijning: juni 2004

Archiefcode: AA20040438

Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State 14-01-2004 (ECLI:NL:RVS:2004:AO1644) zaaknummer: 200303297/1

besluit gedogen gedoogbeschikking handhaven na gedogen rechtsbescherming

Staats- en bestuursrecht Bestuursprocesrecht

Annotaties en wetgeving Annotatie